Natasha-Doowa

นาตาชา ดูวา ไทย

หัวหน้าภาควิชาการจัดการอีเว้นท์

อาจารย์นาตาชา กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการศึกษา และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยเชี่ยวชาญด้านการวางแผนและจัดงานอีเว้นท์ มีประสบการณ์การสอนด้านการจัดการอีเว้นท์ และเคยทำงานการจัดงานอีเว้นท์ในธุรกิจการโรงแรม