ปริญญาตรี - Stamford International Universityth ปริญญาตรี - Stamford International University
language

Select
Language

EnglishEnglish | ไทยไทย
Chinese russian vietnamese
คุณสมบัติผู้สมัคร
คุณสมบัติในการสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรสองภาษา และหลักสูตรภาษาไทย

คุณสมบัติในการสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรสองภาษา และหลักสูตรภาษาไทย
-สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ผ่านการรับรองวิทยฐานะ และมีใบรายงานผลการศึกษาฉบับจริง
-ผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ สามารถสมัครสอบได้ โดยขอหนังสือรับรองวุฒิล่วงหน้ามายื่น

การสอบเข้ามหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด สำหรับหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรสองภาษา
1.มีผลคะแนนทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (TOEFL หรือ IELTS) ผ่านคะแนนขั้นต่ำตามที่กำหนด หรือผ่านการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

นักเรียนที่ไม่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่กำหนดจะต้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ the Laureate English Program (LEP) ก่อนเริ่มเรียนปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรสองภาษา

2.ผ่านการทดสอบทั่วไปของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

การเทียบโอนหน่วยกิต
การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามหาวิทยาลัย

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอโอนหน่วยกิต
-เป็นผู้มีความประพฤติดี
-เป็นหรือเคยเป็นนักศึกษาในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาซึ่ง สำนักงาน ก.พ. หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
-ไม่เป็นผู้ถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากมหาวิทยลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาใดมาก่อน เนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย

การเทียบรายวิชาให้ใช้เกณฑ์และข้อปฏิบัติดังนี้
-เป็นรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบแล้วและสำนักงาน ก.พ. รับรองคุณวุฒิแล้ว หรือหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเทียบวุฒิให้
-เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาวิชาที่เทียบเคียงกันได้หรือมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบ
-เป็นรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเลือกที่สอบไล่ได้สัญลักษณ์ไม่ต่ำกว่า C หรือค่าระดับ 2.00 ในแต่ละรายวิชา
-เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเอก ที่สอบไล่ได้สัญลักษณ์ไม่ต่ำกว่า B หรือค่าระดับ 3.00 หรือเทียบเท่า
-เป็นรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันที่ขอเทียบรายวิชา

ข้อปฏิบัติอื่นๆ
ข้อ 1 รายละเอียดการโอนหน่วยกิต และการเทียบรายวิชาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 2 นักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิตไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ 3 นักศึกษาที่ขอเทียบโอนหน่วยกิตจะต้องศึกษาในสถาบันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ภาค

*การศึกษาปกติแต่ต้องไม่เกิน 2 เท่าของกำหนดเวลาที่ต้องศึกษา เพื่อให้ได้จำนวนหน่วยกิตที่เหลือจึงจะมีสิทธิขอสำเร็จการศึกษาได้

ข้อ 4 การแสดงผลการศึกษาและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average – CUM-GPA) เพื่อสำเร็จการศึกษาให้กระทำดังนี
-มหาวิทยาลัยจะแยกวิชาที่เทียบวิชาและโอนหน่วยกิตไว้ต่างหากจากวิชาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้จะระบุสถาบันการศึกษาเดิมไว้ด้วย
-มหาวิทยาลัย จะแสดงค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะผลการศึกษาใหม่ที่ได้ ศึกษาในมหาวิทยาลัยเท่านั้น ยกเว้นในกรณีผู้ขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต

*เคยเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ในกรณีนี้มหาวิทยาลัยจะนำคะแนนวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตมาคิดค่าระดับเฉลี่ยสะสมด้วย

ฝ่ายวิชาการจะแจ้งผลการเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิตให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพร้อมด้วยสำเนาเอกสารของสถาบันอุดมศึกษาเดิมดังนี้
1.ใบแสดงรายงานผลการศึกษา คำอธิบายรายวิชาที่นำมาขอเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต
2.ค่าสมัคร และ ค่าธรรมเนียมการโอน*
3.เอกสารจากทางมหาวิทยาลัยที่ผู้สมัคโอนหน่วยกิต
4.รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
5.หมายเลขบัตรประชาชน (สัญชาติไทย) หรือหนังสือเดินทาง
6.ทะเบียนบ้าน (ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์)
7.หลักสูตรที่จะถูกย้าย

* ติดต่อรับสมัคร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
-หมายเลขโทรศัพท์ในประเทศ วิทยาเขต กรุงเทพ: 027694000 Extn 1603 – 1605
-หมายเลขโทรศัพท์ในประเทศ วิทยาเขตกรุงเทพ สำหรับนานาชาติ: 027694000 Extn 1611 – 1612; 0901985810/11/13/17
-หมายเลขโทรศัพท์ในประเทศ วิทยาเขต หัวหิน 0901985799, 0901985797, 032 442 322-3 ต่อ 204, 234, 390

ขั้นตอนการสมัคร
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกภาคการศึกษา
-ภาคการศึกษาที่ 1 : เดือนกรกฎาคม
-ภาคการศึกษาที่ 2 : เดือนพฤศจิกายน
-ภาคการศึกษาที่ 3 : เดือนมีนาคม

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกภาคการศึกษา
-ภาคการศึกษาที่ 1 : เดือนกรกฎาคม
-ภาคการศึกษาที่ 2 : เดือนพฤศจิกายน
-ภาคการศึกษาที่ 3 : เดือนมีนาคม

วิธีการสมัคร
-สมัครออนไลน์ได้ ที่นี่
-สมัครด้วยตัวเอง โดยขอรับใบสมัครได้ที่ฝ่ายรับสมัครมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด หรือนักศึกษาสามารถกรอกใบสมัคร online แล้วนำมายื่นประกอบได้

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Ms. Suparada Jaisawang (P’Oui)
090-198-5809
Suprada.jaisawang@stamford.edu

Ms. Nalinee Jiemvithayanukul (P’Bee)
085-140-8809
Nalinee.jiemvithayanukul@stamford.edu

หลักฐานประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
1.ใบสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยและค่าธรรมเนียมการสมัคร
2.สำเนาใบแสดงผลการเรียนและระบุวันจบการศึกษา (ปพ.1) ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 2 ฉบับ
3.สำเนาใบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 ฉบับ
4.สำเนาบัตรประชาชน
5.สำเนาทะเบียนบ้าน
6.รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

วิธีการชำระเงิน
วิธีการชำระเงิน*
นักศึกษาสามารถชำระเงินให้มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดได้ด้วยวิธีการชำระเงินต่อไปนี้:

เงินสด:

สามารถชำระเป็นเงินสดได้ที่สำนักการเงินของมหาวิทยาลัย (อยู่ในวิทยาเขต) และรับชำระเป็นเงินสกุลบาทไทยเท่านั้น*

 

* หมายเหตุ:

รับชำระเป็นเงินสดเฉพาะนักศึกษาใหม่ในภาคการศึกษาแรกโดยภาคการศึกษาต่อมาให้โอนเงินผ่านธนาคารโดยใช้ใบแจ้งยอดของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ไม่มีบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในมหาวิทยาลัยฯ และหากนักศึกษาต่างชาติต้องการชำระเงินค่าธรรมเนียมเป็นเงินสด เราแนะนำให้แลกสกุลเงินที่ถือเป็นสกุลเงินบาทไทยก่อน

 

การโอนเงินผ่านตู้ ATM (สำหรับวิทยาเขตกรุงเทพฯ): 

มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ดรับชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของมหาวิทยาลัยโดยตรง (เป็นสกุลเงินบาทไทย) ผ่านตู้ ATM ของธนาคารในประเทศไทย การชำระเงินวิธีนี้สำหรับผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น โดยสามารถชำระเงินด้วยวิธีการโอนเงินผ่านตู้ ATM เข้าบัญชีธนาคารของมหาวิทยาลัยได้ตามรายละเอียดดังนี้:

 

ชื่อบัญชี: มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
เลขที่บัญชี: 135-3-09777-5
ชื่อธนาคาร: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

 

เช็คเงินสด:

รับชำระเช็คเงินสดจากนักศึกษาไทยเท่านั้น โดยสั่งจ่ายเช็คเงินสดในนาม “มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด”

 

ดร๊าฟท์ธนาคาร:

เรารับชำระเงินเป็นดร๊าฟท์ธนาคาร โดยซื้อดร๊าฟท์สั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด” สำหรับนักศึกษาไทยให้ซื้อดร๊าฟท์เป็นสกุลเงินบาทไทย ส่วนนักศึกษาต่างชาติซื้อดร๊าฟท์ชำระเป็นเงินสกุลดอลลาร์ เช่นดร๊าฟท์สั่งจ่ายเงินตามจำนวนเงินค่าเล่าเรียนที่ต้องชำระโดยแปลงเป็นจำนวนเงินตามสกุลดอลลาร์สหรัฐ

 

*ข้อควรระวัง:

ดร๊าฟท์ธนาคารต่างประเทศอาจจะใช้ระยะเวลาในการเคลียร์อย่างน้อย 30 – 45 วัน ดังนั้นนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการชำระเงินค่าเล่าเรียนด้วยวิธีนี้ควรจะชำระเงินผ่านดร๊าฟท์ให้ทางมหาวิทยาลัยเป็นเวลาหนึ่งเดือนก่อนที่จะเริ่มภาคการศึกษา มิฉะนั้นอาจจะยังไม่สามารถเคลียร์เงินชำระค่าเล่าเรียนได้ทันเวลาที่จะเริ่มต้นภาคการศึกษา

 

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร:

วิธีนี้เป็นวิธีที่เร็วและปลอดภัยที่สุดในการชำระเงินทั้งสำหรับนักศึกษาไทยและต่างชาติ ธนาคารของคุณอาจจะขอใบแจ้งยอดชำระเงินเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานบันทึกของธนาคาร โดยปกติแล้วทางมหาวิทยาลัยจะมีใบแจ้งยอดชำระเงินให้นักศึกษาแต่ละคนล่วงหน้าก่อนที่จะเริ่มภาคการศึกษา หากนักศึกษาไม่ได้รับใบแจ้งยอดชำระเงินไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม กรุณาแจ้งให้ทางมหาวิทยาลัยทราบทันที และทางมหาวิทยาลัยจะส่งใบแจ้งยอดชำระเงินไปให้นักศึกษาโดยทันที นักศึกษาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้ที่:

 

ชื่อบัญชี: มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด
เลขที่บัญชี: 135-3-09777-5
ชื่อธนาคาร: ธนาคารกรุงเทพ
สาขา: สาขาคลองตัน
ที่อยู่: 9/12-14 ตึกยูเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนรามคำแหง สวนหลวง กรุงเทพ 10250 ปรเทศไทย
รหัสระบุธนาคาร BKKTHBK

 

สำหรับนักศึกษาใหม่หลังจากโอนเงินเสร็จแล้ว ขอให้นักศึกษาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัคร ถ้านักศึกษาโอนเงินโดยใช้ใบแจ้งยอดชำระเงินของมหาวิทยาลัยโดยโอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพไม่ต้องแฟกซ์หลักฐาน เฉพาะที่โอนเงินโดยวิธีอื่น ขอให้นักศึกษาส่งแฟกซ์/อีเมล์สำเนาใบเสร็จแสดงหลักฐานการโอนเงิน

 

บัตรเครดิต:

สามารถชำระเงินค่าเล่าเรียนด้วยบัตรเครดิตได้ที่สำนักการเงินของมหาวิทยาลัย (ที่วิทยาเขต) นักศึกษาสามารถชำระค่าเล่าเรียนผ่านบัตรเครดิต พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมการชำระผ่านบัตร

นักศึกษาสามารถผ่อนชำระได้กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ  รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดสอบถามจากพนักงาน

 

นโยบายการคืนเงิน (วิทยาเขตกรุงเทพฯ)

ในกรณีที่นักศึกษาต้องการขอเงินคืน นักศึกษาจะต้องยื่นคำร้องเพื่อแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนเริ่มภาคการศึกษาจึงจะได้รับการพิจารณา โดยทางมหาวิทยาลัยจะต้องหักเงินสำหรับค่าดำเนินการ ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถเรียนภาคการศึกษาดังกล่าวได้ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุใดๆก็ตาม นักศึกษาจะต้องแจ้งให้ทางมหาวิทยาลัยทราบในทันทีเพื่อที่จะขอโอนเงินยอดที่จ่ายชำระแล้วไปเป็นยอดชำระค่าเล่าเรียนสำหรับภาคการศึกษาถัดไป ทางมหาวิทยาลัยจะไม่สามารถคืนเงินค่าเล่าเรียนใดๆได้ทั้งสิ้น หากนักศึกษายื่นคำร้องเพื่อแจ้งขอเงินคืนในระยะเวลาน้อยกว่า 30 วันนับจากวันที่เริ่มภาคการศึกษาหรือหลังจากที่เปิดภาคการศึกษาไปแล้ว วันที่ได้รับคำร้องจะถือว่าเป็นวันที่ได้รับแจ้งเรื่องสำหรับทั้งสองกรณี หากนักศึกษาถูกปฏิเสธการออกวีซ่าเข้าประเทศไทย ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม นักศึกษาจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน โดยจะถูกหักค่าธรรมเนียม 200 เหรียญสหรัฐ (ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ)

 

*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัคร: : 02 769 4000

ทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ได้จัดสรรจำนวนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาใหม่และนักศึกษาปัจจุบัน ในระดับปริญญาตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิชาการ ด้านกีฬา และความสามารถพิเศษด้านอื่นๆ ได้มีโอกาสเข้ามารับทุนการศึกษาและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยฯ ในอนาคต โดยรายละเอียดจำนวนทุนการศึกษา มีดังนี้

Scholarship for new students

Scholarship Types GPAout of 4.0 IELTS/TOEFL/LEP Tuition Coverage Required Documents 
Academic Excellence 3.50 6.0/550 100% 1. a recommendation letter from a guidance counselor or teacher.1.1 an official high school transcript in a sealed

1.2 envelope from the school or institution.

2. a 1-2 pages essay about why you deserve a scholarship.

Special Talent 2.50 5.0/510 50% 1. a recommendation letter from a guidance counselor or teacher.1.1 an official high school transcript in a sealed

1.2 envelope from the school or institution.

2. a 1-2 pages essay about why you deserve a scholarship.

University– Undergraduate (Thai Student) 2.75 ACP 1 or above 50% 1. a recommendation letter from a guidance counselor or teacher.2. an official high school transcript in a sealed envelope from the school or institution.
– Undergraduate (International Student) 3.50 6.0/550/ACP 2 or above 50% 1. must be an international full time student (with holding ED visa).2. a recommendation letter from a guidance counselor or teacher.

3. an official high school transcript in a sealed envelope from the school or institution.

 

Contact Admissions for further information: 02 769 4000 (#1)

Note:

Academic, President, Sports, Talent and Educational Assistance scholarship awards cover the normal program of study provided the student maintains the required GPA. If the GPA falls below the minimum, two semesters of probation are given to bring the GPA back into compliance. Education Assistance scholarships support students studying on a government loan where the loan does not provide adequate financial support, and they cover the normal program of study. Merit and Ambassador scholarships are awarded to continuing students based on a high GPA (Merit) and GPA plus community service (Ambassador) for a duration of one semester.

 

Scholarship for current students

 

Scholarship Types Tuition Coverage Criteria
Merit 100% ·  must be a full-time Stamford student.·  must have a minimum GPA. 3.50

·  must have a minimum of 45 credits (excluding transfer credit).

·  must submit a recommendation letter from a lecturer or advisor.

·  must submit a 1-2 pages essay describing experiences you have had in Stamford.

Ambassador 50% ·  must be a full-time Stamford student.·  must have a minimum GPA. 3.00

·  must have a minimum of 45 credits (excluding transfer credit).

·  must participate in Stamford community services activities (minimum 3 activities/year) such as being a volunteer or attending any activities organized by Student Affairs.

·  must submit a recommendation letter from a lecturer or advisor.

·  must submit a 1-2 pages essay describing experiences you have had in Stamford.

 

Remark:

The current students, who had approved scholarship from last term, please submit recommendation letters from three lecturers and portfolio of activities which you have in the University.

TUITION FEE
Nationiality
by Campus
Program
Currency