สมัครเรียน ปริญญาโท

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยานานาชาติแสตมฟอร์ดเชื่อว่า ทุกคนมีศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัด และการศึกษาที่ดี มีคุณภาพ ประกอบกับเนื้อหาที่ทันสมัย ตอบโจทย์ จะช่วยผลักดันให้ผู้เรียนสามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ มุ่งสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจ Stamford MBA จึงพัฒนาทุกหลักสูตรเพื่อเพิ่มความพร้อมให้กับนักศึกษา พัฒนาทักษะทั้งด้าน Hard Skill และ Soft Skill ที่จำเป็นในโลกธุรกิจปัจจุบัน

Stamford MBA มีความเป็นเอกลักษณ์ ด้วยหลักการ 4I- Interactive Learning, Industry Linkage, International Perspective และ Integrity โดยเชื่อมโยงสี่ส่วนนี้เข้าด้วยกันเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง โดยระดับปริญญาโท เปิดรับนักศึกษาใหม่ตลอดทั้งปี มีภาคการศึกษาหลัก 3 ภาค ได้แก่ ภาคการศึกษาเดือนมีนาคม, กรกฎาคม และพฤศจิกายน

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาจากสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ก.พ.

3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการสมัครเรียน

MBA และ MPA

 1. ยื่นใบสมัครเรียน พร้อมเอกสารประกอบการสมัครอื่นๆ
 2. วัดพื้นฐานความรู้ และสอบสัมภาษณ์
 3. ชำระค่าเล่าเรียนเทอมแรก 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครเรียน โทร. 02-769-4045 (ศูนย์การศึกษา อโศกแคมปัส) หรือ โทร. 091-545-2159 (วิทยาเขตหัวหิน)


MBA Online

 1. ยื่นใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ พร้อมเอกสารประกอบการสมัครอื่นๆ
 2. อาจารย์ประจำหลักสูตรตรวจสอบเอกสารการสมัครเรียน
 3. ชำระค่าเล่าเรียนเทอมแรก
 • ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมด และชำระค่าเล่าเรียนเทอมแรก ให้เสร็จสิ้น 1 เดือน ก่อนภาคการศึกษาเริ่ม
 • การสอบวัดระดับพื้นฐาน
  1. การวัดระดับพื้นฐานความรู้ด้านธุรกิจและการตลาด
   จัดทำขึ้นโดยมหาวิทยาลัยฯ ผู้สมัครเรียนที่ผ่านเกณฑ์ จะต้องได้คำแนนไม่ต่ำกว่า 50%
  2. การวัดระดับพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับหลักสูตรนานาขาติ
   ผู้สมัครเรียนจะต้องยื่นคะแนนวัดระดับพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ดังต่อไปนี้ อย่างใดอย่างหนึ่ง
   • ผลการวัดระดับพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษของทางมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งจัดทำขึ้นโดย ฝ่ายหลักสูตรภาษาอังกฤษในเครือลอรีเอท (LEP)
   • คะแนน TOEFL 550 คะแนนขึ้นไป
   • คะแนน IELTS 6.0 คะแนนขึ้นไป
  3. การสอบสัมภาษณ์กับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครเรียนหลักสูตร MBA Online โทร. 02-769-4045

 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ
 • สำเนาผลการเรียน (Transcript) 2 ฉบับ
 • สำเนาใบปริญญาบัตร 2 ฉบับ
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว 3 รูป
 • สำเนาประวัติการศึกษาหรือประวัติการทำงาน (Resume/CV) 1 ฉบับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม