Welcome to Stamford International University

           มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดเปิดสอนระดับปริญญาตรี และปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ สองภาษา และภาษาไทย          โดยมีหลักสูตรด้านการบริหารธุรกิจ การจัดการโรงแรม นิเทศศาสตร์ การออกแบบสื่อสร้างสรรค์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และรัฐประศาสนศาสตร์