หลักสูตรภาษาอังกฤษ

คณาจารย์

  • หลักสูตร Stamford English Programสอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การสอนและการทำงานทางวิชาการมากมาย
  • อาจารย์มากประสบการณ์ จำนวน 44 ท่าน จาก 19 ประเทศ ที่มีความเชี่ยวชาญและทักษะการสอน
  • มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
  • อาจารย์ทุกท่านได้รับการฝึกอบรมมาตรฐานการสอนโดยใช้เทคโนโลยีออนไลน์
  • พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาประสบการณ์ในชั้นเรียนของนักศึกษา
[SUPER-INTERACTIVE-MAP ID=2]