จารุจันทร์ ทรงสกุล ไทย

อาจารย์ผู้สอน

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การโรงแรมและการจัดการการท่องเที่ยว และระดับปริญญาตรี ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต มีประสบการณ์การทำงานในโรงแรมระดับ 5 ดาว มามากกว่า 20 ปี รวมทั้งทำงานในรีสอร์ทและโรงแรมแบบที่พำนักระยะยาว ได้แก่ โรงแรมดุสิตธานี, โรงแรมคอนราด, โรงแรมโฟร์ซี่ซั่น, เลทซีอัลเฟรสโก้ รีสอร์ท และ โอเรียนเต็ล เรสซิเดนส์ กรุงเทพ และมีประสบการณ์การสอนที่สถาบันไอทิม (โรงเรียนนานาชาติการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวอุตสาหกรรม) และมหาวิทยาลัยศรีปทุม