Stamford English Program

ระบบการเรียน 2 แบบ

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนแบบเข้มข้น 24 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (แบบนานาชาติ) โดยเป็นการเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษไปพร้อมกับเพื่อนนักศึกษาต่างชาติจากทั่วโลก หรือเลือกเรียนแบบ 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (แบบสองภาษา) โดยเป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษไปพร้อมกับการเรียนวิชาการในสาขาวิชาเอกของตัวเอง

Your academic success is our job.

แบบนานาชาติ

ก้าวเข้าสู่การเรียนแบบนานาชาติอย่างเต็มตัว ในบรรยากาศที่เป็นนานาชาติอย่างแท้จริง
• การเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น
• กิจกรรมพิเศษภาษาอังกฤษ
• สัมผัสประสบการณ์การศึกษาแบบนานาชาติ
• เสริมสร้างความมั่นใจในการสื่ออสารเป็นภาษาอังกฤษ

แบบสองภาษา

หลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษแบบค่อยเป็นค่อยไป พร้อมกับเรียนวิชาการต่างๆ เป็นภาษาไทย
• สร้างพื้นฐานและทักษะภาษาอังกฤษให้แข็งแกร่ง
• พัฒนาภาษาอังกฤษต่อเนื่องไปพร้อมกับการเรียนวิชาการ