Career and Employability Hub มีพันธกิจในการช่วยเหลือนักศึกษาหาแหล่งฝึกงาน สมัครงาน และสนับสนุนศิษย์เก่าแสตมฟอร์ดในทุกวิทยาเขต เรามีเครือข่ายพันธมิตรภาคอุตสาหกรรมที่ช่วยให้การเรียนการสอนมีความมีความเกี่ยวเนื่องกับการทำงานจริง ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรม รวมถึงเอื้อให้นักศึกษามีความคิดสร้างธุรกิจใหม่ๆ

INDUSTRY RELATIONS

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดมีเครือข่ายพันธมิตรภาคอุตสาหกรรมและบริษัทผู้จ้างงานที่จะช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้ฝึกฝนและแสดงทักษะได้เรียนมา เครือข่ายนี้ช่วยขยายโอกาสการจ้างงาน การทำโครงการร่วมกับบริษัทต่างๆ และการฝึกงาน

ตัวอย่างกิจกรรมที่ทำร่วมกับภาคอุตสาหกรร

  • Industry Projects หรือโครงการที่ทำร่วมกับบริษัทต่างๆ
  • วิทยากรรับเชิญจากภาคอุตสาหกรรม
  • การเยี่ยมชมองค์กรและดูงานที่สถานที่จริง

การแนะแนวอาชีพและโอกาสในการทำงาน

  • ให้คำแนะนำนักศึกษาด้านการหางานและสัมภาษณ์งาน
  • ให้การสนับสนุนนักศึกษาด้านอาชีพ การปรับตัว และการมุ่งสู่เป้าหมายด้านการทำงาน
  • ให้ความร่วมมือกับบุคลากรแสตมฟอร์ดในการเพิ่มโอกาสการจ้างงานให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่า
  • เผยแพร่ข้อมูลงานที่เปิดรับสมัคร แหล่งฝึกงาน ให้กับนักเรียนผ่านทางช่องทางต่างๆ (facebook page**, Digital Board, Blackboard system, announcement board)

EVENTS AND WORKSHOPS

  • จัดงานเช่น เวิร์คชอปการเขียน Resume, เทคนิคการสัมภาษณ์งาน
  • ช่วยพัฒนาทักษะด้วยเครื่องมือและเทคนิคต่างๆ
  • จัด Job Fairs และ Meet the Professionals.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

https://www.facebook.com/stamfordcareerservices/ หรือ Career Hub Officer +66 2 769 4000 # 2115 E-mail: Jamjuree.tanchaisawat@stamford.edu (Jenny).