หลักสูตรระยะสั้น Digital Marketing การตลาดดิจิทัล

    หลักสูตรอบรมระยะสั้นนี้ ออกแบบมาเพื่อพัฒนาความเข้าใจและความชำนาญพิเศษ ด้าน “Digital Marketing” ครอบคลุมทั้งความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสื่อดิจิทัลรวมถึงการกำหนดกลยุทธ์และปฏิบัติงานจริง เพื่อการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัลต่างๆ โดยผู้เรียนสามารถเทียบโอนหลักสูตรนี้ไปเป็นวิชาเลือก (4 หน่วยกิต) เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจ หรือ MBA ของ Stamford ได้

กำหนดการอบรม

  • เรียนวันอาทิตย์
  • เวลา 13.30-17.00 น. (3.5 ชั่วโมง) และ เรียนผ่านระบบออนไลน์ Blackboard (2.5 ชั่วโมง)
  • ระยะเวลา 8 สัปดาห์

สถานที่อบรม

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตชะอำ-เพชรบุรี

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาใดก็ได้

วิทยากร


คุณสัจจพงศ์ เหรียญโมรา
• ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Hua Hin Town
• Google Business Group Hua Hin Co-Manager
• อาจารย์พิเศษหลักสูตร Digital Marketing มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
• วิทยากรพิเศษเรื่อง Digital Communication ให้กับมหาวิทยาลัยและองค์กรท่องเที่ยวต่างๆ อาทิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร, สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวหัวหิน – ชะอำ, สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี เป็นต้น

Why Stamford Digital Marketing

1. สามารถเทียบโอนวิชามาเรียน Stamford MBA ที่วิทยาเขตหัวหินได้
2. เนื้อหาและกลยุทธ์ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริง และแบบแผนที่สามารถนำไปปฏิบัติจริงได้ทันที
3. หลักสูตรนำไปปรับใช้ทำ Digital Marketing ได้ในทุกพื้นที่
4. อัพเดทหลักสูตรตามสถานการณ์ปัจจุบัน
5. เรียนง่าย ทำตามได้ทันที ไม่มีพื้นฐานด้าน Digital Marketing มาก่อนก็สามารถเรียนได้

หัวข้อที่ครอบคลุม

1. แนวคิดด้านการตลาดดิจิทัล และเรียนรู้กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลในรูปแบบ Hyperlocal Marketing ที่เน้นปรับใช้ให้เข้ากับบริบทในแต่ละพื้นที่
2. การสร้างแบรนด์บนโลกดิจิทัล Brand Position, Brand Experience เรียนรู้เครื่องมือสำหรับสร้าง Brand
3. กลยุทธ์ด้าน Search , SEO , Local SEO การปักหมุดธุรกิจบนแผนที่
4. การทำ Storytelling และ Buyer’s Journey ผ่านกลยุทธ์ด้าน Content Marketing เทคนิคและเครื่องมือสำหรับจัดการ Social Media ต่างๆ
5. การจัดการ ประยุกต์ วิเคราะห์ข้อมูล Data Analytics เช่น Google Analytics , Facebook Pixel และการวางแผนการซื้อโฆษณาผ่าน Google Ads และ Facebook Ads
6. การทำธุรกิจ E-commerce ครบวงจรตั้งแต่เลือกสินค้าจนถึงรับชำระเงิน
7. การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ( CRM ) ด้วยเครื่องมือ Email Marketing และ Line@ Broadcast
8. การทดลองออกแบบธุรกิจและลงมือทำจริงตามเครื่องมือดิจิทัลที่เรียนมา

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 18,336 บาท  (รวมค่าอบรม 8 สัปดาห์ และเอกสารประกอบการอบรม, ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน และค่าศึกษาดูงานในต่างประเทศ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

อัญชุลีี   091-545-2159   Line ID: unchulee_stamford      

รับข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณเพื่อรับข้อมูลหลักสูตร เกณฑ์รับเข้าศึกษาต่อ รายละเอียดทุนการศึกษา และอีกมากมาย!