escort ankara

ankara escort bayan

รัฐประศาสนศาสตร์ BPA

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาไทย ออกแบบเพื่อนักปกครอง เช่น ปลัดอำเภอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักการเมืองท้องถิ่น และ นักการเมืองระดับชาติ ข้าราชการ ข้าราชการพลเรือน และทหาร เป็นต้น เรียนสัปดาห์ละ 1 วัน (วันอาทิตย์) สอนโดยคณาจารย์และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมากด้วยประสบการณ์จากทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถจบการศึกษาได้ภายใน 3.5 ปี เรียนรู้จากองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการบริหารจัดการรัฐ เช่น การจัดการภาครัฐแนวใหม่ การจัดการข้ามวัฒนธรรม หลักธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนา และการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เตรียมพร้อมการบริหารงานของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน และรับมือกับ AEC ได้อย่างมั่นใจ

หลักสูตรทันสมัย พร้อมรับ AEC
• เรียนสัปดาห์ละ 1 วัน (อาทิตย์ 8.30 – 17.30)
• สำเร็จการศึกษาใน 3 ปีครึ่ง
• สอนโดยอาจารย์และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
• เรียนรู้จากองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการบริหารจัดการรัฐ เช่น การจัดการภาครัฐแนวใหม่ การจัดการข้ามวัฒนธรรม หลักธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนา และการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
• กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
นักปกครอง เช่น ปลัดอำเภอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักการเมืองท้องถิ่น และ นักการเมืองระดับชาติ ข้าราชการ ข้าราชการพลเรือน และทหาร เจ้าหน้าทีองค์กรรัฐและองค์การเอกชน เจ้าหน้าที่ในระบบกระบวนการยุติธรรม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ประกอบอาชีพอิสระ นักวิชาการและครู

เกณฑ์การรับสมัคร

  • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. ปวส. จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะ
  • สัญชาติไทยหรือต่างชาติที่สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้
  • เป็นผู้มีความประพฤติดี
  • มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
  • สามารถเสียสละเวลามาเรียน และทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัยได้ตามกำหนด

หลักฐานประกอบการสมัคร

  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  • สำเนาใบรับรองการจบการศึกษามัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่า จำนวน 1 ใบ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ใบ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ

รับข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณเพื่อรับข้อมูลหลักสูตร เกณฑ์รับเข้าศึกษาต่อ รายละเอียดทุนการศึกษา และอีกมากมาย!

izmir escort

izmir escort

antalya escort

antalya escort

porno izle

porno izle

instagram izlenme

takipçi satın al

takipçi

izmir escort

takipçi satın al ucuz

izmir escort bayan

eskişehir escort bayan

travesti porno

instagram türk takipçi

türk ifşa

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

tiktok takipçi satın al

takipçi satın al

istanbul bayan escort

instagram takipçi hilesi şifresiz

instagram takipçi satın al instagram takipçi satın al