อัญชลี เหลืองอ่อน ไทย

อาจารย์ผู้สอน

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาคุรุศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี สาขาคุรุศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และ สาขาศิลปศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีประสบการณ์เป็นนายทะเบียน โรงเรียนอาชีวศึกษา QMR (ISO 9000-9002) และการทำงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฯลฯ