ค่าเล่าเรียน

ที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด นักศึกษาจะได้เรียนรู้จากหลักสูตรที่ได้มาตรฐานระดับสากล โดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่มาจากทั่วโลก ในอัตราค่าเล่าเรียนที่ไม่แพงอย่างที่คิด 

ปริญญาตรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี

หลักสูตร
ปีการศึกษา 62-63
ค่าเล่าเรียนเทอมแรก สองภาษา (บาท)ค่าเล่าเรียนเทอมแรก นานาชาติ (บาท)ค่าเล่าเรียน (บาท) (ตลอดหลักสูตร)
การจัดการธุรกิจการบิน49,52063,880623,800 / 624,400
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ49,52063,880623,800 / 624,400 
การจัดการโรงแรมนานาชาติ56,28068,000672,400 / 672,760
การจัดการเป็นเจ้าของธุรกิจ49,52063,880623,800 / 624,400
การจัดการการตลาด49,52063,880623,800 / 624,400
การเงินและการธนาคาร49,52063,880623,800 / 624,400
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน49,52063,880623,800 / 624,400
การจัดการอีเว้นท์49,52063,880623,800 / 624,400
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ49,52063,880623,800  / 624,400
การบัญชี49,52063,880623,800 / 624,400
เทคโนโลยีสารสนเทศ49,52063,880623,800 / 624,400
หลักสูตร
ปีการศึกษา 62-63
การจัดการธุรกิจการบิน
 
ค่าเล่าเรียนเทอมแรก สองภาษา (บาท)
49,520
 
ค่าเล่าเรียนเทอมแรก นานาชาติ (บาท)
63,880
 
ค่าเล่าเรียน (บาท) (ตลอดหลักสูตร)
623,800 / 624,400
 
หลักสูตร
ปีการศึกษา 62-63
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 
ค่าเล่าเรียนเทอมแรก สองภาษา (บาท)
49,520
 
ค่าเล่าเรียนเทอมแรก นานาชาติ (บาท)
63,880
 
ค่าเล่าเรียน (บาท) (ตลอดหลักสูตร)
623,800 / 624,400 
 
หลักสูตร
ปีการศึกษา 62-63
การจัดการโรงแรมนานาชาติ
 
ค่าเล่าเรียนเทอมแรก สองภาษา (บาท)
56,280
 
ค่าเล่าเรียนเทอมแรก นานาชาติ (บาท)
68,000
 
ค่าเล่าเรียน (บาท) (ตลอดหลักสูตร)
672,400 / 672,760
 
หลักสูตร
ปีการศึกษา 62-63
การจัดการเป็นเจ้าของธุรกิจ
 
ค่าเล่าเรียนเทอมแรก สองภาษา (บาท)
49,520
 
ค่าเล่าเรียนเทอมแรก นานาชาติ (บาท)
63,880
 
ค่าเล่าเรียน (บาท) (ตลอดหลักสูตร)
623,800 / 624,400
 
หลักสูตร
ปีการศึกษา 62-63
การจัดการการตลาด
 
ค่าเล่าเรียนเทอมแรก สองภาษา (บาท)
49,520
 
ค่าเล่าเรียนเทอมแรก นานาชาติ (บาท)
63,880
 
ค่าเล่าเรียน (บาท) (ตลอดหลักสูตร)
623,800 / 624,400
 
หลักสูตร
ปีการศึกษา 62-63
การเงินและการธนาคาร
 
ค่าเล่าเรียนเทอมแรก สองภาษา (บาท)
49,520
 
ค่าเล่าเรียนเทอมแรก นานาชาติ (บาท)
63,880
 
ค่าเล่าเรียน (บาท) (ตลอดหลักสูตร)
623,800 / 624,400
 
หลักสูตร
ปีการศึกษา 62-63
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 
ค่าเล่าเรียนเทอมแรก สองภาษา (บาท)
49,520
 
ค่าเล่าเรียนเทอมแรก นานาชาติ (บาท)
63,880
 
ค่าเล่าเรียน (บาท) (ตลอดหลักสูตร)
623,800 / 624,400
 
หลักสูตร
ปีการศึกษา 62-63
การจัดการอีเว้นท์
 
ค่าเล่าเรียนเทอมแรก สองภาษา (บาท)
49,520
 
ค่าเล่าเรียนเทอมแรก นานาชาติ (บาท)
63,880
 
ค่าเล่าเรียน (บาท) (ตลอดหลักสูตร)
623,800 / 624,400
 
หลักสูตร
ปีการศึกษา 62-63
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 
ค่าเล่าเรียนเทอมแรก สองภาษา (บาท)
49,520
 
ค่าเล่าเรียนเทอมแรก นานาชาติ (บาท)
63,880
 
ค่าเล่าเรียน (บาท) (ตลอดหลักสูตร)
623,800  / 624,400
 
หลักสูตร
ปีการศึกษา 62-63
การบัญชี
 
ค่าเล่าเรียนเทอมแรก สองภาษา (บาท)
49,520
 
ค่าเล่าเรียนเทอมแรก นานาชาติ (บาท)
63,880
 
ค่าเล่าเรียน (บาท) (ตลอดหลักสูตร)
623,800 / 624,400
 
หลักสูตร
ปีการศึกษา 62-63
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
ค่าเล่าเรียนเทอมแรก สองภาษา (บาท)
49,520
 
ค่าเล่าเรียนเทอมแรก นานาชาติ (บาท)
63,880
 
ค่าเล่าเรียน (บาท) (ตลอดหลักสูตร)
623,800 / 624,400
 

คณะนิเทศศาสตร์และการออกแบบ

หลักสูตร ปีการศึกษา 62-63ค่าเล่าเรียนเทอมแรก สองภาษา (บาท)ค่าเล่าเรียนเทอมแรก นานาชาติ (บาท)ค่าเล่าเรียน(บาท) (ตลอดหลักสูตร)
วารสารศาสตร์และการกระจายเสียง49,52063,880623,800 / 624,400
โฆษณาและการประชาสัมพันธ์49,52063,880623,800 / 624,400
การออกแบบสื่อสร้างสรรค์54,40068,720622,200
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ49,52063,880623,800 / 624,400
หลักสูตร ปีการศึกษา 62-63
วารสารศาสตร์และการกระจายเสียง
 
ค่าเล่าเรียนเทอมแรก สองภาษา (บาท)
49,520
 
ค่าเล่าเรียนเทอมแรก นานาชาติ (บาท)
63,880
 
ค่าเล่าเรียน(บาท) (ตลอดหลักสูตร)
623,800 / 624,400
 
หลักสูตร ปีการศึกษา 62-63
โฆษณาและการประชาสัมพันธ์
 
ค่าเล่าเรียนเทอมแรก สองภาษา (บาท)
49,520
 
ค่าเล่าเรียนเทอมแรก นานาชาติ (บาท)
63,880
 
ค่าเล่าเรียน(บาท) (ตลอดหลักสูตร)
623,800 / 624,400
 
หลักสูตร ปีการศึกษา 62-63
การออกแบบสื่อสร้างสรรค์
 
ค่าเล่าเรียนเทอมแรก สองภาษา (บาท)
54,400
 
ค่าเล่าเรียนเทอมแรก นานาชาติ (บาท)
68,720
 
ค่าเล่าเรียน(บาท) (ตลอดหลักสูตร)
672,000 / 672,200
 
หลักสูตร ปีการศึกษา 62-63
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
 
ค่าเล่าเรียนเทอมแรก สองภาษา (บาท)
49,520
 
ค่าเล่าเรียนเทอมแรก นานาชาติ (บาท)
63,880
 
ค่าเล่าเรียน(บาท) (ตลอดหลักสูตร)
623,800 / 624,400
 

หมายเหตุ ค่าเล่าเรียนเทอมแรก รวมค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี

หลักสูตร
(ปีการศึกษา 62-63)
ค่าเล่าเรียนเทอมแรก สองภาษา (บาท) ค่าเล่าเรียนเทอมแรก นานาชาติ (บาท)ค่าเล่าเรียน (บาท)
(ตลอดหลักสูตร)
การจัดการธุรกิจการบิน41,28051,000495,000 / 570,4802
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ41,28051,000495,000 / 570,4802
การจัดการโรงแรมนานาชาติ48,04052,200527,180
การจัดการเป็นเจ้าของธุรกิจ41,280151,0002495,6001 / 520,2002
การจัดการการตลาด41,280151,0002495,6001 / 520,2002
การเงินและการธนาคาร41,280151,0002495,6001 / 520,2002
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน41,280151,0002495,6001 / 520,2002
การจัดการอีเว้นท์41,280151,0002495,6001 / 520,2002
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ41,280151,0002495,6001 / 520,2002
 การบัญชี41,280151,0002495,6001 / 520,2002
เทคโนโลยีสารสนเทศ41,2801495,6001

คณะนิเทศศาสตร์และการออกแบบ

หลักสูตร
(ปีการศึกษา 62-63)
ค่าเล่าเรียนเทอมแรก 
สองภาษา (บาท)
ค่าเล่าเรียนเทอมแรก 
นานาชาติ (บาท)
ค่าเล่าเรียน (บาท)
(ตลอดหลักสูตร)
วารสารศาสตร์และการกระจายเสียง41,2801495,6001
โฆษณาและการประชาสัมพันธ์41,2801495,6001
การออกแบบสื่อสร้างสรรค์47,0001624,8001
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ41,28051,000495,600

หลักสูตรปริญญาตรี ภาคพิเศษ สำหรับคนทำงาน

หลักสูตรค่าเล่าเรียน (บาท)
(นักศึกษาไทย)
บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)260,000
รัฐประศาสนศาสตร์260,000

หมายเหตุ ค่าเล่าเรียนเทอมแรก รวมค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา

1โปรแกรมการเรียนแบบสองวิทยาเขต (Dual-Campus Program) ค่าเล่าเรียน สองภาษา 

2โปรแกรมการเรียนแบบสองวิทยาเขต (Dual-Campus Program) ค่าเล่าเรียน นานาชาติ

เงินสด:
สามารถชำระเป็นเงินสดได้ที่สำนักการเงินของมหาวิทยาลัย (อยู่ในวิทยาเขต) และรับชำระเป็นเงินสกุลบาทไทยเท่านั้น*

* หมายเหตุ:
รับชำระเป็นเงินสดเฉพาะนักศึกษาใหม่ในภาคการศึกษาแรกโดยภาคการศึกษาต่อมาให้โอนเงินผ่านธนาคารโดยใช้ใบแจ้งยอดของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ไม่มีบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในมหาวิทยาลัยฯ และหากนักศึกษาต่างชาติต้องการชำระเงินค่าธรรมเนียมเป็นเงินสด เราแนะนำให้แลกสกุลเงินที่ถือเป็นสกุลเงินบาทไทยก่อน

การโอนเงินผ่านตู้ ATM (สำหรับวิทยาเขตกรุงเทพฯ): 
มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ดรับชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของมหาวิทยาลัยโดยตรง (เป็นสกุลเงินบาทไทย) ผ่านตู้ ATM ของธนาคารในประเทศไทย การชำระเงินวิธีนี้สำหรับผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น โดยสามารถชำระเงินด้วยวิธีการโอนเงินผ่านตู้ ATM เข้าบัญชีธนาคารของมหาวิทยาลัยได้ตามรายละเอียดดังนี้:

ชื่อบัญชี:มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
เลขที่บัญชี:135-3-09777-5
ชื่อธนาคาร:ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

เช็คเงินสด:
รับชำระเช็คเงินสดจากนักศึกษาไทยเท่านั้น โดยสั่งจ่ายเช็คเงินสดในนาม “มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด”

ดร๊าฟท์ธนาคาร:
เรารับชำระเงินเป็นดร๊าฟท์ธนาคาร โดยซื้อดร๊าฟท์สั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด” สำหรับนักศึกษาไทยให้ซื้อดร๊าฟท์เป็นสกุลเงินบาทไทย ส่วนนักศึกษาต่างชาติซื้อดร๊าฟท์ชำระเป็นเงินสกุลดอลลาร์ เช่นดร๊าฟท์สั่งจ่ายเงินตามจำนวนเงินค่าเล่าเรียนที่ต้องชำระโดยแปลงเป็นจำนวนเงินตามสกุลดอลลาร์สหรัฐ

*ข้อควรระวัง:
ดร๊าฟท์ธนาคารต่างประเทศอาจจะใช้ระยะเวลาในการเคลียร์อย่างน้อย 30 – 45 วัน ดังนั้นนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการชำระเงินค่าเล่าเรียนด้วยวิธีนี้ควรจะชำระเงินผ่านดร๊าฟท์ให้ทางมหาวิทยาลัยเป็นเวลาหนึ่งเดือนก่อนที่จะเริ่มภาคการศึกษา มิฉะนั้นอาจจะยังไม่สามารถเคลียร์เงินชำระค่าเล่าเรียนได้ทันเวลาที่จะเริ่มต้นภาคการศึกษา

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร:
วิธีนี้เป็นวิธีที่เร็วและปลอดภัยที่สุดในการชำระเงินทั้งสำหรับนักศึกษาไทยและต่างชาติ ธนาคารของคุณอาจจะขอใบแจ้งยอดชำระเงินเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานบันทึกของธนาคาร โดยปกติแล้วทางมหาวิทยาลัยจะมีใบแจ้งยอดชำระเงินให้นักศึกษาแต่ละคนล่วงหน้าก่อนที่จะเริ่มภาคการศึกษา หากนักศึกษาไม่ได้รับใบแจ้งยอดชำระเงินไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม กรุณาแจ้งให้ทางมหาวิทยาลัยทราบทันที และทางมหาวิทยาลัยจะส่งใบแจ้งยอดชำระเงินไปให้นักศึกษาโดยทันที นักศึกษาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้ที่:

ชื่อบัญชี:มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด
เลขที่บัญชี:135-3-09777-5
ชื่อธนาคาร:ธนาคารกรุงเทพ
สาขา:สาขาคลองตัน
ที่อยู่:9/12-14 ตึกยูเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนรามคำแหง สวนหลวง กรุงเทพ 10250 ปรเทศไทย
รหัสระบุธนาคาร
(
Swift Address):
BKKTHBK

สำหรับนักศึกษาใหม่หลังจากโอนเงินเสร็จแล้ว ขอให้นักศึกษาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัคร ถ้านักศึกษาโอนเงินโดยใช้ใบแจ้งยอดชำระเงินของมหาวิทยาลัยโดยโอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพไม่ต้องแฟกซ์หลักฐาน เฉพาะที่โอนเงินโดยวิธีอื่น ขอให้นักศึกษาส่งแฟกซ์/อีเมล์สำเนาใบเสร็จแสดงหลักฐานการโอนเงิน

บัตรเครดิต:
สามารถชำระเงินค่าเล่าเรียนด้วยบัตรเครดิตได้ที่สำนักการเงินของมหาวิทยาลัย (ที่วิทยาเขต) นักศึกษาสามารถชำระค่าเล่าเรียนผ่านบัตรเครดิต พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมการชำระผ่านบัตร
นักศึกษาสามารถผ่อนชำระได้กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ  รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดสอบถามจากพนักงาน

นโยบายการคืนเงิน (วิทยาเขตกรุงเทพฯ)
ในกรณีที่นักศึกษาต้องการขอเงินคืน นักศึกษาจะต้องยื่นคำร้องเพื่อแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนเริ่มภาคการศึกษาจึงจะได้รับการพิจารณา โดยทางมหาวิทยาลัยจะต้องหักเงินสำหรับค่าดำเนินการ ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถเรียนภาคการศึกษาดังกล่าวได้ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุใดๆก็ตาม นักศึกษาจะต้องแจ้งให้ทางมหาวิทยาลัยทราบในทันทีเพื่อที่จะขอโอนเงินยอดที่จ่ายชำระแล้วไปเป็นยอดชำระค่าเล่าเรียนสำหรับภาคการศึกษาถัดไป ทางมหาวิทยาลัยจะไม่สามารถคืนเงินค่าเล่าเรียนใดๆได้ทั้งสิ้น หากนักศึกษายื่นคำร้องเพื่อแจ้งขอเงินคืนในระยะเวลาน้อยกว่า 30 วันนับจากวันที่เริ่มภาคการศึกษาหรือหลังจากที่เปิดภาคการศึกษาไปแล้ว วันที่ได้รับคำร้องจะถือว่าเป็นวันที่ได้รับแจ้งเรื่องสำหรับทั้งสองกรณี หากนักศึกษาถูกปฏิเสธการออกวีซ่าเข้าประเทศไทย ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม นักศึกษาจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน โดยจะถูกหักค่าธรรมเนียม 200 เหรียญสหรัฐ (ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ)

*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัคร: 02 769 4000

ทุนการศึกษา ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด

ผู้สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรี ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด สามารถยื่นขอสมัครชิงทุนการศึกษา 100% และ 50% จากทางมหาวิทยาลัยได้ โดยผู้สมัครทุนการศึกษา 100% จะต้องมีเกรดเฉลี่ยในระดับมหาวิทยาลัย ไม่ต่ำกว่า 3.50  และ ผู้สมัครทุนการศึกษา 50% จะต้องมีเกรดเฉลี่ยในระดับมหาวิทยาลัย ไม่ต่ำกว่า 3.00

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

นักศึกษาที่สมัครเรียน สาขาวิชาใดก็ได้ สามารถยื่นสมัครกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. / กรอ.) ได้

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กับฝ่ายรับสมัครหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยฯ โทร. 02 769 4056,

ค่าเล่าเรียน

ปริญญาโท

หลักสูตรค่าเล่าเรียน (บาท)
(นักศึกษาไทย)
Full Time MBA (นานาชาติ)390,000
Part-Time MBA (นานาชาติ, เรียนวันเสาร์)390,000
Part-Time MBA (ภาษาไทย, เรียนวันเสาร์)290,016
Part-Time MBA (ภาษาไทย, เรียนวันอาทิตย์ หรือ ช่วงเย็นวันธรรมดา)290,016
Online MBA (ภาษาไทย, เรียนออนไลน์)260,016
หลักสูตรค่าเล่าเรียน (บาท)
(นักศึกษาไทย)
Part-Time MBA (ภาษาไทย, เรียนวันอาทิตย์)220,032
Part-Time MPA (ภาษาไทย, เรียนวันอาทิตย์)195,024

นักศึกษาสามารถชำระเงินให้มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดได้ด้วยวิธีการชำระเงินต่อไปนี้

เงินสด: 
สามารถชำระเป็นเงินสดได้ที่สำนักการเงินของมหาวิทยาลัย (อยู่ในวิทยาเขต) และรับชำระเป็นเงินสกุลบาทไทยเท่านั้น*
* หมายเหตุ:
รับชำระเป็นเงินสดเฉพาะนักศึกษาใหม่ในภาคการศึกษาแรกโดยภาคการศึกษาต่อมาให้โอนเงินผ่านธนาคารโดยใช้ใบแจ้งยอดของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ไม่มีบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในมหาวิทยาลัยฯ และหากนักศึกษาต่างชาติต้องการชำระเงินค่าธรรมเนียมเป็นเงินสด เราแนะนำให้แลกสกุลเงินที่ถือเป็นสกุลเงินบาทไทยก่อน

การโอนเงินผ่านตู้ ATM (สำหรับวิทยาเขตกรุงเทพฯ):
มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ดรับชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของมหาวิทยาลัยโดยตรง (เป็นสกุลเงินบาทไทย) ผ่านตู้ ATM ของธนาคารในประเทศไทย การชำระเงินวิธีนี้สำหรับผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น โดยสามารถชำระเงินด้วยวิธีการโอนเงินผ่านตู้ ATM เข้าบัญชีธนาคารของมหาวิทยาลัยได้ตามรายละเอียดดังนี้:

ชื่อบัญชี:มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
เลขที่บัญชี:135-3-09777-5
ชื่อธนาคาร:ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
ชื่อบัญชี:
 
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
 
เลขที่บัญชี:
 
135-3-09777-5
 
ชื่อธนาคาร:
 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
 

เช็คเงินสด:
รับชำระเช็คเงินสดจากนักศึกษาไทยเท่านั้น โดยสั่งจ่ายเช็คเงินสดในนาม “มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด”

ดร๊าฟท์ธนาคาร:
เรารับชำระเงินเป็นดร๊าฟท์ธนาคาร โดยซื้อดร๊าฟท์สั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด” สำหรับนักศึกษาไทยให้ซื้อดร๊าฟท์เป็นสกุลเงินบาทไทย ส่วนนักศึกษาต่างชาติซื้อดร๊าฟท์ชำระเป็นเงินสกุลดอลลาร์ เช่นดร๊าฟท์สั่งจ่ายเงินตามจำนวนเงินค่าเล่าเรียนที่ต้องชำระโดยแปลงเป็นจำนวนเงินตามสกุลดอลลาร์สหรัฐ

*ข้อควรระวัง:
ดร๊าฟท์ธนาคารต่างประเทศอาจจะใช้ระยะเวลาในการเคลียร์อย่างน้อย 30 – 45 วัน ดังนั้นนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการชำระเงินค่าเล่าเรียนด้วยวิธีนี้ควรจะชำระเงินผ่านดร๊าฟท์ให้ทางมหาวิทยาลัยเป็นเวลาหนึ่งเดือนก่อนที่จะเริ่มภาคการศึกษา มิฉะนั้นอาจจะยังไม่สามารถเคลียร์เงินชำระค่าเล่าเรียนได้ทันเวลาที่จะเริ่มต้นภาคการศึกษา

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร:
วิธีนี้เป็นวิธีที่เร็วและปลอดภัยที่สุดในการชำระเงินทั้งสำหรับนักศึกษาไทยและต่างชาติ ธนาคารของคุณอาจจะขอใบแจ้งยอดชำระเงินเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานบันทึกของธนาคาร โดยปกติแล้วทางมหาวิทยาลัยจะมีใบแจ้งยอดชำระเงินให้นักศึกษาแต่ละคนล่วงหน้าก่อนที่จะเริ่มภาคการศึกษา หากนักศึกษาไม่ได้รับใบแจ้งยอดชำระเงินไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม กรุณาแจ้งให้ทางมหาวิทยาลัยทราบทันที และทางมหาวิทยาลัยจะส่งใบแจ้งยอดชำระเงินไปให้นักศึกษาโดยทันที นักศึกษาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้ที่:

ชื่อบัญชี:มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด
เลขที่บัญชี:135-3-09777-5
ชื่อธนาคาร:ธนาคารกรุงเทพ
สาขา:สาขาคลองตัน
ที่อยู่:9/12-14 ตึกยูเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนรามคำแหง สวนหลวง กรุงเทพ 10250 ปรเทศไทย
รหัสระบุธนาคาร
(
Swift Address):
BKKTHBK
ชื่อบัญชี:
 
มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด
 
เลขที่บัญชี:
 
135-3-09777-5
 
ชื่อธนาคาร:
 
ธนาคารกรุงเทพ
 
สาขา:
 
สาขาคลองตัน
 
ที่อยู่:
 
9/12-14 ตึกยูเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนรามคำแหง สวนหลวง กรุงเทพ 10250 ปรเทศไทย
 
รหัสระบุธนาคาร
(
Swift Address):
 
BKKTHBK
 

สำหรับนักศึกษาใหม่หลังจากโอนเงินเสร็จแล้ว ขอให้นักศึกษาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัคร ถ้านักศึกษาโอนเงินโดยใช้ใบแจ้งยอดชำระเงินของมหาวิทยาลัยโดยโอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพไม่ต้องแฟกซ์หลักฐาน เฉพาะที่โอนเงินโดยวิธีอื่น ขอให้นักศึกษาส่งแฟกซ์/อีเมล์สำเนาใบเสร็จแสดงหลักฐานการโอนเงิน

บัตรเครดิต:
สามารถชำระเงินค่าเล่าเรียนด้วยบัตรเครดิตได้ที่สำนักการเงินของมหาวิทยาลัย (ที่วิทยาเขต)

*นโยบายการคืนเงิน (วิทยาเขตกรุงเทพฯ)
ในกรณีที่นักศึกษาต้องการขอเงินคืน นักศึกษาจะต้องยื่นคำร้องเพื่อแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนเริ่มภาคการศึกษาจึงจะได้รับการพิจารณา โดยทางมหาวิทยาลัยจะต้องหักเงินสำหรับค่าดำเนินการ ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถเรียนภาคการศึกษาดังกล่าวได้ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุใดๆก็ตาม นักศึกษาจะต้องแจ้งให้ทางมหาวิทยาลัยทราบในทันทีเพื่อที่จะขอโอนเงินยอดที่จ่ายชำระแล้วไปเป็นยอดชำระค่าเล่าเรียนสำหรับภาคการศึกษาถัดไป ทางมหาวิทยาลัยจะไม่สามารถคืนเงินค่าเล่าเรียนใดๆ ได้ทั้งสิ้น หากนักศึกษายื่นคำร้องเพื่อแจ้งขอเงินคืนในระยะเวลาน้อยกว่า 30 วันนับจากวันที่เริ่มภาคการศึกษาหรือหลังจากที่เปิดภาคการศึกษาไปแล้ว วันที่ได้รับคำร้องจะถือว่าเป็นวันที่ได้รับแจ้งเรื่องสำหรับทั้งสองกรณี หากนักศึกษาถูกปฏิเสธการออกวีซ่าเข้าประเทศไทย ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม นักศึกษาจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน โดยจะถูกหักค่าธรรมเนียม 200 เหรียญสหรัฐ (ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ)

*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัคร

  • ศูนย์การศึกษา อโศกแคมปัส : 02 769 4045
  • วิทยาเขตเพชรบุรี : 032 442 322-3

นักศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตร Part-Time MBA (แผนการเรียนแบบ IS, เรียนที่ศูนย์การศึกษา อโศกแคมปัส) สามารถวางแผนชำระค่าเล่าเรียน โดยเลือกชำระ แบบรายวิชา ได้

MBA หลักสูตรนานาชาติ    เพียงรายวิชาละ   32,500 บาท
MBA หลักสูตรภาษาไทย     เพียงรายวิชาละ   24,168 บาท

 หมายเหตุ
  • สำหรับระยะเวลาการศึกษา 2 ปี (2 วิชา ต่อ 1 เทอม, รวมจำนวน 12 วิชา 6 เทอม ตลอดการศึกษา)
  • อัตราแบ่งชำระค่าเล่าเรียนข้างต้น เป็นอัตราสำหรับปีการศึกษา 2562
  • มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราการแบ่งชำระค่าเรียนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-769-4045