หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตร MBA Full-time เป็นหลักสูตร Fast Track ที่ให้ผู้เรียนสามารถจบการศึกษาได้เร็วที่สุด ในระยะเวลา 1 ปี  เน้นการเสริมสร้างประสบการณ์และมุมมองแบบสากลเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจธุรกิจระดับนานาชาติแบบเชิงลึก ประกอบกับการพัฒนาความรู้เชิงลึก ด้วยการเรียนวิชาเลือกเฉพาะด้านที่สนใจ (Specialized Studies) เพิ่มเติมได้

Fast-Track Program:
เรียนเป็นภาษาอังกฤษในห้องเรียนวันธรรมดา จบได้ใน 1 ปี

Electives:
นอกจากการพัฒนาความรู้ด้านการบริหารธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบแล้ว ยังสามารถเลือกวิชาเสริมความรู้เฉพาะด้านที่สนใจได้ (Electives) จาก 2 กลุ่มวิชา ได้แก่

  • International Business Management (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
  • Digital Marketing (การตลาดดิจิทัล)

Accessible and Convenient Location:
เรียนที่อโศกแคมปัส ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ เดินทางสะดวก

Truly International Environment:
ห้องเรียนของ หลักสูตร MBA Full-time แบบนานาชาติ จะมีความหลายหลากด้านเชื้อชาติของนักศึกษาและอาจารย์ ทั้งที่มาจาก North America Europe และ Asia Pacific ทำให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและมุมมองทางธุรกิจที่หลากหลาย

Global Perspective:
เข้าใจมุมมองธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ พร้อมรับการแข่งขันในระดับของเศษฐกิจ ASEAN หรือใหญ่กว่า

International Faculty Members with Real-World Experience:
นักศึกษาจะได้เข้าถึงแหล่งความรู้ กรณีศึกษา และได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของอาจารย์ที่มาจากหลากหลายประเทศ ทั้ง สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมัน และฝรั่งเศส

International Field Trips:
นักศึกษา Full-Time MBA จะมีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศเพื่อเปิดโลกทัศน์ในการบริหารจัดการธุรกิจในรูปแบบต่างๆ เยี่ยมชมนวัตกรรมและเทคโนโลยีของบริษัทชั้นนำของโลก เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจกระบวนการทำงานของบริษัทชั้นนำที่ประสบความสำเร็จในระดับโลก และเข้าใจความแตกต่างของบริษัทและอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ “Piaggio Motors” และ “Zamil Steel” ใน เวียดนาม; “Metro Railway”, “Tom Lee Music”, “Hong Kong Beer”, “Cathay Pacific”, “Sav Boutique Hotel”, “Strategic Public Relation Group (SPRG)” และ “Hong Kong Trade Development Council (HKTDC)” ใน ฮ่องกง; “Asahi Beer” และ “TDK Corporation”, “Kirin Beer”, “Nippon Steel”, “Yamato Transport PLC” และ “Mitsubishi” ใน ญี่ปุ่น; “IBM”, “3M”, “KKLC” และ “Genting Highlands” ใน มาเลเซีย ; “Singapore Cable Car Sky Network (One Faber Group)”, “Wild Honey Restaurant Group” และ “Botanical Garden” ใน สิงค์โปร์

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขาจากสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ก.พ.

หลักฐานประกอบการสมัคร

  • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ
  • สำเนาผลการเรียน (Transcript) 2 ฉบับ
  • สำเนาใบปริญญาบัตร 2 ฉบับ
  • รูปถ่าย 2 นิ้ว 3 รูป
  • สำเนาประวัติการศึกษาหรือประวัติการทำงาน (Resume/CV) 1 ฉบับ

"บรรยากาศการเรียนการสอนที่ท้าทายและกระตุ้นให้นักศึกษาได้คิดและลองปฏิบัติจริง ทำให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ มีความมั่นใจ และมีความชำนาญในการทำงานมากขึ้น อีกทั้ง ยังทำให้นักศึกษาพัฒนาและนำศักยภาพของตนเองไปใช้ในโลกของการทำงาน ที่มีความเปลี่ยนแปลงและท้าทายอยู่ตลอดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น"
DR. MARTIN GOERLICH
อาจารย์ประจำหลักสูตร MBA

รับข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณเพื่อรับข้อมูลหลักสูตร เกณฑ์รับเข้าศึกษาต่อ รายละเอียดทุนการศึกษา และอีกมากมาย!