Kristian Luciani แคนาดา

ผู้ช่วยคณบดี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จากประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาตรี สาขาพานิชยศาสตร์และการเงิน จากประเทศแคนาดา เคยทำงานด้านการเงินในธนาคารข้ามชาติชั้นนำ และมีประสบการณ์การสอนกว่า 13 ปี โดยมีความเชี่ยวชาญในการใช้ Bloomberg Financial Markets Lab ในการจัดการเงินทุน และการวิจัยการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุน