นักศึกษาของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดสามารถเลือกเรียนในหลักสูตร Dual-campus Programs หรือ การเรียนแบบสองวิทยาเขต นักศึกษาจะเริ่มต้นหลักสูตรที่วิทยาเขตหัวหินเพื่อเรียนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาการศึกษาทั่วไป และจะย้ายไปเรียนต่อในสาขาวิชาที่เลือกที่วิทยาเขตพระรามเก้า นักศึกษาที่สนใจสามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมได้

ทางเลือกหลักสูตร Dual-campus Programs หรือ การเรียนแบบสองวิทยาเขต จะเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ให้มากขึ้น โดยนักศึกษาจะได้เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมอันเป็นธรรมชาติของวิทยาเขตหิวหิน และบรรยากาศที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาของนักศึกษาที่มาจากทั่วทุกมุมโลกที่วิทยาเขตพระรามเก้า

Dual Language Campus