Student Services - Stamford International Universityth Student Services - Stamford International University
language

Select
Language

EnglishEnglish | ไทยไทย
Chinese russian vietnamese
Student Service Hub
ศูนย์กิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนนักศึกษาในด้านต่างๆ คอยให้ความช่วยเหลือเพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวและใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างประสบความสำเร็จ ทั้งในด้านการเรียนและการพัฒนาศักยภาพของตน

Student Service Hub ให้บริการแบบ one stop หมายถึงนักศึกษาสามารถจะรับบริการต่างๆ ทั้งด้านเอกสาร ปรึกษา ขอข้อมูล และด้านอื่นๆ  ตัวแทนจากแผนกต่างๆจะคอยให้ความช่วยเหลือครอบคลุมทุกด้าน เช่น ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายบริการวิชาการ ฝ่ายบริการนักศึกษา (ด้านทุน วีซ่า และอื่นๆ) ฝ่ายไอที ฝ่ายการเงิน รวมทั้งห้องพยาบาล หากนักศึกษาต้องการคุยกับอาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่อาสุโสแผนกต่างๆ ทีม Student Service Hub ก็สามารถช่วยนัดหมายได้

ชมรมและกิจกรรม
ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษานั้นควรประกอบไปด้วยการศึกษาและทำกิจกรรม ดังนั้นฝ่ายกิจการนักศึกษาจึงมุ่งเน้น ส่งเสริม และสนับสนุนให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมหรือชมรมต่างๆ

ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย นอกจากการศึกษาเรียนรู้วิชาต่างๆแล้ว นักศึกษายังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆควบคู่กันไปได้อีกด้วย ฝ่ายกิจการนักศึกษาจึงมุ่งเน้น ส่งเสริม และสนับสนุนให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมหรือชมรมต่างๆ กิจกรรมเหล่านี้ โดยไม่เพียงแต่ช่วยให้นักศึกษาได้เดินตามความฝันและเพิ่มศักยภาพของพวกเขาแล้ว แต่ยังเป็นการเพิ่มบรรยากาศที่เป็นมิตรและความมีชีวิตชีวาให้กับแสตมฟอร์ดอีกด้วย ในปัจจุบัน แสตมฟอร์ดมีหลากหลายชมรมให้นักศึกษาเลือกตามความสนใจและความถนัดของตนเอง ดังนี้

 • – ชมรมโต้วาทีและวาทศิลป์
 • – ชมรมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์
 • – ชมรมฟุตบอล
 • – ชมรมทำอาหาร
 • – ชมรมประสานเสียง
 • – ชมรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • – ชมรม Raise Hope Stamford
 • – ชมรมภาษา
 • – ชมรมวอลเล่บอล
 • – ชมรมบาสเกตบอลหญิง
 • – ชมรมดนตรีเยาวชนคริสเตียน

แสกน QR code เพื่อรับข่าวสารเกี่ยวกับตารางกิจกรรม

qr-code

กิจกรรมที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม
ในทุกๆภาคการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและองค์การนักศึกษาจะจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษา เช่นงานสงกรานต์ งานวันไหว้ครู และงานลอยกระทง เป็นต้น สำหรับกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ ฝ่ายกิจการนักศึกษาจะเชิญชวนนักศึกษาทั้งคนไทยและต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน นอกจากนักศึกษาจะได้มีโอกาสรู้จักเพื่อนใหม่ เรียนรู้วัฒนธรรมไทย นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทักษะการจัดกิจกรรมและงานอีเว้นท์ต่างๆ อีกด้วย

องค์กรนักศึกษา (SC)
“Take a stand, Lend a hand”

องค์กรนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด (Stamford Student Council: SC) ได้รับการก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นพลังเสียงของนักศึกษาแสตมฟอร์ดทุกคน และเป็นโอกาสที่นักศึกษาจะได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ เพื่อช่วยปรับปรุ่งและพัฒนาครอบครัวแสตมฟอร์ด ตัวแทนนักศึกษากลุ่มนี้มาจากการเลือกตั้งโดยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และจะอยู่ในวาระเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา โดยจะมีตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ ประกอบด้วย ประธานนักเรียน รองประธาน เลขานุการ หัวหน้าด้านกิจกรรม หัวหน้าด้านการประชาสัมพันธ์ และหัวหน้ากลุ่มนักศึกษาต่างชาติ องค์กรนักศึกษาของแสตมฟอร์ดจะร่วมกับนักศึกษาคนอื่นๆ ในการเป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัยและสังคมโดยรวม

 

บัตรประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยแสตมฟอรด์ได้ทำบัตรประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาทุกท่าน  กรุณารับบัตรใหม่ตามสถานที่ดังต่อไปนี้

พระรามเก้า – บริเวณหน้าห้องสมุด

หัวหิน – ห้องพยาบาล

อโศก – ประชาสัมพันธ์

 

ข้อมูลบัตรประกันอุบัติเหตุ

บริษัทประกัน : กรุงเทพประกันภัย

ระยะเวลาการคุ้มครอง : 19 มิถุนายน 2560-19 มิถุนายน 2561

วงเงินค่ารักษาพยาบาล : 10,000 บาทต่ออุบัติเหตุ

หมายเหตุ ประกันชนิดนี้คุ้มครองเฉพาะกรณีอุบัติเหตุเท่านั้น

การรใช้บัตรประกันอุบัติเหตุ

แสดงบัตรประกันอุบัติเหตให้กับทางโรงพยาบาลก่อนการเข้าตรวจรักษา หากนักศึกษาลืมบัตร  นักศึกษาจำเป็นต้องสำรองเงินจ่ายไปก่อนและติดต่อกับ Student Service Hub เพื่อนำเอกสารใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการทำเรื่องขอรับเงินคืนต่อไป

กองทุนกู้ยืมรัฐบาลและทุนการศึกษา

กองทุนให้ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา ซึ่งกองทุนนี้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย เพื่อการขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษาของประเทศให้เยาวชนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอยื่นกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) สามารถติดต่อฝ่ายกิจการนักศึกษาเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ คลิก เพื่อเข้าไปดูข้อมูลเบื้องต้น

 

กองทุนกู้ยืมอื่นๆ 

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดได้ร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย ให้บริการกู้ยืมเงินสำหรับนักศึกษาชาวไทย โดยสามารถติดต่อฝ่ายกิจการนักศึกษาเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม หรื คลิก เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

เกณฑ์การมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่

ทุนการศึกษาความเป็นเลิศทางวิชาการ (ทุนการศึกษา 100%)

 • – ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนไทยหรือนักเรียนนานาชาติที่ถือวีซ่า ED
 • – ผู้สมัครต้องกำลังสำเร็จหรือได้สำเร็จการศึกษาในโรงเรียนมัธยมแล้ว โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 50 จาก 4.00 หรือมีคะแนนทดสอบภาษา IELTS 6.0 หรือ TOEFL 550
 • – ผู้สมัครต้องยื่นจดหมายแนะนำจากอาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ผู้สอน
 • – ผู้สมัครต้องยื่นใบแสดงผลการศึกษาในซองปิดผนึกจากโรงเรียนมัธยมหรือสถาบันการศึกษา
 • – ผู้สมัครต้องส่งเรียงความยาว 1-2 หน้ากระดาษ

 

ทุนการศึกษาความสามารถพิเศษ (ทุนการศึกษา 50%)

 • – ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนสัญชาติไทยหรือนักเรียนต่างชาติที่ถือวีซ่า ED
 • – ผู้สมัครต้องกำลังสำเร็จหรือได้สำเร็จการศึกษาในโรงเรียนมัธยมแล้ว โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 50 จาก 4.00 หรือมีคะแนนทดสอบภาษา IELTS 5.0 หรือ TOEFL 510
 • – ผู้สมัครต้องยื่นจดหมายแนะนำจากอาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ผู้สอน
 • – ผู้สมัครต้องยื่นใบแสดงผลการศึกษาในซองปิดผนึกจากโรงเรียนมัธยมหรือสถาบันการศึกษา
 • – ผู้สมัครต้องแสดงให้เห็นถึงทักษะและความสำเร็จของคุณตามที่ระบุไว้ด้านล่าง:

 

picture2

 

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัย (ทุนการศึกษา 50%)

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทย ระดับปริญญาตรี

 • – ผู้สมัครต้องเป็นพลเมืองไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ถาวรตามกฎหมายของประเทศไทย
 • – ผู้สมัครต้องกำลังสำเร็จหรือได้สำเร็จการศึกษาในโรงเรียนมัธยมแล้ว โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 จาก 4.00 และผ่าน ACP 1 (สำหรับโปรแกรมสองภาษา) หรือ ACP2 (สำหรับหลักสูตรนานาชาติ) **
 • – ผู้สมัครต้องยื่นจดหมายแนะนำจากอาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ผู้สอน
 • – ผู้สมัครต้องยื่นใบแสดงผลการศึกษาในซองปิดผนึกจากโรงเรียนมัธยมหรือสถาบันการศึกษา

 

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทย ระดับปริญญาโท

 • – ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาเต็มเวลาหรือ Part-time
 • – ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 00 จาก 4.00 หรือมีคะแนนทดสอบภาษา IELTS 5.5 หรือ TOEFL 530
 • – ผู้สมัครต้องยื่นจดหมายแนะนำจากอาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ผู้สอน
 • – ผู้สมัครต้องยื่นใบแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรีในซองปิดผนึกจากมหาวิทยาลัย
 • – ผู้สมัครต้องส่งเรียงความยาว 1-2 หน้ากระดาษ

 

ในแต่ละปีการศึกษา นักศึกษาใหม่สามารถยื่นสมัครขอทุนการศึกษาได้ในประเภททุนเรียนดี ทุนอธิการบดี หรือทุนความสามารถพิเศษ เพื่อเข้ามาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ซึ่งจำนวนทุนการศึกษามีจำนวนจำกัดในแต่ละปีแตกต่างกันไป สำหรับนักศึกษาใหม่ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา และสำหรับนักศึกษาปัจจุบันที่สนใจ สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา

คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนการศึกษา

*ทุนการศึกษาเป็นสัญญาระยะเวลา 1 ปี นักศึกษาจะต้องเข้ารับการประเมินประจำปีสำหรับทุนการศึกษาทุกประเภท เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ของนักศึกษาในการรับทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษาถัดไป

**ผู้สมัครจะได้รับทุนการศึกษาหลังจากเริ่มต้นปีการศึกษา

ศูนย์การปรึกษาเชิงจิตวิทยา
ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและมีคุณค่า แต่ก็เต็มไปด้วยเรื่องท้าทายและความเครียด ที่อาจจะส่งผลเสียต่อการเรียนและชีวิตของคุณได้

ศูนย์การปรึกษาเชิงจิตวิทยาเปิดให้บริการสำหรับนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกฝ่ายในมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดที่ประสบกับความไม่สบายใจในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการเรียน การปรับตัว ครอบครัว เพื่อน ความรัก การหางานทำ ฯลฯ หรือต้องการรู้จักตนเองในด้านต่าง ๆ โดยนักจิตวิทยาการปรึกษาระดับผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้ความช่วยเหลือภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพนักจิตวิทยา และข้อมูลของผู้ใช้บริการทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

 

วัตถุประสงค์ของศูนย์การปรึกษาเชิงจิตวิทยา:

1.ส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2.สร้างเสริมประสบการณ์และพัฒนาชีวิตนักศึกษาให้สมบูรณ์

3.ให้บริการข้อสนเทศทางด้านจิตวิทยาและเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา

4.จัดระบบปฏิบัติงานของศูนย์การปรึกษาเชิงจิตวิทยาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

 

ขอบข่ายการให้คำปรึกษาของศูนย์การปรึกษาเชิงจิตวิทยา:

1.ปัญหาทางด้านการศึกษา เช่น แนวทางในการศึกษา การวางอนาคตของชีวิตทางการศึกษา การประกอบอาชีพต่อไปในภายหน้า การเลือกวิชาเรียนให้เหมาะสมกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของนักศึกษาแต่ละคน

2.ปัญหาทางด้านอาชีพ เช่น การเลือกประกอบอาชีพ การเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของตนเองตลอดถึงความสุขใจในการประกอบอาชีพ

3.ปัญหาทางด้านสังคม เช่น การปรับตัวในครอบครัว ในมหาวิทยาลัยฯ หรือในที่ท างาน ช่วยให้การเรียน/ทำงานร่วมกับผู้อื่นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

4.ปัญหาทางด้านส่วนตัว เช่น การเข้าใจตนเอง ยอมรับตนเอง และยอมรับผู้อื่น

5.บริการข้อมูลต่าง ๆ ด้านจิตวิทยา อาชีพ การศึกษา เพื่อนักศึกษาจะได้นำข้อมูลไปใช้ในชีวิตประจำวัน

 

ศูนย์การปรึกษาเชิงจิตวิทยาให้บริการและคำปรึกษาด้านจิตวิทยา (ปัญหาส่วนตัว) ดังนี้:
ปัญหาด้านสมาธิและความจำ, ความรู้สึกไม่อยากรับประทานอาหาร, ความถนัดในเด็กและรูปแบบการเรียนรู้, ปัญหาในการนอน, ความซึมเศร้า,ปัญหาด้านความวิตกกังวล, ความเครียดและวิตกกังวล,อาการซึมเศร้า,อาการอารมณ์แปรปรวนและปัญหาทางอารมณ์, ความคิดเชิงลบ,อาการย้ำคิดย้ำทำ, โรคทางกายมีสาเหตุจากปัญหาทางจิตใจ,อาการปวดศีรษะโดยไม่มีสาเหตุชัดเจน, ปัญหาในการปรับตัว, ปัญหาด้านบุคลิกภาพ, ปัญหาการใช้สารเสพติด, ปัญหาครอบครัว เป็นต้น

 

ศูนย์การปรึกษาเชิงจิตวิทยาจัดสรรโปรแกรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา:
สำหรับนักศึกษาที่ต้องการพัฒนาตนเอง โปรแกรมที่จัดมีดังนี้

-การบริหารเวลา

-การควบคุมอารมณ์ (EQ)

-พัฒนาการเรียนให้ดียิ่งขึ้น

-การหยุดบุหรี่

-บริหารจัดการเรื่องความรัก

-การสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง

-การจัดการกับความเครียด ฯลฯ

 

วิธีการติดต่อขอรับคำปรึกษาเชิงจิตวิทยา
บริการให้คำปรึกษา ให้บริการทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00-17.00น.

สามารถนัดล่วงหน้าโดย
1. โทร 02-796-4000 ต่อ 3 ทุกวันทำการ
2. ติดต่อคุณบุณฑริกาได้ที่ e-mail boontriga.lewchalermwongse@stamford.edu

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา คือประสบการณ์และการผจญภัยที่จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามีวิธีการคิดแบบใหม่ มีโอกาสในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และยกระดับมุมมองให้กว้างขึ้นอีกด้วย นักศึกษาจะได้มากกว่าแค่หน่วยกิต เพราะจะได้เดินทางและทักษะความสามารถใหม่ๆ ติดตัวกลับมาด้วยเช่นกัน

ในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน นักศึกษาไม่ต้องชำระค่าเล่าเรียนสำหรับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ โดยชำระเพียงค่าเล่าเรียนตามปกติที่แสตมฟอร์ด

เกณฑ์การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

นักศึกษาที่ต้องการที่จะเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา จะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้:

–  ผ่านการศึกษาอย่างต่ำ 15 วิชาในระดับปริญญาตรี

– ไม่ได้กำลังศึกษาอยู่ในเทอมสุดท้ายก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา

–  เกรดเฉลี่ย 3.00 หรือสูงกว่า

–  ผ่านวิชาภาษาอังกฤษ ENG 101 หรือสูงกว่า

– ได้รับการสนับสนุนทางการเงินในขณะที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน

มหาวิทยาลัยชั้นนำในโครงการแลกเปลี่ยน

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดร่วมมือกับมากกว่า 16 มหาวิทยาลัยทั่วโลก เพื่อเลือกมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดสำหรับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา นักศึกษาควรจะพิจารณามหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขาวิชาเดียวกันกับที่กำลังศึกษาที่แสตมฟอร์ด นอกจากนี้ มีบางมหาวิทยาลัยในโครงการแลกเปลี่ยนที่ต้องการนักศึกษาที่มีทักษะภาษาต่างประเทศเพิ่มเติมนอกเหนือจากภาษาอังกฤษอีกด้วย

รายชื่อประเทศต่างๆ ในโครงการแลกเปลี่ยน

 • – Netherlands (Hogeschool van Amsterdam)
 • – Finland (Mikkeli University of Applied Sciences, University of Vassa)
 • – France (Ecole Superieure du Commerce Exterieur)
 • – Czech Republic (Metropolitan University of Prague, Tomas Bata University)
 • – Turkey (Istanbul Bilgi University)
 • – Switzerland (European University)
 • – Spain (European University)
 • – Germany (European University, Macromedia University of Applied Sciences)
 • – China (Hunan International Economics University *Mandarin skills required)
 • – Australia (University of New England, Torrens University)
 • – South Korea (Myongji University)
 • – Portugal (Universidade Europeia)
 • – S.A (University of California, Irvine)

*ข้อตกลงและเงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

 

ชมรมศิษย์เก่า

ชมรมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดช่วยให้คุณได้ติดต่อกับเพื่อนร่วมรุ่น ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับโอกาสในการทำงาน ค้นหาผู้สมัครงานสำหรับบริษัทของคุณ อัพเดทข้อมูลส่วนตัว และอื่นๆ อีกมากมาย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม stamford.alumni@stamford.edu

บริการจัดหาที่พักสำหรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดมีบริการจัดหาที่พักสำหรับนักศึกษา เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาที่ต้องการที่พักไกล้มหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาสามารถเลือกแบบที่พักอาศัยได้ตั้งแต่หอพัก อพาทเม้นท์ คอนโดมิเนี่ยม ไปจนถึงทาวน์โฮม

เจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษาจะให้ความช่วยเหลือโดยการช่วยจัดหาที่พัก รวมถึงแนะนำที่พักชั่วคราวสำหรับการเข้าพักในระยะสั้นให้อีกด้วย

 

รายชื่อที่พักอาศัย – วิทยาเขตพระรามเก้า

รายชื่อที่พักอาศัย – อโศกแคมปัส

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคุณปรีชา รื่นรวย ผู้จัดการการบริการที่พัก  preecha.ruenruay@stamford.edu

Career Hub
เราช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและผู้จ้างงานผ่านกิจกรรมต่างๆ

การเลือกสาขาวิชาที่จะเรียน ไม่เพียงแค่ส่งผลต่อชีวิตการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่จะส่งผลต่ออาชีพ หน้าที่การงานในอนาคตด้วยเช่นกัน มันคือการตัดสินครั้งสำคัญที่เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตในระยะยาว มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด จึงไม่เพียงแต่ให้การศึกษามาตรฐานระดับโลกเท่านั้น แต่ยังเตรียมความพร้อมและสนับสนุนนักศึกษาตลอดระยะเวลาที่พวกเขาประกอบอาชีพในอนาคตผ่านศูนย์แนะแนวอาชีพ

เป้าหมายของศูนย์แนะแนวอาชีพคือ เตรียมความพร้อมและเพิ่มโอกาสให้กับนักศึกษาในการประกอบอาชีพในอนาคต และสนับสนุนนักศึกษาด้วยการฝึกงานที่หลากหลายอย่างมืออาชีพ

 • – เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต โดยการจัดเวิคช็อปต่างๆ เช่น การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนเรซูเม่ เคล็ดลับการสัมภาษณ์ ฯลฯ
 • – สนับสนุนนักศึกษาด้วยการฝึกงานที่หลากหลายและโอกาสทางอาชีพการงาน โดยการเป็นเจ้าภาพมหกรรมจัดหางาน งานพบกับผู้เชี่ยวชาญ ฯลฯ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ศูนย์แนะแนวอาชีพรับรองว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดจะ:

 1. ได้รับการเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ ก่อนที่จะสัมผัสประสบการณ์การการทำงานจริง
 2. มีเป้าหมายในอนาคตที่ชัดเจนจากการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ศูนย์แนะแนวอาชีพ
 3. ได้รับประสบการณ์การการทำงานจริงผ่านการฝึกงานที่หลากหลายและการอาสาสมัคร
 4. เข้าสู่ชีวิตการทำงานไปพร้อมกับความสามารถและศักยภาพที่ครอบคลุมกับความต้องการของตลาดแรงงาน

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์แนะแนวอาชีพ โทร 02 769 4000 ต่อ 2115 หรือJamjuree.tanchaisawat@stamford.edu

ระเบียบการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

แผนกงานบริการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มีหน้าที่ในการให้การช่วยเหลือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีอายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ที่จะต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ให้ได้รับการผ่อนผันการเข้ารับราชการ ตามพระราชบัญญัติการรับราชการทหาร พ.ศ.2497 มาตรา 29 (3) และกฏกระทรวงกลาโหมการผ่อนผันเข้ารับราชการทหารเป็นทหารกองประจำการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการเรียนรู้ พ.ศ. 2549 ข้อ 2 บุคคลซึ่งจะได้รับการผ่อนผันตามมาตรา 29(3) คือ (1) การศึกษาในระบบตามกฏหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

สำหรับนักศึกษาชายไทยที่มีความประสงค์ยื่นขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารในระหว่างที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด สามารถติดต่อที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาชั้น 1 อาคาร 1 เพื่อทำเรื่องขอเอกสารในการผ่อนผัน