ดร. จุมพล กล้วยไม้งาม ไทย

อาจารย์ประจำหลักสูตร MBA

Ph.D.

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จาก Loughborough University สหราชอาณาจักร มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งนักวิเคราะห์การลงทุน ที่ปรึกษาการพัฒนาธุรกิจ นักกลยุทธ์อุตสาหกรรม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย