• ฝ่ายกิจการนักศึกษา

  ฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม และสนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัยในการพัฒนา และเสริมสร้างนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ ตามปณิธานของ มหาวิทยาลัย ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนดูแลการทำกิจกรรมนักศึกษาในทุกๆ ด้านทั้ง ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนจัดสวัสดิการและบริการแก่นักศึกษา และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย บริการแนะแนว ให้คำปรึกษาในด้านการหางานทำและเผยแพร่ข้อมูล การรับสมัครงงาน นอกจากนี้ ได้เสริมสร้างและพัฒนาวินัยนักศึกษาให้เป็น ไปตามระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ ศีลธรรมอันดี สนองตอบนโยบายการส่งเสริมเยาวชนแห่งชาติ

 • องค์การนักศึกษา

  องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เป็นองค์กรซึ่งมาจากการเลือกตั้งของนักศึกษามหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดในระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นองค์กรกลางในการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและสนับสนุนให้นักศึกษาทำกิจกรรม องค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2555 ประกอบด้วยคณะกรรมการดังนี้

  ​(ซ้าย-ขวา)
  ​นางสาวกรรณิกา เฉพาะตน (เลขานุการ), นายชญานนท์ วชิรขจรวงษ์ (รองประธาน), นางสาวพิชานุช ถาวรนันท์ (เหรัญญิก), นายอนวัช เผ่าวิจารณ์ (ประธาน), นายนภัสกร สวดสม (หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม), นายสามารถ เรืองดำ (หัวหน้าฝ่ายบริการทั่วไป), นางสาวรัฐพร อมรวัฒนา (หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)

 • กิจกรรมนักศึกษา

  มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดมีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา อีกทั้งเพื่อตอบสนองต่อสังคม ส่วนรวม โดยกิจกรรมหลักแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ กิจกรรมที่จัดโดยนักศึกษาเพื่อนักศึกษา และกิจกรรมที่จัดโดยมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนการทำกิจกรรมของชมรมนักศึกษาโดยแบ่งเป็น 
           • ชมรมด้านบำเพ็ญประโยชน์และอาสาพัฒนา
           • ชมรมด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
           • ชมรมด้านกีฬา
           • ชมรมด้านวิชาการ

  เวลาทำการ: วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. โทร. 032-442-322-3 ต่อ 370

 • บริการให้คำปรึกษา

  เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำแก่นักศึกษาที่มีปัญหา ในด้านบุคลิกภาพ การปรับตัวด้านวิชาการ ด้านสังคม เศรษฐกิจ และสุขภาพ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม และแนะแนวในเรื่องทั่วไป

  เวลาทำการ: วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. โทร. 032-442-322-3 ต่อ 220

 • งานด้านสุขภาพ

  มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดจัดให้มีห้องพยาบาลประจำมหาวิทยาลัย และมีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานประจำอยู่ที่ห้องพยาบาล เป็นหน่วยงานให้บริการด้านสุขภาพกับนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย มีภาระงานรับผิดชอบด้านการรักษาพยาบาล ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และครอบคลุมภาระงานด้านบริการประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษา โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

  เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.30-17.30 น. โทร. 032-442-322-3 ต่อ 100

 • งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

  กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) เป็นโครงการที่รัฐบาล จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้ที่มีรายได้น้อย มีโอกาสศึกษาต่อได้ในระดับปริญญาตรี ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงการคลัง และได้กำหนดให้นักศึกษาที่ครอบครัว มีรายได้รวมกันไม่เกิน 200,000 บาท มีสิทธิ์ในการกู้ยืมเงินกองทุนนี้ ถือว่าเป็นทางเลือกสำคัญในการขยายโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศให้มีสิทธิ์ทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.studentloan.or.th

  เวลาทำการ: วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. โทร. 032-442-322-3 ต่อ 370

  ทุนการศึกษา

  ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้รับจัดสรรทุนให้แก่นักศึกษา โดยแยกได้เป็น 5 ประเภท คือ
  ​         • ทุนเรียนดี
  ​         • ทุนอธิการบดี
  ​         • ทุนกีฬา
  ​         • ทุนความสามารถพิเศษ
  ​         • ทุนสนับสนุนการศึกษา

  เวลาทำการ: วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. โทร. 032-442-322-3 ต่อ 220

  นักศึกษาวิชาทหาร

  1. การรอรับสิทธิ ได้แก่ กรณีที่นักศึกษาวิชาทหารของมหาวิทยาลัยไม่สามารถรายงานตัวเข้ารับการฝึกในปีนั้น ๆ ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุอันใดก็ตาม จะต้องทำรายงานขอรอรับสิทธิไว้ มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้ารับการฝึกวิชาทหารในปีถัดไป 
  2. สมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ได้แก่ กรณีที่นักศึกษามีความต้องการจะสมัครเรียนวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-5 เมื่อได้เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดอย่างสมบูรณ์

  การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

  การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ได้แก่ กรณีที่นักศึกษาต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร เมื่ออายุครบ 21 ปี แต่ยังอยู่ในช่วงที่กำลังศึกษา (ยังไม่จบการศึกษา) ซึ่งมีความประสงค์จะขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

  เวลาทำการ: วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. โทร. 032-442-322-3 ต่อ 370

 • หอพักนักศึกษา

  มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตเพชรบุรี มีหอพักสำหรับนักศึกษาชาย และนักศึกษาหญิงที่มีภูมิลำเนาอยู่ห่างไกลจากมหาวิทยาลัย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาในการศึกษาเล่าเรียน อีกทั้งยังเป็นการฝึกฝนให้นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความรับผิดชอบ

  ลักษณะของหอพักมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

  หอพักมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เป็นอาคาร สูง 4 ชั้น มีห้องพักอาคารละ 83 ห้อง จำนวน 2 อาคาร โดยแบ่งเป็นอาคารหอพักหญิง 1 อาคาร อาคารหอพักชาย 1 อาคาร

  เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.30-17.30 น. โทร. 032-442-322-3 ต่อ 424