ค่าเล่าเรียน

ที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด นักศึกษาจะได้เรียนรู้จากหลักสูตรที่ได้มาตรฐานระดับสากล โดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่มาจากทั่วโลก ในอัตราค่าเล่าเรียนที่ไม่แพงอย่างที่คิด 

ปริญญาตรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี

หลักสูตร
ปีการศึกษา 61-62
ค่าเล่าเรียนเทอมแรก สองภาษา (บาท)ค่าเล่าเรียนเทอมแรก นานาชาติ (บาท)ค่าเล่าเรียน (บาท) (ตลอดหลักสูตร)
การจัดการธุรกิจการบิน46,65058,200567,000
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ46,65058,200567,000
การจัดการโรงแรมนานาชาติ51,53560,130600,000
การจัดการเป็นเจ้าของธุรกิจ46,65058,200567,000
การจัดการการตลาด46,65058,200567,000
การเงินและการธนาคาร46,65058,200567,000
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน46,65058,200567,000
การจัดการอีเว้นท์46,65058,200567,000
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ46,65058,200567,000
การบัญชี46,65058,200567,000
เทคโนโลยีสารสนเทศ46,65058,200567,000

คณะนิเทศศาสตร์และการออกแบบ

หลักสูตร ปีการศึกษา 61-62ค่าเล่าเรียนเทอมแรก สองภาษา (บาท)ค่าเล่าเรียนเทอมแรก นานาชาติ (บาท)ค่าเล่าเรียน(บาท) (ตลอดหลักสูตร)
วารสารศาสตร์และการกระจายเสียง46,65058,200567,000
โฆษณาและการประชาสัมพันธ์46,65058,200567,000
การออกแบบสื่อสร้างสรรค์50,80061,500600,000
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ46,65058,200567,000

หมายเหตุ ค่าเล่าเรียนเทอมแรก รวมค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี

หลักสูตร
(ปีการศึกษา 61-62)
ค่าเล่าเรียนเทอมแรก สองภาษา (บาท) ค่าเล่าเรียนเทอมแรก นานาชาติ (บาท)ค่าเล่าเรียน (บาท)
(ตลอดหลักสูตร)
การจัดการธุรกิจการบิน39,00046,5002450,000 / 520,2002
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ44,31146,000450,000
การจัดการโรงแรมนานาชาติ39,00046,500470,000
การจัดการเป็นเจ้าของธุรกิจ39,000146,5002517,8001 / 520,2002
การจัดการการตลาด39,000146,5002517,8001 / 520,2002
การเงินและการธนาคาร39,000146,5002517,8001 / 520,2002
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน39,000146,5002517,8001 / 520,2002
การจัดการอีเว้นท์39,000146,5002517,8001 / 520,2002
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ39,000146,5002517,8001 / 520,2002
 การบัญชี39,000146,5002517,8001 / 520,2002
เทคโนโลยีสารสนเทศ39,0001529,1001

คณะนิเทศศาสตร์และการออกแบบ

หลักสูตร
(ปีการศึกษา 61-62)
ค่าเล่าเรียนเทอมแรก 
สองภาษา (บาท)
ค่าเล่าเรียนเทอมแรก 
นานาชาติ (บาท)
ค่าเล่าเรียน (บาท)
(ตลอดหลักสูตร)
วารสารศาสตร์และการกระจายเสียง39,0001518,0001
โฆษณาและการประชาสัมพันธ์39,0001518,0001
การออกแบบสื่อสร้างสรรค์44,0001568,7001
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ39,00046,000450,000

หลักสูตรปริญญาตรี ภาคพิเศษ สำหรับคนทำงาน

หลักสูตรค่าเล่าเรียน (บาท)
(นักศึกษาไทย)
บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)250,000
รัฐประศาสนศาสตร์250,000

หมายเหตุ ค่าเล่าเรียนเทอมแรก รวมค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา

1โปรแกรมการเรียนแบบสองวิทยาเขต (Dual-Campus Program) ค่าเล่าเรียน สองภาษา 

2โปรแกรมการเรียนแบบสองวิทยาเขต (Dual-Campus Program) ค่าเล่าเรียน นานาชาติ

เงินสด:
สามารถชำระเป็นเงินสดได้ที่สำนักการเงินของมหาวิทยาลัย (อยู่ในวิทยาเขต) และรับชำระเป็นเงินสกุลบาทไทยเท่านั้น*

* หมายเหตุ:
รับชำระเป็นเงินสดเฉพาะนักศึกษาใหม่ในภาคการศึกษาแรกโดยภาคการศึกษาต่อมาให้โอนเงินผ่านธนาคารโดยใช้ใบแจ้งยอดของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ไม่มีบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในมหาวิทยาลัยฯ และหากนักศึกษาต่างชาติต้องการชำระเงินค่าธรรมเนียมเป็นเงินสด เราแนะนำให้แลกสกุลเงินที่ถือเป็นสกุลเงินบาทไทยก่อน

การโอนเงินผ่านตู้ ATM (สำหรับวิทยาเขตกรุงเทพฯ): 
มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ดรับชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของมหาวิทยาลัยโดยตรง (เป็นสกุลเงินบาทไทย) ผ่านตู้ ATM ของธนาคารในประเทศไทย การชำระเงินวิธีนี้สำหรับผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น โดยสามารถชำระเงินด้วยวิธีการโอนเงินผ่านตู้ ATM เข้าบัญชีธนาคารของมหาวิทยาลัยได้ตามรายละเอียดดังนี้:

ชื่อบัญชี:มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
เลขที่บัญชี:135-3-09777-5
ชื่อธนาคาร:ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

เช็คเงินสด:
รับชำระเช็คเงินสดจากนักศึกษาไทยเท่านั้น โดยสั่งจ่ายเช็คเงินสดในนาม “มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด”

ดร๊าฟท์ธนาคาร:
เรารับชำระเงินเป็นดร๊าฟท์ธนาคาร โดยซื้อดร๊าฟท์สั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด” สำหรับนักศึกษาไทยให้ซื้อดร๊าฟท์เป็นสกุลเงินบาทไทย ส่วนนักศึกษาต่างชาติซื้อดร๊าฟท์ชำระเป็นเงินสกุลดอลลาร์ เช่นดร๊าฟท์สั่งจ่ายเงินตามจำนวนเงินค่าเล่าเรียนที่ต้องชำระโดยแปลงเป็นจำนวนเงินตามสกุลดอลลาร์สหรัฐ

*ข้อควรระวัง:
ดร๊าฟท์ธนาคารต่างประเทศอาจจะใช้ระยะเวลาในการเคลียร์อย่างน้อย 30 – 45 วัน ดังนั้นนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการชำระเงินค่าเล่าเรียนด้วยวิธีนี้ควรจะชำระเงินผ่านดร๊าฟท์ให้ทางมหาวิทยาลัยเป็นเวลาหนึ่งเดือนก่อนที่จะเริ่มภาคการศึกษา มิฉะนั้นอาจจะยังไม่สามารถเคลียร์เงินชำระค่าเล่าเรียนได้ทันเวลาที่จะเริ่มต้นภาคการศึกษา

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร:
วิธีนี้เป็นวิธีที่เร็วและปลอดภัยที่สุดในการชำระเงินทั้งสำหรับนักศึกษาไทยและต่างชาติ ธนาคารของคุณอาจจะขอใบแจ้งยอดชำระเงินเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานบันทึกของธนาคาร โดยปกติแล้วทางมหาวิทยาลัยจะมีใบแจ้งยอดชำระเงินให้นักศึกษาแต่ละคนล่วงหน้าก่อนที่จะเริ่มภาคการศึกษา หากนักศึกษาไม่ได้รับใบแจ้งยอดชำระเงินไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม กรุณาแจ้งให้ทางมหาวิทยาลัยทราบทันที และทางมหาวิทยาลัยจะส่งใบแจ้งยอดชำระเงินไปให้นักศึกษาโดยทันที นักศึกษาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้ที่:

ชื่อบัญชี:มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด
เลขที่บัญชี:135-3-09777-5
ชื่อธนาคาร:ธนาคารกรุงเทพ
สาขา:สาขาคลองตัน
ที่อยู่:9/12-14 ตึกยูเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนรามคำแหง สวนหลวง กรุงเทพ 10250 ปรเทศไทย
รหัสระบุธนาคาร
(
Swift Address):
BKKTHBK

สำหรับนักศึกษาใหม่หลังจากโอนเงินเสร็จแล้ว ขอให้นักศึกษาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัคร ถ้านักศึกษาโอนเงินโดยใช้ใบแจ้งยอดชำระเงินของมหาวิทยาลัยโดยโอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพไม่ต้องแฟกซ์หลักฐาน เฉพาะที่โอนเงินโดยวิธีอื่น ขอให้นักศึกษาส่งแฟกซ์/อีเมล์สำเนาใบเสร็จแสดงหลักฐานการโอนเงิน

บัตรเครดิต:
สามารถชำระเงินค่าเล่าเรียนด้วยบัตรเครดิตได้ที่สำนักการเงินของมหาวิทยาลัย (ที่วิทยาเขต) นักศึกษาสามารถชำระค่าเล่าเรียนผ่านบัตรเครดิต พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมการชำระผ่านบัตร
นักศึกษาสามารถผ่อนชำระได้กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ  รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดสอบถามจากพนักงาน

นโยบายการคืนเงิน (วิทยาเขตกรุงเทพฯ)
ในกรณีที่นักศึกษาต้องการขอเงินคืน นักศึกษาจะต้องยื่นคำร้องเพื่อแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนเริ่มภาคการศึกษาจึงจะได้รับการพิจารณา โดยทางมหาวิทยาลัยจะต้องหักเงินสำหรับค่าดำเนินการ ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถเรียนภาคการศึกษาดังกล่าวได้ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุใดๆก็ตาม นักศึกษาจะต้องแจ้งให้ทางมหาวิทยาลัยทราบในทันทีเพื่อที่จะขอโอนเงินยอดที่จ่ายชำระแล้วไปเป็นยอดชำระค่าเล่าเรียนสำหรับภาคการศึกษาถัดไป ทางมหาวิทยาลัยจะไม่สามารถคืนเงินค่าเล่าเรียนใดๆได้ทั้งสิ้น หากนักศึกษายื่นคำร้องเพื่อแจ้งขอเงินคืนในระยะเวลาน้อยกว่า 30 วันนับจากวันที่เริ่มภาคการศึกษาหรือหลังจากที่เปิดภาคการศึกษาไปแล้ว วันที่ได้รับคำร้องจะถือว่าเป็นวันที่ได้รับแจ้งเรื่องสำหรับทั้งสองกรณี หากนักศึกษาถูกปฏิเสธการออกวีซ่าเข้าประเทศไทย ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม นักศึกษาจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน โดยจะถูกหักค่าธรรมเนียม 200 เหรียญสหรัฐ (ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ)

*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัคร: 02 769 4000

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาใหม่และนักศึกษาปัจจุบันในระดับปริญญาตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิชาการ และความสามารถพิเศษด้านอื่นๆ ได้มีโอกาสเข้ามารับทุนการศึกษาและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยฯในอนาคต

ทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2562*
• ทุน First Step 
• ทุนเรียนดี Academic Excellence 
• ทุนความสามารถพิเศษ Special Talent 
• ทุนสาหรับบุตรข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ

นอกจากนี้ นักศึกษาสามารถยื่นกู้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามรายละเอียดการสมัคร และจานวนทุนการศึกษาได้ที่ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา หรือ โทร 02-769-4056

ทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาปัจจุบัน*
นักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด มีสิทธิ์ในการขอทุนการศึกษาเรียนดี ทุนความสามารถพิเศษด้านอื่นๆ และทุนการศึกษาสาหรับการเรียนแบบสองปริญญา หรือ Dual Degree ในต่างประเทศ

*มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ค่าเล่าเรียน

ปริญญาโท

หลักสูตรค่าเล่าเรียน (บาท)
(นักศึกษาไทย)
Full Time MBA (นานาชาติ)340,000
Part-Time MBA (นานาชาติ, เรียนวันเสาร์)370,000
Part-Time MBA (ภาษาไทย, เรียนวันเสาร์)270,000
Part-Time MBA (ภาษาไทย, เรียนวันอาทิตย์ หรือ ช่วงเย็นวันธรรมดา)250,000
Online MBA (ภาษาไทย, เรียนออนไลน์)250,000
หลักสูตรค่าเล่าเรียน (บาท)
(นักศึกษาไทย)
Part-Time MBA (ภาษาไทย, เรียนวันอาทิตย์)205,000
Part-Time MPA (ภาษาไทย, เรียนวันอาทิตย์)185,000

นักศึกษาสามารถชำระเงินให้มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดได้ด้วยวิธีการชำระเงินต่อไปนี้

เงินสด: 
สามารถชำระเป็นเงินสดได้ที่สำนักการเงินของมหาวิทยาลัย (อยู่ในวิทยาเขต) และรับชำระเป็นเงินสกุลบาทไทยเท่านั้น*
* หมายเหตุ:
รับชำระเป็นเงินสดเฉพาะนักศึกษาใหม่ในภาคการศึกษาแรกโดยภาคการศึกษาต่อมาให้โอนเงินผ่านธนาคารโดยใช้ใบแจ้งยอดของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ไม่มีบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในมหาวิทยาลัยฯ และหากนักศึกษาต่างชาติต้องการชำระเงินค่าธรรมเนียมเป็นเงินสด เราแนะนำให้แลกสกุลเงินที่ถือเป็นสกุลเงินบาทไทยก่อน

การโอนเงินผ่านตู้ ATM (สำหรับวิทยาเขตกรุงเทพฯ):
มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ดรับชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของมหาวิทยาลัยโดยตรง (เป็นสกุลเงินบาทไทย) ผ่านตู้ ATM ของธนาคารในประเทศไทย การชำระเงินวิธีนี้สำหรับผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น โดยสามารถชำระเงินด้วยวิธีการโอนเงินผ่านตู้ ATM เข้าบัญชีธนาคารของมหาวิทยาลัยได้ตามรายละเอียดดังนี้:

ชื่อบัญชี:มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
เลขที่บัญชี:135-3-09777-5
ชื่อธนาคาร:ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

เช็คเงินสด:
รับชำระเช็คเงินสดจากนักศึกษาไทยเท่านั้น โดยสั่งจ่ายเช็คเงินสดในนาม “มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด”

ดร๊าฟท์ธนาคาร:
เรารับชำระเงินเป็นดร๊าฟท์ธนาคาร โดยซื้อดร๊าฟท์สั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด” สำหรับนักศึกษาไทยให้ซื้อดร๊าฟท์เป็นสกุลเงินบาทไทย ส่วนนักศึกษาต่างชาติซื้อดร๊าฟท์ชำระเป็นเงินสกุลดอลลาร์ เช่นดร๊าฟท์สั่งจ่ายเงินตามจำนวนเงินค่าเล่าเรียนที่ต้องชำระโดยแปลงเป็นจำนวนเงินตามสกุลดอลลาร์สหรัฐ

*ข้อควรระวัง:
ดร๊าฟท์ธนาคารต่างประเทศอาจจะใช้ระยะเวลาในการเคลียร์อย่างน้อย 30 – 45 วัน ดังนั้นนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการชำระเงินค่าเล่าเรียนด้วยวิธีนี้ควรจะชำระเงินผ่านดร๊าฟท์ให้ทางมหาวิทยาลัยเป็นเวลาหนึ่งเดือนก่อนที่จะเริ่มภาคการศึกษา มิฉะนั้นอาจจะยังไม่สามารถเคลียร์เงินชำระค่าเล่าเรียนได้ทันเวลาที่จะเริ่มต้นภาคการศึกษา

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร:
วิธีนี้เป็นวิธีที่เร็วและปลอดภัยที่สุดในการชำระเงินทั้งสำหรับนักศึกษาไทยและต่างชาติ ธนาคารของคุณอาจจะขอใบแจ้งยอดชำระเงินเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานบันทึกของธนาคาร โดยปกติแล้วทางมหาวิทยาลัยจะมีใบแจ้งยอดชำระเงินให้นักศึกษาแต่ละคนล่วงหน้าก่อนที่จะเริ่มภาคการศึกษา หากนักศึกษาไม่ได้รับใบแจ้งยอดชำระเงินไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม กรุณาแจ้งให้ทางมหาวิทยาลัยทราบทันที และทางมหาวิทยาลัยจะส่งใบแจ้งยอดชำระเงินไปให้นักศึกษาโดยทันที นักศึกษาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้ที่:

ชื่อบัญชี:มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด
เลขที่บัญชี:135-3-09777-5
ชื่อธนาคาร:ธนาคารกรุงเทพ
สาขา:สาขาคลองตัน
ที่อยู่:9/12-14 ตึกยูเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนรามคำแหง สวนหลวง กรุงเทพ 10250 ปรเทศไทย
รหัสระบุธนาคาร
(
Swift Address):
BKKTHBK

สำหรับนักศึกษาใหม่หลังจากโอนเงินเสร็จแล้ว ขอให้นักศึกษาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัคร ถ้านักศึกษาโอนเงินโดยใช้ใบแจ้งยอดชำระเงินของมหาวิทยาลัยโดยโอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพไม่ต้องแฟกซ์หลักฐาน เฉพาะที่โอนเงินโดยวิธีอื่น ขอให้นักศึกษาส่งแฟกซ์/อีเมล์สำเนาใบเสร็จแสดงหลักฐานการโอนเงิน

บัตรเครดิต:
สามารถชำระเงินค่าเล่าเรียนด้วยบัตรเครดิตได้ที่สำนักการเงินของมหาวิทยาลัย (ที่วิทยาเขต)

*นโยบายการคืนเงิน (วิทยาเขตกรุงเทพฯ)
ในกรณีที่นักศึกษาต้องการขอเงินคืน นักศึกษาจะต้องยื่นคำร้องเพื่อแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนเริ่มภาคการศึกษาจึงจะได้รับการพิจารณา โดยทางมหาวิทยาลัยจะต้องหักเงินสำหรับค่าดำเนินการ ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถเรียนภาคการศึกษาดังกล่าวได้ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุใดๆก็ตาม นักศึกษาจะต้องแจ้งให้ทางมหาวิทยาลัยทราบในทันทีเพื่อที่จะขอโอนเงินยอดที่จ่ายชำระแล้วไปเป็นยอดชำระค่าเล่าเรียนสำหรับภาคการศึกษาถัดไป ทางมหาวิทยาลัยจะไม่สามารถคืนเงินค่าเล่าเรียนใดๆได้ทั้งสิ้น หากนักศึกษายื่นคำร้องเพื่อแจ้งขอเงินคืนในระยะเวลาน้อยกว่า 30 วันนับจากวันที่เริ่มภาคการศึกษาหรือหลังจากที่เปิดภาคการศึกษาไปแล้ว วันที่ได้รับคำร้องจะถือว่าเป็นวันที่ได้รับแจ้งเรื่องสำหรับทั้งสองกรณี หากนักศึกษาถูกปฏิเสธการออกวีซ่าเข้าประเทศไทย ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม นักศึกษาจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน โดยจะถูกหักค่าธรรมเนียม 200 เหรียญสหรัฐ (ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ)

*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัคร

  • ศูนย์การศึกษา อโศกแคมปัส : 02 769 4000 ต่อ 4006
  • วิทยาเขตเพชรบุรี : 032 442 322-3

ทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาใหม่ ในระดับปริญญาโท โดยพิจารณาจากประวัติการศึกษา และประวัติการทำงาน หากสนใจสมัครสอบชิงทุนการศึกษา สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 02-769-4045

โปรแกรมแบ่งชำระค่าเรียน
นักศึกษาในระดับปริญญาโท ทุกหลักสูตร สามารถยื่นคำร้องขอแบ่งชำระค่าเล่าเรียน แบบรายเดือน กับทางมหาวิทยาลัยฯ โดยตรงได้ โดยไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ย และไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน

หลักสูตรแบ่งชำระค่าเล่าเรียน ต่อเดือน เริ่มต้นที่ (บาท)
Part-Time MBA (อโศกแคมปัส)12,300
Part-Time MBA (หัวหินแคมปัส)12,000
Online MBA9,225
Part-Time MPA (หัวหินแคมปัส)10,625

หมายเหตุ

  • อัตราแบ่งชำระค่าเล่าเรียนข้างต้น เป็นอัตราสำหรับปีการศึกษา 2561
  • มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราการแบ่งชำระค่าเรียนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-769-4045