Stamford accounting guest speaker

เรียนรู้บทบาทของผู้ตรวจสอบภายใน กับ คุณฉันทนา สืบสิน จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.)

เมื่อไม่นานมานี้ คุณฉันทนา สืบสิน นายกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.) ได้ให้ความกรุณามาร่วมบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด พระรามเก้าแคมปัส เกี่ยวกับบทบาทของผู้ตรวจสอบภายใน ด้านการบริหารให้หลักประกัน (Assurance Services) และ การบริการให้คำปรึกษา (Consulting Services) อีกทั้ง อธิบายขั้นตอนและกระบวนการตรวจสอบภายใน ร่วมไปถึงการประกอบอาชีพเป็นผู้ตรวจสอบภายในอีกด้วย

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>