ปริญญาโท - Stamford International Universityth ปริญญาโท - Stamford International University
language

Select
Language

EnglishEnglish | ไทยไทย
Chinese russian vietnamese
คุณสมบัติผู้สมัคร
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทที่ต้องการเรียนหลักสูตรนานาชาติ

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทที่ต้องการเรียนหลักสูตรนานาชาติ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาจากสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ก.พ.

 

ผู้สมัครที่สอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดจะต้องเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน

การเทียบโอนหน่วยกิต
การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามหาวิทยาลัย
ผู้มีสิทธิ์ขอโอนหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาอื่น จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้...

การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามหาวิทยาลัย

 

ผู้มีสิทธิ์ขอโอนหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาอื่น จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ว่าด้วยการศึกษาและประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เรื่อง แนวการเทียบโอนนักศึกษาและการเทียบ โอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

 

การเทียบรายวิชาให้ใช้เกณฑ์การปฏิบัติดังนี้

1.เป็นรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบแล้วและสานักงาน ก.พ. รับรองคุณวุฒิแล้ว หรือหลักสูตรที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเทียบวุฒิให้

 

2.เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาวิชาที่เทียบเคียงกันได้หรือมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบ

 

3.เป็นรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันที่ขอเทียบรายวิชา

 

4.เป็นรายวิชาที่นักศึกษามีผลการศึกษาในระดับไม่ต่ากว่า B

 

การโอนหน่วยกิตและการเรียนเทียบรายวิชา ให้กระทาได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจานวน หน่วยกิตรวมของรายวิชาทั้งหมดในแต่ละหลักสูตรโดยไม่นับหน่วยกิตของภาคนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์

 

นักศึกษาที่ขอโอนหน่วยกิตจะต้องใช้เวลาศึกษารายวิชาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของ มหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษาปกติจึงจะมีสิทธิ์สาเร็จการศึกษา

 

การแสดงรายงานผลการศึกษาและค่าระดับเฉลี่ยสะสมเพื่อสำเร็จการศึกษาให้กระทำดังนี้

1.ให้แยกรายวิชารับโอนไว้ส่วนหนึ่งต่างหาก พร้อมทั้งระบุชื่อสถาบันอุดมศึกษาด้วย

 

2.ให้คานวณค่าระดับเฉลี่ยสะสมเฉพาะผลการศึกษารายวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาที่รับโอนเท่านั้น

 

บัณฑิตวิทยาลัยจะแจ้งผลการเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิตให้สานักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา พร้อมด้วยสาเนาเอกสารของสถาบันอุดมศึกษาเดิม ดังนี้

1.ใบแสดงรายงานผลการศึกษา

2.คำอธิบายรายวิชาที่นามาขอเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต

ขั้นตอนการสมัคร

วิธีการสมัคร

-สมัครออนไลน์ได้ ที่นี่

-โดยทางไปรษณีย์

 

แบบฟอร์มใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้, พิมพ์เต็มและส่งกลับมาให้เรา โปรดทราบว่าค่าธรรมเนียมที่ไม่สามารถคืนจาก 1,000 บาท (ประมาณ USD 33.12) คิดเป็นค่าธรรมเนียมการประมวลผลสำหรับการใช้งานทางไปรษณีย์ ค่าสมัครจะต้องโอนไปยังบัญชีของมหาวิทยาลัย (โดยใช้วิวิธีการชำระเงินที่กล่าวถึงในส่วนค่าธรรมเนียม) พร้อมกับใบสมัคร

 

ขั้นตอนการรับสมัคร (วิทยาเขตกรุงเทพฯ)

-สมัครด้วยตัวเอง โดยขอรับใบสมัครได้ที่ฝ่ายรับสมัครมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตกรุงเทพฯ (ในวันและเวลาราชการ) หรือนักศึกษาสามารถกรอกใบสมัคร online แล้วนำมายื่นประกอบได้

 

-ยื่นใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครพร้อมค่าธรรมเนียมในการสมัคร ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาจะทำการตรวจสอบเอกสารที่ยื่นทั้งหมด

 

-เมื่อผ่านขั้นตอนที่ 1 และ 2 แล้ว นักศึกษาจะได้รับจดหมายตอบรับจากทางมหาวิทยาลัยฯ

 

-ผู้สมัครจะต้องชำระค่าเล่าเรียนตามยอดที่ได้รับแจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

 

หลักฐานประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

-ใบสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยและค่าธรรมเนียมการสมัคร
-หลักฐานทางการศึกษา (วุฒิปริญญาตรี)
-สำเนาบัตรประชาชน
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
-หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

วิธีการชำระเงิน
กำหนดการชำระค่าเล่าเรียน
นักศึกษาจะต้องชำระเงินสำหรับภาคเรียนที่กำลังจะศึกษา ก่อนที่จะเริ่มภาคการศึกษาโดยใช้ใบแจ้งหนี้ของมหาวิทยาลัยเพื่อชำระเงินผ่านธนาคาร

วิธีการชำระเงิน*

นักศึกษาสามารถชำระเงินให้มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดได้ด้วยวิธีการชำระเงินต่อไปนี้

 

เงินสด: 

สามารถชำระเป็นเงินสดได้ที่สำนักการเงินของมหาวิทยาลัย (อยู่ในวิทยาเขต) และรับชำระเป็นเงินสกุลบาทไทยเท่านั้น*

 

* หมายเหตุ:

รับชำระเป็นเงินสดเฉพาะนักศึกษาใหม่ในภาคการศึกษาแรกโดยภาคการศึกษาต่อมาให้โอนเงินผ่านธนาคารโดยใช้ใบแจ้งยอดของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ไม่มีบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในมหาวิทยาลัยฯ และหากนักศึกษาต่างชาติต้องการชำระเงินค่าธรรมเนียมเป็นเงินสด เราแนะนำให้แลกสกุลเงินที่ถือเป็นสกุลเงินบาทไทยก่อน

 

การโอนเงินผ่านตู้ ATM (สำหรับวิทยาเขตกรุงเทพฯ):

มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ดรับชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของมหาวิทยาลัยโดยตรง (เป็นสกุลเงินบาทไทย) ผ่านตู้ ATM ของธนาคารในประเทศไทย การชำระเงินวิธีนี้สำหรับผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น โดยสามารถชำระเงินด้วยวิธีการโอนเงินผ่านตู้ ATM เข้าบัญชีธนาคารของมหาวิทยาลัยได้ตามรายละเอียดดังนี้:

 

ชื่อบัญชี: มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
เลขที่บัญชี: 135-3-09777-5
ชื่อธนาคาร: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

 

เช็คเงินสด:

รับชำระเช็คเงินสดจากนักศึกษาไทยเท่านั้น โดยสั่งจ่ายเช็คเงินสดในนาม “มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด”

 

ดร๊าฟท์ธนาคาร:

เรารับชำระเงินเป็นดร๊าฟท์ธนาคาร โดยซื้อดร๊าฟท์สั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด” สำหรับนักศึกษาไทยให้ซื้อดร๊าฟท์เป็นสกุลเงินบาทไทย ส่วนนักศึกษาต่างชาติซื้อดร๊าฟท์ชำระเป็นเงินสกุลดอลลาร์ เช่นดร๊าฟท์สั่งจ่ายเงินตามจำนวนเงินค่าเล่าเรียนที่ต้องชำระโดยแปลงเป็นจำนวนเงินตามสกุลดอลลาร์สหรัฐ

 

*ข้อควรระวัง:

ดร๊าฟท์ธนาคารต่างประเทศอาจจะใช้ระยะเวลาในการเคลียร์อย่างน้อย 30 – 45 วัน ดังนั้นนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการชำระเงินค่าเล่าเรียนด้วยวิธีนี้ควรจะชำระเงินผ่านดร๊าฟท์ให้ทางมหาวิทยาลัยเป็นเวลาหนึ่งเดือนก่อนที่จะเริ่มภาคการศึกษา มิฉะนั้นอาจจะยังไม่สามารถเคลียร์เงินชำระค่าเล่าเรียนได้ทันเวลาที่จะเริ่มต้นภาคการศึกษา

 

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร:

วิธีนี้เป็นวิธีที่เร็วและปลอดภัยที่สุดในการชำระเงินทั้งสำหรับนักศึกษาไทยและต่างชาติ ธนาคารของคุณอาจจะขอใบแจ้งยอดชำระเงินเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานบันทึกของธนาคาร โดยปกติแล้วทางมหาวิทยาลัยจะมีใบแจ้งยอดชำระเงินให้นักศึกษาแต่ละคนล่วงหน้าก่อนที่จะเริ่มภาคการศึกษา หากนักศึกษาไม่ได้รับใบแจ้งยอดชำระเงินไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม กรุณาแจ้งให้ทางมหาวิทยาลัยทราบทันที และทางมหาวิทยาลัยจะส่งใบแจ้งยอดชำระเงินไปให้นักศึกษาโดยทันที นักศึกษาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้ที่:

 

ชื่อบัญชี: มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด
เลขที่บัญชี: 135-3-09777-5
ชื่อธนาคาร: ธนาคารกรุงเทพ
สาขา: สาขาคลองตัน
ที่อยู่: 9/12-14 ตึกยูเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนรามคำแหง สวนหลวง กรุงเทพ 10250 ปรเทศไทย
รหัสระบุธนาคาร (Swift Address): BKKTHBK

 

สำหรับนักศึกษาใหม่หลังจากโอนเงินเสร็จแล้ว ขอให้นักศึกษาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัคร ถ้านักศึกษาโอนเงินโดยใช้ใบแจ้งยอดชำระเงินของมหาวิทยาลัยโดยโอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพไม่ต้องแฟกซ์หลักฐาน เฉพาะที่โอนเงินโดยวิธีอื่น ขอให้นักศึกษาส่งแฟกซ์/อีเมล์สำเนาใบเสร็จแสดงหลักฐานการโอนเงิน

 

บัตรเครดิต:

สามารถชำระเงินค่าเล่าเรียนด้วยบัตรเครดิตได้ที่สำนักการเงินของมหาวิทยาลัย (ที่วิทยาเขต)

 

*นโยบายการคืนเงิน (วิทยาเขตกรุงเทพฯ)

ในกรณีที่นักศึกษาต้องการขอเงินคืน นักศึกษาจะต้องยื่นคำร้องเพื่อแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนเริ่มภาคการศึกษาจึงจะได้รับการพิจารณา โดยทางมหาวิทยาลัยจะต้องหักเงินสำหรับค่าดำเนินการ ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถเรียนภาคการศึกษาดังกล่าวได้ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุใดๆก็ตาม นักศึกษาจะต้องแจ้งให้ทางมหาวิทยาลัยทราบในทันทีเพื่อที่จะขอโอนเงินยอดที่จ่ายชำระแล้วไปเป็นยอดชำระค่าเล่าเรียนสำหรับภาคการศึกษาถัดไป ทางมหาวิทยาลัยจะไม่สามารถคืนเงินค่าเล่าเรียนใดๆได้ทั้งสิ้น หากนักศึกษายื่นคำร้องเพื่อแจ้งขอเงินคืนในระยะเวลาน้อยกว่า 30 วันนับจากวันที่เริ่มภาคการศึกษาหรือหลังจากที่เปิดภาคการศึกษาไปแล้ว วันที่ได้รับคำร้องจะถือว่าเป็นวันที่ได้รับแจ้งเรื่องสำหรับทั้งสองกรณี หากนักศึกษาถูกปฏิเสธการออกวีซ่าเข้าประเทศไทย ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม นักศึกษาจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน โดยจะถูกหักค่าธรรมเนียม 200 เหรียญสหรัฐ (ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ)

 

*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัคร

-วิทยาเขตกรุงเทพฯ : 02 769 4000 แฟกซ์ 02 769 4099 อีเมล์ jurairat@stamford.edu

-วิทยาเขตเพชรบุรี : 032 442 322-3

TUITION FEE
Nationiality
by Campus
Program
Currency

Privacy Preference Center