รัฐประศาสนศาสตร์ BPA

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาไทย ออกแบบเพื่อนักปกครอง เช่น ปลัดอำเภอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักการเมืองท้องถิ่น และ นักการเมืองระดับชาติ ข้าราชการ ข้าราชการพลเรือน และทหาร เป็นต้น เรียนสัปดาห์ละ 1 วัน (วันอาทิตย์) สอนโดยคณาจารย์และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมากด้วยประสบการณ์จากทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถจบการศึกษาได้ภายใน 3.5 ปี เรียนรู้จากองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการบริหารจัดการรัฐ เช่น การจัดการภาครัฐแนวใหม่ การจัดการข้ามวัฒนธรรม หลักธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนา และการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เตรียมพร้อมการบริหารงานของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน และรับมือกับ AEC ได้อย่างมั่นใจ

หลักสูตรทันสมัย พร้อมรับ AEC
• เรียนสัปดาห์ละ 1 วัน (อาทิตย์ 8.30 – 17.30)
• สำเร็จการศึกษาใน 3 ปีครึ่ง
• สอนโดยอาจารย์และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
• เรียนรู้จากองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการบริหารจัดการรัฐ เช่น การจัดการภาครัฐแนวใหม่ การจัดการข้ามวัฒนธรรม หลักธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนา และการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
• กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
นักปกครอง เช่น ปลัดอำเภอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักการเมืองท้องถิ่น และ นักการเมืองระดับชาติ ข้าราชการ ข้าราชการพลเรือน และทหาร เจ้าหน้าทีองค์กรรัฐและองค์การเอกชน เจ้าหน้าที่ในระบบกระบวนการยุติธรรม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ประกอบอาชีพอิสระ นักวิชาการและครู

เกณฑ์การรับสมัคร

  • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. ปวส. จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะ
  • สัญชาติไทยหรือต่างชาติที่สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้
  • เป็นผู้มีความประพฤติดี
  • มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
  • สามารถเสียสละเวลามาเรียน และทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัยได้ตามกำหนด

หลักฐานประกอบการสมัคร

  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  • สำเนาใบรับรองการจบการศึกษามัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่า จำนวน 1 ใบ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ใบ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ

รับข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณเพื่อรับข้อมูลหลักสูตร เกณฑ์รับเข้าศึกษาต่อ รายละเอียดทุนการศึกษา และอีกมากมาย!