Lee E. Kornowski สหรัฐอเมริกา

อาจารย์ผู้สอน

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารระหว่างประเทศ จาก South Carolina University ประเทศสหรัฐอเมริกา สาขาธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ จาก Vienna University ประเทศออสเตรีย และสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จาก Webster University ประเทศสหรัฐอเมริกา ระดับปริญญาตรี สาขาภาษาญี่ปุ่น จาก Georgetown University ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์กว่า 20 ปีในวงการอุตสาหกรรมทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย ในตำแหน่งที่ปรึกษา การจัดการการขาย และการจัดสรรเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการสอนในวิชาการจัดการด้านกลยุทธ์ การตลาดระหว่างประเทศ ความเป็นผู้นำ และวิชาอื่นๆ ในคณะธุรกิจระหว่างประเทศ