ดร. พรรณรจิต ฮาวรังษี ไทย

ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธรุกิจระหว่างประเทศ

สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก ด้านการจัดการที่ Walden University ประเทศสหรัฐอเมริกา สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จาก University of Huddersfield ประเทศอังกฤษ และปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารธุรกิจโลจิสติกส์ การขนส่งระหว่างประเทศ และซัพพลายเชนมามากกว่า 15 ปี