MBA Online “ทดลองเรียนจริง หลักสูตร ป.โท ออนไลน์” “วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562”

มาลองสัมผัสประสบการณ์เรียนออนไลน์จริง ในหัวข้อ “The Journey to the 10 Types of Innovation…กลยุทธ์สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 10 ประการ” กับ ดร. กฤษกร สุขเวชชวรกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตร และทำความรู้จัก Stamford MBA Online

MBA Trial Class Challenge : Supply Chain Management “วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2019”

มาพบกันอีกครั้งในงาน Stamford MBA Trial Class รู้จักกลุ่มสาขาวิชาเลือก ยอดฮิต และร่วมกิจกรรมจำลองชั้นเรียน สัมผัสบรรยากาศการเรียน MBA จริง ในห้วข้อ “Supply Chain Management for Competitive Advantage in Modern Organizations..เข้าใจซัพพลายเชนเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันสำหรับองค์กรสมัยใหม่”

MBA Online หลักสูตรสำหรับ “คนยุคใหม่” “วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562”

มาทำความรู้จักกับหลักสูตร Stamford MBA Online เพียง Log-in เข้ามาฟังรีวิวหลักสูตรและกลุ่มวิชาเลือก สุดฮิต 3 กลุ่ม International Business Management, Brand Communication และ Digital Marketing

สร้างแบรนด์อย่างไรให้ปัง! “วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 “

เรียนรู้เทคนิคการสร้างแบรนด์เพื่อพิชิตใจลูกค้าให้เป็นที่รู้จัก และพัฒนาธุรกิจให้เท่าทันยุคดิจิทัล เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์จริงด้านการสร้างแบรนด์จากธุรกิจชั้นนำ SME ทั้งในและต่างประเทศ

Trial Class BPA & BBA “วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2019”

ทดลองเรียนวิชา Leadership and Social Responsibility (ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบต่อสังคม) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) และ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A.) โดย พลโท ดร.สุชาต อดุลย์บุตร

MBA Online “ทดลองเรียนจริง หลักสูตร ป.โท ออนไลน์” “วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562”

มาลองสัมผัสประสบการณ์เรียนออนไลน์จริง ในหัวข้อ “Challenge of HR..รู้ทันความท้าทายการจัดการทรัพยากรมนุษย์” กับ ดร. เพชรรัตน์ โล้วิชากรติกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร และทำความรู้จัก Stamford MBA Online