หลักสูตรภาษาอังกฤษ

การให้คำปรึกษาและบริการทางวิชาการ

หลักสูตร Stamford English Program ของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เป็นผู้นำในการทำระบบการให้บริการเพื่อช่วยเหลือและให้คำปรึกษาตามความต้องการของนักศึกษา

  • มีทำการเก็บข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษาล่าสุด ที่จะช่วยให้อาจารย์เข้าใจและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างถูกต้องและตรงจุด
  • นำข้อมูลความผิดพลาดของนักศึกษามาเป็นฐานข้อมูลในการนำมาวิเคราะห์และให้ความช่วยเหลือนักศึกษาแต่ละคน
  • แบบทดสอบที่จัดทำขึ้นจะถูกทำการตรวจสอบประเด็นคำถาม ความมีแหตุผล และความน่าเชื่อถือ
  • มีการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาอย่างทันท่วงที
  • ให้คำแนะนำแบบเฉพาะเจาะจงแก่นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางด้านภาษา
  • ช่วยให้คำแนะนำนักศึกษาในการเตรียมตัวสอบ