หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต MPA

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรที่ทันสมัยช่วยสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เรียน จากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่  ข้าราชการและผู้บริหารหน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการบูรณาการเครือข่ายจากคณาจารย์และวิทยากรระดับผู้บริหารและมืออาชีพที่มีชื่อเสียง ช่วยให้ผู้เรียนได้เตรียมความพร้อมในการบริหารงานภาครัฐและเอกชนอย่างมั่นใจในยุค AEC และพร้อมขับเคลื่อนหน่วยงานหรือองค์กรไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” (Thailand 4.0)

Fast Track Program:
เรียนเพียงสัปดาห์ละ 1 วัน (วันอาทิตย์) จบการศึกษาได้ในภายใน 1 ปีครึ่ง

Electives:
นอกจากการพัฒนาความรู้ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ อย่างเต็มรูปแบบแล้ว ยังสามารถเลือกวิชาเสริมความรู้เฉพาะด้านที่สนใจได้ (Electives) จาก 2 กลุ่มวิชา ได้แก่

  • ผู้นำในการจัดการนวัตกรรม เพื่อความเปลี่ยนแปลง (Leading Innovation for Change)
  • การบริหารโครงการสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ (International Project Management)

Block Course:
หลักสูตรทันสมัยด้วยระบบการเรียนครั้งละ 1 วิชา เรียนจนจบกระบวนวิชานั้น แล้วจึงจะเรียนวิชาถัดไป ทำให้นักศึกษาสามารถติดตามเนื้อหาแต่ละรายวิชาได้ดีขึ้น

Industry Network:
สร้างเครือข่ายกับบุคลากรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน

Interactive Learning:
สัมผัสรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทั้งในและนอกห้องเรียน ผ่านกิจกรรมศึกษาดูงานต่างๆ

Affordable Education:
ค่าเล่าเรียนไม่แพงอย่างที่คิด สามารถแบ่งชำระค่าเล่าเรียนแบบรายเดือนได้ โดยไม่มีดอกเบี้ย และไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน หรือสามารถผ่อนชำระหรือรับโปรโมชั่นอัตราดอกเบี้ย 0% กับธนาคารชั้นนำ (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่แนะนำหลักสูตร)

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขาจากสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ก.พ.

หลักฐานประกอบการสมัคร

  • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ
  • สำเนาผลการเรียน (Transcript) 2 ฉบับ
  • สำเนาใบปริญญาบัตร 2 ฉบับ
  • รูปถ่าย 2 นิ้ว 3 รูป
  • สำเนาประวัติการศึกษาหรือประวัติการทำงาน (Resume/CV) 1 ฉบับE

สิ่งที่จะได้รับจาก Stamford MPA

"เป้าหมายการเรียน คือ คิด-วิเคราะห์-สังเคราะห์-ประยุกต์ใช้ เพื่อนำไปสู่การเป็นมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ การเรียนรู้เชิงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของตนเอง หลักสูตรมีความทันสมัยทันเหตุการณ์ สามารถนำไปปรับใช้ในการปฎิบัติงานในสายงายหลากหลายอาชีพ ทั้งยังเตรียมพร้อมเครือข่ายในวงวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์แก่นักศึกษา เพื่อการบูรณาการ และกิจกรรมช่วยเหลือสังคม"
Aj. Nittaya MBA MPA
ผศ. ดร. นิตยา สินเธาว์
ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA)

รับข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณเพื่อรับข้อมูลหลักสูตร เกณฑ์รับเข้าศึกษาต่อ รายละเอียดทุนการศึกษา และอีกมากมาย!