ดร. สุเมธ ธุวดาราตระกูล ไทย

อาจารย์ประจำหลักสูตร MBA

Ph.D.

ดร. สุเมธ สำเร็จการศึกษาด้าน บธ.บ (การเงินและการธนาคาร), บธ.ม. (การเงิน), บธ.ด. พร้อมด้วยประสบการณ์ด้านการเงินและการธนาคารมากกว่า 10 ปี ในสถาบันการเงินที่มีชื่อเสียง