escort ankara

ankara escort bayan

หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต MPA

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรที่ทันสมัยช่วยสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เรียน จากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่  ข้าราชการและผู้บริหารหน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการบูรณาการเครือข่ายจากคณาจารย์และวิทยากรระดับผู้บริหารและมืออาชีพที่มีชื่อเสียง ช่วยให้ผู้เรียนได้เตรียมความพร้อมในการบริหารงานภาครัฐและเอกชนอย่างมั่นใจในยุค AEC และพร้อมขับเคลื่อนหน่วยงานหรือองค์กรไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” (Thailand 4.0)

Fast Track Program:
เรียนเพียงสัปดาห์ละ 1 วัน (วันอาทิตย์) จบการศึกษาได้ในภายใน 1 ปีครึ่ง

Electives:
นอกจากการพัฒนาความรู้ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ อย่างเต็มรูปแบบแล้ว ยังสามารถเลือกวิชาเสริมความรู้เฉพาะด้านที่สนใจได้ (Electives) จาก 2 กลุ่มวิชา ได้แก่

  • ผู้นำในการจัดการนวัตกรรม เพื่อความเปลี่ยนแปลง (Leading Innovation for Change)
  • การบริหารโครงการสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ (International Project Management)

Block Course:
หลักสูตรทันสมัยด้วยระบบการเรียนครั้งละ 1 วิชา เรียนจนจบกระบวนวิชานั้น แล้วจึงจะเรียนวิชาถัดไป ทำให้นักศึกษาสามารถติดตามเนื้อหาแต่ละรายวิชาได้ดีขึ้น

Industry Network:
สร้างเครือข่ายกับบุคลากรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน

Interactive Learning:
สัมผัสรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทั้งในและนอกห้องเรียน ผ่านกิจกรรมศึกษาดูงานต่างๆ

Affordable Education:
ค่าเล่าเรียนไม่แพงอย่างที่คิด สามารถแบ่งชำระค่าเล่าเรียนแบบรายเดือนได้ โดยไม่มีดอกเบี้ย และไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน หรือสามารถผ่อนชำระหรือรับโปรโมชั่นอัตราดอกเบี้ย 0% กับธนาคารชั้นนำ (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่แนะนำหลักสูตร)

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขาจากสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ก.พ.

หลักฐานประกอบการสมัคร

  • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ
  • สำเนาผลการเรียน (Transcript) 2 ฉบับ
  • สำเนาใบปริญญาบัตร 2 ฉบับ
  • รูปถ่าย 2 นิ้ว 3 รูป
  • สำเนาประวัติการศึกษาหรือประวัติการทำงาน (Resume/CV) 1 ฉบับE

สิ่งที่จะได้รับจาก Stamford MPA

"เป้าหมายการเรียน คือ คิด-วิเคราะห์-สังเคราะห์-ประยุกต์ใช้ เพื่อนำไปสู่การเป็นมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ การเรียนรู้เชิงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของตนเอง หลักสูตรมีความทันสมัยทันเหตุการณ์ สามารถนำไปปรับใช้ในการปฎิบัติงานในสายงายหลากหลายอาชีพ ทั้งยังเตรียมพร้อมเครือข่ายในวงวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์แก่นักศึกษา เพื่อการบูรณาการ และกิจกรรมช่วยเหลือสังคม"
Aj. Nittaya MBA MPA
ผศ. ดร. นิตยา สินเธาว์
ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA)

รับข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณเพื่อรับข้อมูลหลักสูตร เกณฑ์รับเข้าศึกษาต่อ รายละเอียดทุนการศึกษา และอีกมากมาย!

izmir escort

izmir escort

antalya escort

antalya escort

porno izle

porno izle

instagram izlenme

takipçi satın al

takipçi

izmir escort

takipçi satın al ucuz

izmir escort bayan

eskişehir escort bayan

travesti porno

instagram türk takipçi

türk ifşa

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

instagram türk takipçi

tiktok takipçi satın al

takipçi satın al

istanbul bayan escort

instagram takipçi hilesi şifresiz

instagram takipçi satın al instagram takipçi satın al