ดร. ปริญญา บรรจงมณี ไทย

อาจารย์ประจำหลักสูตร MBA

Ph.D.

ดร. ปริญญาสำเร็จการศึกษาด้าน D.B.A., M.B.A., B.B.A. ประสบการณ์ด้านการบริหารการตลาดองค์กรธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น 4 ปี และมีประสบการด้านการสอน และการบริหารธุรกิจระดับผู้บริหารมากกว่า 6 ปี