หลักสูตรของเรา

การจัดการธุรกิจการบิน

แผนการเรียนแบบ นานาชาติ / สองภาษา

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

แผนการเรียนแบบ นานาชาติ / สองภาษา

การจัดการโรงแรมนานาชาติ

แผนการเรียนแบบ นานาชาติ / สองภาษา

การตลาด

แผนการเรียนแบบ นานาชาติ / สองภาษา

การเป็นเจ้าของธุรกิจ

แผนการเรียนแบบ นานาชาติ / สองภาษา

การเงินและการธนาคาร

แผนการเรียนแบบ นานาชาติ / สองภาษา

การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

แผนการเรียนแบบ นานาชาติ / สองภาษา

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

แผนการเรียนแบบ นานาชาติ / สองภาษา

การจัดการทั่วไป

แผนการเรียนแบบภาษาไทย

เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนการเรียนแบบ นานาชาติ / สองภาษา

การผลิตสื่อสร้างสรรค์และบันเทิง

แผนการเรียนแบบ นานาชาติ / สองภาษา

การสื่อสารการตลาดดิจิทัลและโฆษณา

แผนการเรียนแบบ นานาชาติ / สองภาษา

การออกแบบสื่อสร้างสรรค์

แผนการเรียนแบบ นานาชาติ / สองภาษา

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ

แผนการเรียนแบบ นานาชาติ / สองภาษา

Part-Time MBA

หลักสูตรภาษาไทยและนานาชาติ

Full-Time MBA

หลักสูตรนานาชาติ

Full-Time MBA

หลักสูตรนานาชาติ

Part-Time MPA

หลักสูตรภาษาไทย

Programs 

Programs at Stamford

ปริญญาตรี

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนานาชาติ พร้อมเตรียมตัวสู่ความสำเร็จในอนาคต มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดใช้หลักสูตรอเมริกันและระบบหน่วยกิตแบบนานาชาติ แสตมฟอร์ดเปิดสอนหลักสูตรด้านการจัดการ บริหารธุรกิจ เทคโนโลยี นิเทศศาสตร์ และการออกแบบ แสตมฟอร์ดเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทยที่หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตได้รับการรับรองจาก International Assembly for Collegiate Business Education (IACBE) สหรัฐอเมริกา

ปริญญาโท

ค้นพบเส้นทางสู่ความสำเร็จ ด้วยหลักสูตร Stamford MBA ที่ออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาขีดความสามารถเพื่อพร้อมแข่งขันในโลกปัจจุบันและอนาคต Stamford MBA ใช้พื้นฐานเดียวกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้แก่ Interactive learning, Industry linkage, International perspective และ Integrity ผสมผสานกับทักษะความรู้จากภาคธุรกิจที่มีความจำเป็นต่อการสร้างความสำเร็จในอาชีพ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ Stamford English Program

หลักสูตรภาษาอังกฤษ Stamford English Program จะช่วยเตรียมความพร้อมด้านภาษาให้กับนักศึกษาก่อนเข้าเรียนสาขาวิชาที่เลือก (ทั้งแบบนานาชาติและสองภาษา)

หลักสูตรสำหรับคนทำงาน

ออกแบบมาให้เหมาะสมกับนักศึกษาที่ต้องการเรียนไปด้วยและทำงานไปด้วย เพื่อเพิ่มโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สานสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายกับนักศึกษา และรุ่นพี่ ที่มาจากทั้งภาครัฐและเอกชน เน้นการพัฒนาความรู้ ทักษะการทำงานและการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ เปิดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตหัวหิน

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 2560

1 %
ได้งานก่อนเรียนจบ
1 %
ได้เงินเดือนสูงกว่า อัตราเงินเดือนเฉลี่ยในตลาด*
1 %
ได้เงินเดือนสูงกว่า 50%
ของอัตราเงินเดือนเฉลี่ยในตลาด.*

**อ้างอิงจากอัตรางเงินเดือนในตลาดแรงงานปี 2560 ของธนาคารแห่งประเทศไทย