ค่าเล่าเรียน

ที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด นักศึกษาจะได้เรียนรู้จากหลักสูตรที่ได้มาตรฐานระดับสากล โดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่มาจากทั่วโลก ในอัตราค่าเล่าเรียนที่ไม่แพงอย่างที่คิด 

STIU UG Admissions

ปริญญาตรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี

หลักสูตร ค่าเล่าเรียนเทอมแรก สองภาษา (บาท) ค่าเล่าเรียนเทอมแรก นานาชาติ (บาท) ค่าเล่าเรียน (บาท) (ตลอดหลักสูตร)
การจัดการธุรกิจการบิน 49,520 63,880 623,800 / 624,400
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 49,520 63,880 623,800 / 624,400
การจัดการโรงแรมนานาชาติ 56,280 68,000 672,400 / 672,760
การจัดการเป็นเจ้าของธุรกิจ 49,520 63,880 623,800 / 624,400
การจัดการการตลาด 49,520 63,880 623,800 / 624,400
การเงินและการธนาคาร 49,520 63,880 623,800 / 624,400
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 49,520 63,880 623,800 / 624,400
การจัดการอีเว้นท์ 49,520 63,880 623,800 / 624,400
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 49,520 63,880 623,800  / 624,400
การบัญชี 49,520 63,880 623,800 / 624,400
เทคโนโลยีสารสนเทศ 49,520 63,880 623,800 / 624,400

คณะนิเทศศาสตร์และการออกแบบ

หลักสูตร ค่าเล่าเรียนเทอมแรก สองภาษา (บาท) ค่าเล่าเรียนเทอมแรก นานาชาติ (บาท) ค่าเล่าเรียน(บาท) (ตลอดหลักสูตร)
การผลิตสื่อสร้างสรรค์และบันเทิง 49,520 63,880 623,800 / 624,400
การสื่อสารการตลาดดิจิทัลและโฆษณา 49,520 63,880 623,800 / 624,400
การออกแบบสื่อสร้างสรรค์ 54,400 68,720 622,200
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 49,520 63,880 623,800 / 624,400
หมายเหตุ ค่าเล่าเรียนเทอมแรก รวมค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี

หลักสูตรค่าเล่าเรียนเทอมแรก สองภาษา (บาท)ค่าเล่าเรียนเทอมแรก นานาชาติ (บาท)ค่าเล่าเรียน (บาท)
(ตลอดหลักสูตร)
การจัดการธุรกิจการบิน41,28051,000495,000 / 570,4802
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ41,28051,000495,000 / 570,4802
การจัดการโรงแรมนานาชาติ48,04052,200527,180
การจัดการเป็นเจ้าของธุรกิจ41,280151,0002495,6001 / 520,2002
การจัดการการตลาด41,280151,0002495,6001 / 520,2002
การเงินและการธนาคาร41,280151,0002495,6001 / 520,2002
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน41,280151,0002495,6001 / 520,2002
การจัดการอีเว้นท์41,280151,0002495,6001 / 520,2002
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ41,280151,0002495,6001 / 520,2002
 การบัญชี41,280151,0002495,6001 / 520,2002

หลักสูตรปริญญาตรี ภาคพิเศษ สำหรับคนทำงาน

หลักสูตรค่าเล่าเรียน (บาท)
(นักศึกษาไทย)
บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)260,000
รัฐประศาสนศาสตร์260,000

หมายเหตุ ค่าเล่าเรียนเทอมแรก รวมค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา

1โปรแกรมการเรียนแบบสองวิทยาเขต (Dual-Campus Program) ค่าเล่าเรียน สองภาษา

2โปรแกรมการเรียนแบบสองวิทยาเขต (Dual-Campus Program) ค่าเล่าเรียน นานาชาติ

เงินสด: สามารถชำระเป็นเงินสดได้ที่สำนักการเงินของมหาวิทยาลัย (อยู่ในวิทยาเขต) และรับชำระเป็นเงินสกุลบาทไทยเท่านั้น* * หมายเหตุ: รับชำระเป็นเงินสดเฉพาะนักศึกษาใหม่ในภาคการศึกษาแรกโดยภาคการศึกษาต่อมาให้โอนเงินผ่านธนาคารโดยใช้ใบแจ้งยอดของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ไม่มีบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในมหาวิทยาลัยฯ และหากนักศึกษาต่างชาติต้องการชำระเงินค่าธรรมเนียมเป็นเงินสด เราแนะนำให้แลกสกุลเงินที่ถือเป็นสกุลเงินบาทไทยก่อน การโอนเงินผ่านตู้ ATM (สำหรับวิทยาเขตกรุงเทพฯ):  มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ดรับชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของมหาวิทยาลัยโดยตรง (เป็นสกุลเงินบาทไทย) ผ่านตู้ ATM ของธนาคารในประเทศไทย การชำระเงินวิธีนี้สำหรับผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น โดยสามารถชำระเงินด้วยวิธีการโอนเงินผ่านตู้ ATM เข้าบัญชีธนาคารของมหาวิทยาลัยได้ตามรายละเอียดดังนี้:
ชื่อบัญชี: มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
เลขที่บัญชี: 135-3-09777-5
ชื่อธนาคาร: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
เช็คเงินสด: รับชำระเช็คเงินสดจากนักศึกษาไทยเท่านั้น โดยสั่งจ่ายเช็คเงินสดในนาม “มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด” ดร๊าฟท์ธนาคาร: เรารับชำระเงินเป็นดร๊าฟท์ธนาคาร โดยซื้อดร๊าฟท์สั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด” สำหรับนักศึกษาไทยให้ซื้อดร๊าฟท์เป็นสกุลเงินบาทไทย ส่วนนักศึกษาต่างชาติซื้อดร๊าฟท์ชำระเป็นเงินสกุลดอลลาร์ เช่นดร๊าฟท์สั่งจ่ายเงินตามจำนวนเงินค่าเล่าเรียนที่ต้องชำระโดยแปลงเป็นจำนวนเงินตามสกุลดอลลาร์สหรัฐ *ข้อควรระวัง: ดร๊าฟท์ธนาคารต่างประเทศอาจจะใช้ระยะเวลาในการเคลียร์อย่างน้อย 30 – 45 วัน ดังนั้นนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการชำระเงินค่าเล่าเรียนด้วยวิธีนี้ควรจะชำระเงินผ่านดร๊าฟท์ให้ทางมหาวิทยาลัยเป็นเวลาหนึ่งเดือนก่อนที่จะเริ่มภาคการศึกษา มิฉะนั้นอาจจะยังไม่สามารถเคลียร์เงินชำระค่าเล่าเรียนได้ทันเวลาที่จะเริ่มต้นภาคการศึกษา โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร: วิธีนี้เป็นวิธีที่เร็วและปลอดภัยที่สุดในการชำระเงินทั้งสำหรับนักศึกษาไทยและต่างชาติ ธนาคารของคุณอาจจะขอใบแจ้งยอดชำระเงินเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานบันทึกของธนาคาร โดยปกติแล้วทางมหาวิทยาลัยจะมีใบแจ้งยอดชำระเงินให้นักศึกษาแต่ละคนล่วงหน้าก่อนที่จะเริ่มภาคการศึกษา หากนักศึกษาไม่ได้รับใบแจ้งยอดชำระเงินไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม กรุณาแจ้งให้ทางมหาวิทยาลัยทราบทันที และทางมหาวิทยาลัยจะส่งใบแจ้งยอดชำระเงินไปให้นักศึกษาโดยทันที นักศึกษาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้ที่:
ชื่อบัญชี: มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด
เลขที่บัญชี: 135-3-09777-5
ชื่อธนาคาร: ธนาคารกรุงเทพ
สาขา: สาขาคลองตัน
ที่อยู่: 9/12-14 ตึกยูเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนรามคำแหง สวนหลวง กรุงเทพ 10250 ปรเทศไทย
รหัสระบุธนาคาร (Swift Address): BKKBTHBK
สำหรับนักศึกษาใหม่หลังจากโอนเงินเสร็จแล้ว ขอให้นักศึกษาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัคร ถ้านักศึกษาโอนเงินโดยใช้ใบแจ้งยอดชำระเงินของมหาวิทยาลัยโดยโอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพไม่ต้องแฟกซ์หลักฐาน เฉพาะที่โอนเงินโดยวิธีอื่น ขอให้นักศึกษาส่งแฟกซ์/อีเมล์สำเนาใบเสร็จแสดงหลักฐานการโอนเงิน บัตรเครดิต: สามารถชำระเงินค่าเล่าเรียนด้วยบัตรเครดิตได้ที่สำนักการเงินของมหาวิทยาลัย (ที่วิทยาเขต) นักศึกษาสามารถชำระค่าเล่าเรียนผ่านบัตรเครดิต พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมการชำระผ่านบัตร นักศึกษาสามารถผ่อนชำระได้กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ  รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดสอบถามจากพนักงาน นโยบายการคืนเงิน (วิทยาเขตกรุงเทพฯ) ในกรณีที่นักศึกษาต้องการขอเงินคืน นักศึกษาจะต้องยื่นคำร้องเพื่อแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนเริ่มภาคการศึกษาจึงจะได้รับการพิจารณา โดยทางมหาวิทยาลัยจะต้องหักเงินสำหรับค่าดำเนินการ ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถเรียนภาคการศึกษาดังกล่าวได้ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุใดๆก็ตาม นักศึกษาจะต้องแจ้งให้ทางมหาวิทยาลัยทราบในทันทีเพื่อที่จะขอโอนเงินยอดที่จ่ายชำระแล้วไปเป็นยอดชำระค่าเล่าเรียนสำหรับภาคการศึกษาถัดไป ทางมหาวิทยาลัยจะไม่สามารถคืนเงินค่าเล่าเรียนใดๆได้ทั้งสิ้น หากนักศึกษายื่นคำร้องเพื่อแจ้งขอเงินคืนในระยะเวลาน้อยกว่า 30 วันนับจากวันที่เริ่มภาคการศึกษาหรือหลังจากที่เปิดภาคการศึกษาไปแล้ว วันที่ได้รับคำร้องจะถือว่าเป็นวันที่ได้รับแจ้งเรื่องสำหรับทั้งสองกรณี หากนักศึกษาถูกปฏิเสธการออกวีซ่าเข้าประเทศไทย ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม นักศึกษาจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน โดยจะถูกหักค่าธรรมเนียม 200 เหรียญสหรัฐ (ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ) *สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัคร: 02 769 4056

ทุนการศึกษา ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด

ผู้สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรี ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด สามารถยื่นขอสมัครชิงทุนการศึกษา 100% และ 50% จากทางมหาวิทยาลัยได้ โดยผู้สมัครทุนการศึกษา 100% จะต้องมีเกรดเฉลี่ยในระดับมหาวิทยาลัย ไม่ต่ำกว่า 3.50  และ ผู้สมัครทุนการศึกษา 50% จะต้องมีเกรดเฉลี่ยในระดับมหาวิทยาลัย ไม่ต่ำกว่า 3.00

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

นักศึกษาที่สมัครเรียน สาขาวิชาใดก็ได้ สามารถยื่นสมัครกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. / กรอ.) ได้

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กับฝ่ายรับสมัครหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยฯ โทร. 02 769 4056,

Admissions PG

ค่าเล่าเรียน

ปริญญาโท

หลักสูตรค่าเล่าเรียน (บาท)
(นักศึกษาไทย)
Full Time MBA (นานาชาติ)390,000
Part-Time MBA (นานาชาติ, เรียนวันเสาร์)390,000
Part-Time MBA (ภาษาไทย, เรียนวันเสาร์)290,016
Part-Time MBA (ภาษาไทย, เรียนวันอาทิตย์ หรือ ช่วงเย็นวันธรรมดา)290,016
Online MBA (ภาษาไทย, เรียนออนไลน์)260,016
หลักสูตรค่าเล่าเรียน (บาท)
(นักศึกษาไทย)
Part-Time MBA (ภาษาไทย, เรียนวันอาทิตย์)220,032
Part-Time MPA (ภาษาไทย, เรียนวันอาทิตย์)195,024
นักศึกษาสามารถชำระเงินให้มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดได้ด้วยวิธีการชำระเงินต่อไปนี้ เงินสด:  สามารถชำระเป็นเงินสดได้ที่สำนักการเงินของมหาวิทยาลัย (อยู่ในวิทยาเขต) และรับชำระเป็นเงินสกุลบาทไทยเท่านั้น* * หมายเหตุ: รับชำระเป็นเงินสดเฉพาะนักศึกษาใหม่ในภาคการศึกษาแรกโดยภาคการศึกษาต่อมาให้โอนเงินผ่านธนาคารโดยใช้ใบแจ้งยอดของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ไม่มีบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในมหาวิทยาลัยฯ และหากนักศึกษาต่างชาติต้องการชำระเงินค่าธรรมเนียมเป็นเงินสด เราแนะนำให้แลกสกุลเงินที่ถือเป็นสกุลเงินบาทไทยก่อน การโอนเงินผ่านตู้ ATM (สำหรับวิทยาเขตกรุงเทพฯ): มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ดรับชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของมหาวิทยาลัยโดยตรง (เป็นสกุลเงินบาทไทย) ผ่านตู้ ATM ของธนาคารในประเทศไทย การชำระเงินวิธีนี้สำหรับผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น โดยสามารถชำระเงินด้วยวิธีการโอนเงินผ่านตู้ ATM เข้าบัญชีธนาคารของมหาวิทยาลัยได้ตามรายละเอียดดังนี้:
ชื่อบัญชี: มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
เลขที่บัญชี: 135-3-09777-5
ชื่อธนาคาร: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
ชื่อบัญชี:
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
เลขที่บัญชี:
135-3-09777-5
ชื่อธนาคาร:
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
เช็คเงินสด: รับชำระเช็คเงินสดจากนักศึกษาไทยเท่านั้น โดยสั่งจ่ายเช็คเงินสดในนาม “มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด” ดร๊าฟท์ธนาคาร: เรารับชำระเงินเป็นดร๊าฟท์ธนาคาร โดยซื้อดร๊าฟท์สั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด” สำหรับนักศึกษาไทยให้ซื้อดร๊าฟท์เป็นสกุลเงินบาทไทย ส่วนนักศึกษาต่างชาติซื้อดร๊าฟท์ชำระเป็นเงินสกุลดอลลาร์ เช่นดร๊าฟท์สั่งจ่ายเงินตามจำนวนเงินค่าเล่าเรียนที่ต้องชำระโดยแปลงเป็นจำนวนเงินตามสกุลดอลลาร์สหรัฐ *ข้อควรระวัง: ดร๊าฟท์ธนาคารต่างประเทศอาจจะใช้ระยะเวลาในการเคลียร์อย่างน้อย 30 – 45 วัน ดังนั้นนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการชำระเงินค่าเล่าเรียนด้วยวิธีนี้ควรจะชำระเงินผ่านดร๊าฟท์ให้ทางมหาวิทยาลัยเป็นเวลาหนึ่งเดือนก่อนที่จะเริ่มภาคการศึกษา มิฉะนั้นอาจจะยังไม่สามารถเคลียร์เงินชำระค่าเล่าเรียนได้ทันเวลาที่จะเริ่มต้นภาคการศึกษา โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร: วิธีนี้เป็นวิธีที่เร็วและปลอดภัยที่สุดในการชำระเงินทั้งสำหรับนักศึกษาไทยและต่างชาติ ธนาคารของคุณอาจจะขอใบแจ้งยอดชำระเงินเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานบันทึกของธนาคาร โดยปกติแล้วทางมหาวิทยาลัยจะมีใบแจ้งยอดชำระเงินให้นักศึกษาแต่ละคนล่วงหน้าก่อนที่จะเริ่มภาคการศึกษา หากนักศึกษาไม่ได้รับใบแจ้งยอดชำระเงินไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม กรุณาแจ้งให้ทางมหาวิทยาลัยทราบทันที และทางมหาวิทยาลัยจะส่งใบแจ้งยอดชำระเงินไปให้นักศึกษาโดยทันที นักศึกษาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้ที่:
ชื่อบัญชี: มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด
เลขที่บัญชี: 135-3-09777-5
ชื่อธนาคาร: ธนาคารกรุงเทพ
สาขา: สาขาคลองตัน
ที่อยู่: 9/12-14 ตึกยูเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนรามคำแหง สวนหลวง กรุงเทพ 10250 ปรเทศไทย
รหัสระบุธนาคาร (Swift Address): BKKBTHBK
ชื่อบัญชี:
มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด
เลขที่บัญชี:
135-3-09777-5
ชื่อธนาคาร:
ธนาคารกรุงเทพ
สาขา:
สาขาคลองตัน
ที่อยู่:
9/12-14 ตึกยูเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนรามคำแหง สวนหลวง กรุงเทพ 10250 ปรเทศไทย
รหัสระบุธนาคาร (Swift Address):
BKKBTHBK
สำหรับนักศึกษาใหม่หลังจากโอนเงินเสร็จแล้ว ขอให้นักศึกษาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัคร ถ้านักศึกษาโอนเงินโดยใช้ใบแจ้งยอดชำระเงินของมหาวิทยาลัยโดยโอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพไม่ต้องแฟกซ์หลักฐาน เฉพาะที่โอนเงินโดยวิธีอื่น ขอให้นักศึกษาส่งแฟกซ์/อีเมล์สำเนาใบเสร็จแสดงหลักฐานการโอนเงิน บัตรเครดิต: สามารถชำระเงินค่าเล่าเรียนด้วยบัตรเครดิตได้ที่สำนักการเงินของมหาวิทยาลัย (ที่วิทยาเขต) *นโยบายการคืนเงิน (วิทยาเขตกรุงเทพฯ) ในกรณีที่นักศึกษาต้องการขอเงินคืน นักศึกษาจะต้องยื่นคำร้องเพื่อแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนเริ่มภาคการศึกษาจึงจะได้รับการพิจารณา โดยทางมหาวิทยาลัยจะต้องหักเงินสำหรับค่าดำเนินการ ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถเรียนภาคการศึกษาดังกล่าวได้ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุใดๆก็ตาม นักศึกษาจะต้องแจ้งให้ทางมหาวิทยาลัยทราบในทันทีเพื่อที่จะขอโอนเงินยอดที่จ่ายชำระแล้วไปเป็นยอดชำระค่าเล่าเรียนสำหรับภาคการศึกษาถัดไป ทางมหาวิทยาลัยจะไม่สามารถคืนเงินค่าเล่าเรียนใดๆ ได้ทั้งสิ้น หากนักศึกษายื่นคำร้องเพื่อแจ้งขอเงินคืนในระยะเวลาน้อยกว่า 30 วันนับจากวันที่เริ่มภาคการศึกษาหรือหลังจากที่เปิดภาคการศึกษาไปแล้ว วันที่ได้รับคำร้องจะถือว่าเป็นวันที่ได้รับแจ้งเรื่องสำหรับทั้งสองกรณี หากนักศึกษาถูกปฏิเสธการออกวีซ่าเข้าประเทศไทย ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม นักศึกษาจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน โดยจะถูกหักค่าธรรมเนียม 200 เหรียญสหรัฐ (ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ) *สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัคร
  • ศูนย์การศึกษา อโศกแคมปัส : 02 769 4045
  • วิทยาเขตเพชรบุรี : 032 442 322-3

นักศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตร Part-Time MBA (แผนการเรียนแบบ IS, เรียนที่ศูนย์การศึกษา อโศกแคมปัส) สามารถวางแผนชำระค่าเล่าเรียน โดยเลือกชำระ แบบรายวิชา ได้

MBA หลักสูตรนานาชาติ    เพียงรายวิชาละ   32,500 บาท
MBA หลักสูตรภาษาไทย     เพียงรายวิชาละ   24,168 บาท

 หมายเหตุ
  • สำหรับระยะเวลาการศึกษา 2 ปี (2 วิชา ต่อ 1 เทอม, รวมจำนวน 12 วิชา 6 เทอม ตลอดการศึกษา)
  • อัตราแบ่งชำระค่าเล่าเรียนข้างต้น เป็นอัตราสำหรับปีการศึกษา 2562
  • มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราการแบ่งชำระค่าเรียนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-769-4045