ผศ. ดร. นิตยา สินเธาว์ ไทย

ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

Ph.D., Murray State University

ดร.นิตยา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สาขาวิเคราะห์นโยบายและการวางแผนทางสังคม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขานโยบายสาธารณะและการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มีประสบการณ์ทำงานด้านการเป็นผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทย เป็นอาจารย์พิเศษ ม.รามคำแหง ม.ราชภัฎฯ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ฯลฯ และเป็นผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ