ผศ. ดร. เอก ชุณหชัชราชัย ไทย

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย, อาจารย์ประจำหลักสูตร MBA

Ph.D.

ดร. เอก มีประสบการณ์กว่า 10 ปีด้านการสอนและการตลาด ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาเขตติดต่อกันสามสมัย และมีส่วนร่วมในการทำงานด้านประชาสัมพันธ์ให้กับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดร.เอกมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนานักศึกษาให้จบออกไปเป็นมืออาชีพและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล