ผลการประเมินประกันคุณภาพภายใน (IQA)

ผลการประเมินประกันคุณภาพภายใน (IQA) ระดับ “ดีมาก” 5 ปีซ้อน จากการประเมินของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (EQA)

แสตมฟอร์ดได้รับผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (EQA) สูงเป็นลำดับที่ 4 เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยทั้งหมด โดยประประเมินดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

การรับรองจาก International Accreditation Council for Business Education (IACBE)

แสตมฟอร์ดเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจาก International Accreditation Council for Business Education (IACBE) ด้านความเป็นเลิศทางการศึกษาด้านธุรกิจ โดยหน่วยงาน IACBE ตั้งอยู่ที่ 11374 ถนน Strang Line เมืองแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

Blackboard Catalyst Award – The First in Innovative Education

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Signature MBA ของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ที่ผสานการเรียนในห้องเรียนกับการเรียนทางสื่อออนไลน์ผ่านระบบ Blackboard ได้รับรางวัล Blackboard Catalyst Award นวัตกรรมการศึกษาชนะเลิศอันดับ 1 จากกว่า 85 มหาวิทยาลัยทั่วโลก

CFA Institute University Affiliation Program

เนื้อหาหลักสูตรของสาขาวิชาการเงินและการธนาคารได้รับการรับรองว่ามีความสอดคล้องกับ CFA Program Candidate Body of Knowledge ถึง 70% อีกทั้งยังมุ่งเน้นการปลูกฝังมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ หรือ CFA Institute Code of Ethics and Standards of Practice เป็นการปูทางให้นักศึกษามีความพร้อมในการสอบ Chartered Financial Analyst® หรือ CFA ซึ่งเป็นคุณวุฒิด้านวิชาชีพการเงินและการลงทุนที่มีมาตรฐานสูงและได้รับการยอมรับระดับสากล

ACCA Silver Learning Partner

บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล Silver Learning Partner จาก ACCA หรือ the Association of Chartered Certified Accountants

CIMA University Partner

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ได้ร่วมมือกับ Chartered Institute of Management Accountants หรือ CIMA สถาบันที่จัดสอบและให้การรับรองประกาศนียบัตร “ผู้ชำนาญด้านการบัญชีจัดการ” ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก โดยนักศึกษาสาขาการบัญชีจะได้รับการยกเว้นรายวิชา 10 วิชา ในการสอบของ CIMA นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตร Diploma in Management Accounting จาก CIMA เมื่อผ่านการสอบ Operational Case Study (OCS) อีกด้วย