ผศ. ดร. สอาด บรรเจิดฤทธิ์ ไทย

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

Ph.D.

ดร. สอาด สำเร็จการศึกษาด้าน D.B.A., M.B.A., M.P.A., ศศบ (รัฐศาสตร์) พร้อมด้วยประสบการณ์ด้านการบริการองค์กรธุรกิจข้ามชาติ 30 ปี และเป็นผู้บริหารระดับสูงสถาบันอุดมศึกษามากกว่า 10 ปี.