ผลการประเมินประกันคุณภาพภายใน (IQA)

ผลการประเมินประกันคุณภาพภายใน (IQA) ระดับ “ดีมาก” 5 ปีซ้อน จากการประเมินของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (EQA)

แสตมฟอร์ดได้รับผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (EQA) สูงเป็นลำดับที่ 4 เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยทั้งหมด โดยประประเมินดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

การรับรองจาก International Accreditation Council for Business Education (IACBE)

เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจาก International Accreditation Council for Business Education (IACBE) ซึ่งเป็นสถาบันที่รับรองความเป็นเลิศให้กับมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยทั่วโลกในด้านการบริหารธุรกิจ โดยเน้นที่การให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางในการเรียนการสอน

Blackboard Catalyst Award – The First in Innovative Education

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Signature MBA ของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ที่ผสานการเรียนในห้องเรียนกับการเรียนทางสื่อออนไลน์ผ่านระบบ Blackboard ได้รับรางวัล Blackboard Catalyst Award นวัตกรรมการศึกษาชนะเลิศอันดับ 1 จากกว่า 85 มหาวิทยาลัยทั่วโลก

CFA Institute University Affiliation Program

เนื้อหาหลักสูตรของสาขาวิชาการเงินและการธนาคารได้รับการรับรองว่ามีความสอดคล้องกับ CFA Program Candidate Body of Knowledge ถึง 70% อีกทั้งยังมุ่งเน้นการปลูกฝังมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ หรือ CFA Institute Code of Ethics and Standards of Practice เป็นการปูทางให้นักศึกษามีความพร้อมในการสอบ Chartered Financial Analyst® หรือ CFA ซึ่งเป็นคุณวุฒิด้านวิชาชีพการเงินและการลงทุนที่มีมาตรฐานสูงและได้รับการยอมรับระดับสากล

ACCA Silver Learning Partner

บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล Silver Learning Partner จาก ACCA หรือ the Association of Chartered Certified Accountants