หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

จุดเด่นของหลักสูตร

Flexibility:
ไร้กังวลเรื่องเวลาด้วยชั้นเรียน 1 วันต่อสัปดาห์ กับแผนการเรียนวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือเลือกเรียน แบบช่วงเย็นวันธรรมดา 2 วัน จบได้ใน 1.5 ปี ผสานกับการเรียนผ่านทางสื่อออนไลน์ระหว่างสัปดาห์ ผ่านระบบ Blackboard เทคโนโลยีการเรียนออนไลน์ใหม่ล่าสุด โดยแสตมฟอร์ดเป็นมหาวิทยาลัยในไทยแห่งแรกที่ร่วมมือกับระบบการเรียน Blackboard ที่ได้รับการยอมรับการมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น ประกอบกับการพัฒนาความรู้เชิงลึก ด้วยการเรียนวิชาเลือกเฉพาะด้านที่สนใจ (Specialized Studies) เพิ่มเติมได้

Electives:
นอกจากการพัฒนาความรู้ด้านการบริหารธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบแล้ว ยังสามารถเลือกวิชาเสริมความรู้เฉพาะด้านที่สนใจได้ (Electives) จาก 2 กลุ่มวิชา ได้แก่

 • International Business Management (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
 • Digital Marketing (การตลาดดิจิทัล)

Award Winning Program:
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดคว้ารางวัล Blackboard Catalyst Award นวัตกรรมการศึกษาชนะเลิศอันดับ 1 จากกว่า 85 มหาวิทยาลัยทั่วโลก

International Perspective:
เข้าใจมุมมองธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ พร้อมเรียนรู้กับคณาจารย์จากหลากหลายประเทศทั่วโลก อาทิ อเมริกา อังกฤษ เยอรมนี ฝรั่งเศส สิงคโปร์

Industry Network:
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้นำทางธุรกิจ พร้อมโอกาสร่วมศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ

Affordable Education:
ค่าเล่าเรียนไม่แพงอย่างที่คิด สามารถแบ่งชำระค่าเล่าเรียนแบบรายเดือนได้ โดยไม่มีดอกเบี้ย และไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน หรือสามารถผ่อนชำระหรือรับโปรโมชั่นอัตราดอกเบี้ย 0% กับธนาคารชั้นนำ (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่แนะนำหลักสูตร)

Variety of MBA Specializations:
หลักสูตรของเราได้รับการพัฒนาจากข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญเน้นโจทย์ความท้าทายในโลกธุรกิจยุคปัจจุบัน โดยมีกลุ่มวิชาที่นักศึกษาสามารถเลือกได้ อาทิ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ, การเป็นผู้ประกอบการ, การสื่อสารการตลาด และการตลาดบนสื่อดิจิทัล


คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขาจากสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ก.พ.

หลักฐานประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ
 • สำเนาผลการเรียน (Transcript) 2 ฉบับ
 • สำเนาใบปริญญาบัตร 2 ฉบับ
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว 3 รูป
 • สำเนาประวัติการศึกษาหรือประวัติการทำงาน (Resume/CV) 1 ฉบับ

จุดเด่นของหลักสูตร

Flexibility:
ไร้กังวลเรื่องเวลาด้วยชั้นเรียน 1 วันต่อสัปดาห์ (เรียนวันอาทิตย์วันเดียว) สามารถจบได้ใน 1.5 ปี ผสมผสานการเรียนผ่านทางสื่อออนไลน์ระหว่างสัปดาห์ ผ่านระบบ Blackboard เทคโนโลยีการเรียนออนไลน์ใหม่ล่าสุด โดยแสตมฟอร์ดเป็นมหาวิทยาลัยในไทยแห่งแรกที่ร่วมมือกับระบบการเรียน Blackboard ที่ได้รับการยอมรับการมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น ประกอบกับการพัฒนาความรู้เชิงลึก ด้วยการเรียนวิชาเลือกเฉพาะด้าน (Specialized Study)

Electives:
นอกจากการพัฒนาความรู้ด้านการบริหารธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบแล้ว ยังเพิ่มโอกาสพัฒนาทักษะและความรู้เฉพาะด้านด้วยการเรียนวิชาเลือกในกลุ่ม Entrepreneurship (การเป็นผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการ) และ Digital Marketing (การตลาดดิจิทัล)

Award Winning Program:
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดคว้ารางวัล Blackboard Catalyst Award นวัตกรรมการศึกษาชนะเลิศอันดับ 1 จากกว่า 85 มหาวิทยาลัยทั่วโลก

Interactive Learning:
เข้าใจมุมมองธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ด้วยโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ ในรูปแบบของการเรียนแบบอินเตอร์แอคทีฟ

Industry Network:
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้นำทางธุรกิจ พร้อมโอกาสร่วมศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ

Affordable Education:
ค่าเล่าเรียนไม่แพงอย่างที่คิด สามารถแบ่งชำระค่าเล่าเรียนแบบรายเดือนได้ โดยไม่มีดอกเบี้ย และไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน หรือสามารถผ่อนชำระหรือรับโปรโมชั่นอัตราดอกเบี้ย 0% กับธนาคารชั้นนำ (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่แนะนำ


คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขาจากสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ก.พ.

หลักฐานประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ
 • สำเนาผลการเรียน (Transcript) 2 ฉบับ
 • สำเนาใบปริญญาบัตร 2 ฉบับ
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว 3 รูป
 • สำเนาประวัติการศึกษาหรือประวัติการทำงาน (Resume/CV) 1 ฉบับEle

รับข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณเพื่อรับข้อมูลหลักสูตร เกณฑ์รับเข้าศึกษาต่อ รายละเอียดทุนการศึกษา และอีกมากมาย!