หลักสูตร บริหารธุรกิจ BBA เรียนวันอาทิตย์

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับนักศึกษาที่ต้องการเรียนไปด้วยและทำงานไปด้วย เพื่อเพิ่มโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สานสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายกับเพื่อนนักศึกษา และรุ่นพี่ ที่มาจากทั้งภาครัฐและเอกชน

เพิ่มโอกาสก้าวหน้า จบได้ใน 3.5 ปี ไม่เสียเวลาทำงาน

 • เรียนสัปดาห์ละ 1 วัน เฉพาะวันอาทิตย์ (8.30 – 17.30)
 • เหมาะสำหรับบุคคลทำงาน และผู้ประกอบการ
 • สอนโดยอาจารย์และวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จริง
 • มีส่วนร่วมกับการเรียนการสอนแบบชั้นเรียนขนาดเล็ก

หลักสูตรทันสมัยเพื่อคนทำงาน ทางเลือกใหม่สู่ความสำเร็จ
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง และทักษะการทำงาน เพื่อเพิ่มโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ หรือสามารถสร้างธุรกิจของตนเองได้หลังจากเรียนจบ ด้วยการเรียนแบบสหกิจศึกษา เน้นการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี  ภาคปฎิบัติ และฝึกงานกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งในภาคเอกชน และภาครัฐ

เกณฑ์การรับสมัคร

 • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. ปวส. จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะ
 • สัญชาติไทยหรือต่างชาติที่สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้
 • เป็นผู้มีความประพฤติดี
 • มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • สามารถเสียสละเวลามาเรียน และทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัยได้ตามกำหนด

หลักฐานประกอบการสมัคร

 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • สำเนาใบรับรองการจบการศึกษามัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่า จำนวน 1 ใบ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ
 
สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ คลิกที่นี่

รับข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณเพื่อรับข้อมูลหลักสูตร เกณฑ์รับเข้าศึกษาต่อ รายละเอียดทุนการศึกษา และอีกมากมาย!