MBA Online หลักสูตรสำหรับ “คนยุคใหม่” “วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562”

มาทำความรู้จักกับหลักสูตร Stamford MBA Online เพียง Log-in เข้ามาฟังรีวิวหลักสูตรและกลุ่มวิชาเลือก สุดฮิต 3 กลุ่ม International Business Management, Brand Communication และ Digital Marketing

Trial Class BPA & BBA “วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2019”

มาพบกันอีกครั้งในงาน Stamford MBA Trial Class รู้จักกลุ่มสาขาวิชาเลือก ยอดฮิต และร่วมกิจกรรมจำลองชั้นเรียน สัมผัสบรรยากาศการเรียน MBA จริง กับ ดร. เพชรรัตน์ โล้วิชากรติกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร MBA กับห้วข้อ “Employee Engagement..กลยุทธ์สร้างความผูกพันของพนักงาน”

MBA Online “ทดลองเรียนจริง หลักสูตร ป.โท ออนไลน์” “วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562”

มาลองสัมผัสประสบการณ์เรียนออนไลน์จริง ในหัวข้อ “Consumer Behavior of Consumer Market” กับ ดร. บุญญรัตน์ สัมพันธ์วัฒนชัย อาจารย์ประจำหลักสูตร และทำความรู้จัก Stamford MBA Online

MBA Trial Class Challenge : Employee Engagement “วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2019”

มาพบกันอีกครั้งในงาน Stamford MBA Trial Class รู้จักกลุ่มสาขาวิชาเลือก ยอดฮิต และร่วมกิจกรรมจำลองชั้นเรียน สัมผัสบรรยากาศการเรียน MBA จริง กับ ดร. เพชรรัตน์ โล้วิชากรติกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร MBA กับห้วข้อ “Employee Engagement..กลยุทธ์สร้างความผูกพันของพนักงาน”

MBA Online หลักสูตรสำหรับ “คนยุคใหม่” “วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562”

มาทำความรู้จักกับหลักสูตร Stamford MBA Online เพียง Log-in เข้ามาฟังรีวิวหลักสูตรและกลุ่มวิชาเลือก สุดฮิต 3 กลุ่ม International Business Management, Brand Communication และ Digital Marketing

Stamford MBA Scholarship & Admission Day “วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562”

Stamford มอบโอกาสใหญ่ต้นปี 2562 เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเรียนต่อ ป.โท MBA ชิงทุนการศึกษา ทั้งหลักสูตรภาษาไทย และนานาชาติ มีทั้งทุน 50% และ 25%