Preparing Thai officials for AEC entry - Stamford International Universityen Preparing Thai officials for AEC entry - Stamford International University
language

Select
Language

EnglishEnglish | ไทยไทย
Chinese russian vietnamese

Preparing Thai officials for AEC entry

November 26th 2015 , April 22nd 2016 , May 17th 2016 : 13:00 - 16:30

 

เตรียมความพร้อมให้ข้าราชการไทย เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) อย่างมั่นใจ

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ขอเชิญท่านร่วมงานสัมมนาภายใต้หัวข้อ เตรียมความพร้อมให้ข้าราชการไทย เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) อย่างมั่นใจ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา และรองศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน วัฒนายากร ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดเล็งเห็นถึงการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาพรวมเพื่อเตรียมความในการเสริมสร้างขีดความสามารถของคนไทยในการแข่งขันกับเวทีระดับสากล

กำหนดการอบรมสัมมนา

วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 13:30 – 16:30 น.

ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด (ศูนย์การศึกษาอโศก) ชั้น G

 

13:30 – 14:00 น. ลงทะเบียน
14:00 – 14:20 น. กล่าวเปิดงาน โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

รองศาสตราจารย์ ดร บุญมาก ศิริเนาวกุล และ

ผู้บัญชาการศึกษา พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต

14:20 – 15:20 น การอภิปรายเรื่องเตรียมความพร้อมของข้าราชการไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยวิทยากร

1.ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา

2.รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน วัฒนายากร ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง

ผู้ดำเนินการสัมมนา ดร. เอก ชุณหชัชราชัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย นานาชาติแสตมฟอร์ด

15:20 – 15:30 น. ถาม – ตอบปัญหา
15:30 – 16:30 น. เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศษฐกิจอาเซียน(AEC) โดย อาจารย์ Peter Cotton

สรุปและกล่าวปิดงาน

สิทธิพิเศษ

สำหรับข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจที่สนใจสมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโทกับทางมหาวิทยาลัยฯ

รับส่วนลด 10% ตลอดหลักสูตร*

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมสำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้

085-140-8556 , 091-545-2155

LINE: sunontee_stiu , austamford

Privacy Preference Center