Dr. Diana Martinez สเปน

Ph.D.

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการศึกษา จากสหรัฐอเมริกา และปริญญาโท สาขาการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม จากประเทศอังกฤษ มีประสบการณ์การทำงานและสอนในหลากหลายประเทศทั่วโลก