มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิชาการ และความสามารถพิเศษด้านอื่นๆ ได้มีโอกาสเข้ามารับทุนการศึกษาและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยฯ ในอนาคต

ทั้งนี้ ในการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา นักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาได้ภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันที่มีการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา

Stamford International University recognizes students for their academic achievements and special talents. The university provides eligible applicants with financial aid through its scholarship program.

For more information about scholarship, please contact admissions.