หลักสูตรภาษาอังกฤษ

กิจกรรมพิเศษ

หลักสูตร Stamford English Program ได้มีการจัดกิจกรรมพิเศษเสริมเข้าไปในหลักสูตรวิชาการ เพื่อเป็นการส่งเสริมประสบการณ์และเพิ่มความสนใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา

Your academic success is our job.

Field Trips

Multiple class activities

Make Friends