เรวิตา สายสุด ไทย

อาจารย์ผู้สอน

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จากประเทศออสเตรเลีย และกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาการจัดการ มีประสบการณ์การทำงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งมีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัยมามากกว่า 7 ปี