ดร. เพชรรัตน์ โล้วิชากรติกุล ไทย

อาจารย์ประจำหลักสูตร MBA

Ph.D., Shinawatra University

ดร. เพชรรัตน์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการเป็นผู้นำและการจัดการจากประเทศสหรัฐอเมริกา และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านการจัดการจากมหาวิทยาลัยชินวัตรในปี 2013 มีผลงานการวิจัยในด้านการจัดการและพัฒนาบุคคลากร นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์การทำงานกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งประสบการณ์ในโลกวิชาการกว่า 10 ปี