จุดเด่นของหลักสูตร

Interactive         

หลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอน และเพื่อนรวมชั้น ในรูปแบบของชั้นเรียนขนาดเล็ก  ภายใต้บรรยากาศการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติของนักศึกษา

International

หลักสูตรที่เน้นความเป็นสากล โดยการเสริมทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ศึกษา ผ่านการศึกษาในชั้นเรียน และการทำกิจกรรม เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการทำงานที่จะต้องเผชิญกับโลกธุรกิจและสังคมที่มีปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศมากขึ้นจากเข้าสู่ AEC ของประเทศไทย

Industry       

การเรียนการสอนที่ไม่ได้เน้นให้นักศึกษามีความรู้เฉพาะด้านทฤษฎีแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังเน้นให้นักศึกษามีความรู้ และทักษะในการทำงาน และการประกอบอาชีพ ด้วยการจัดให้มีการศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

 

แนวทางในการประกอบอาชีพ

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่ทำให้นักศึกษาสามารถเลือกประกอบอาชีพได้ตามที่ตนเองถนัด เช่น

  • เจ้าของธุรกิจผู้ประกอบการอาชีพอิสระ
  • ผู้จัดการ ด้านการตลาด ธุรกิจการบิน ธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการทั่วไป การเงินและการธนาคาร การจัดการโลจิสติกส
  • อาจารย์ นักวิชาการ
  • ที่ปรึกษาด้านธุรกิจ
  • ข้าราชการ

รับข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณเพื่อรับข้อมูลหลักสูตร เกณฑ์รับเข้าศึกษาต่อ รายละเอียดทุนการศึกษา และอีกมากมาย!