จุดเด่นของหลักสูตร

ปัจจุบัน เราอยู่ในยุคของการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยี ทำให้ธุรกิจต้องปรับตัวให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ประเทศไทยก็จำเป็นต้องก้าวให้ทันโลกและความเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างระบบเศรษฐกิจเพื่อเข้าสู่ยุคที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและสร้างอนาคตที่ยั่งยืน  รัฐบาลไทยจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญและมีความมุ่งมั่นที่จะเร่งผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการและรูปแบบธุรกิจใหม่ๆโดยเฉพาะกลุ่ม “สตาร์ทอัพ” ให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เนื่องจากสตาร์ทอัพเป็นการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการเจเนอเรชั่นใหม่ ที่มีทั้งการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีความกล้าคิด ชอบเรียนรู้ที่จะทดลองสิ่งใหม่ๆ และยังมีความคิดสร้างสรรค์ สตาร์ทอัพจึงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพื่อสร้างประเทศไทย 4.0 และขยายความเติบโตสู่ภูมิภาคเอเชีย

สาขาการเป็นเจ้าของธุรกิจที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อสร้างเจ้าของธุรกิจในอนาคต โดยเตรียมความพร้อม ทักษะ และความรู้ต่างๆ ที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จในโลกธุรกิจให้กับนักศึกษา โดยเน้นไปที่สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เป็นไปตามเส้นทางของเจ้าของธุรกิจ ตั้งแต่การเริ่มสร้างธุรกิจ การวางแผนและการวิเคราะห์ธุรกิจ ตลอดจนการเปิดและการบริหารจัดการธุรกิจ

 • นอกเหนือจากการสร้างเจ้าของธุรกิจในอนาคตแล้ว หลักสูตรนี้ยังเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจที่จะเริ่มต้นธุรกิจ ผู้ที่อยากจะประสบความสำเร็จในธุรกิจของครอบครัว และประสบความสำเร็จในฐานะผู้สืบทอดกิจการของครอบครัว ผู้ที่มีคุณสมบัติของผู้ประกอบการภายในองค์กรขนาดใหญ่ และยังเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจที่จะเรียนรู้วิธีการเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีความสามารถเพื่อสร้างพื้นฐานที่ดีในการทำธุรกิจในโลกธุรกิจปัจจุบัน
 • สาขาการเป็นเจ้าของธุรกิจมีศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ที่พร้อมจะส่งเสริมศักยภาพในการเป็นเจ้าของธุรกิจ พัฒนาขีดความสามารถในการเติบโตและความสำเร็จของธุรกิจให้กับนักศึกษา โดยมีทรัพยากรและมีทีมที่ปรึกษาที่ทรงคุณวุฒิ อีกทั้งยังมีความเชี่ยวชาญในแต่ละธุรกิจในการให้คำปรึกษา ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายเจ้าของธุรกิจในระดับนานาชาติด้วย
 • นอกจากนี้สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจยังมีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาเชิงธุรกิจ การฝึกทำธุรกิจ เพื่อเป็นการสร้างไอเดียและเรียนรู้การให้คำปรึกษาจากกรณีศึกษาของธุรกิจจริง และสามารถการนำเสนอไอเดียธุรกิจของตัวเองได้ นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้พบปะกับเจ้าของธุรกิจจากบริษัทต่างๆ รวมไปถึงเข้าร่วมการประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของธุรกิจ

การฝึกงานและการสร้างธุรกิจ

ด้วยเครือข่ายระหว่างประเทศที่เหนียวแน่นและศูนย์บ่มเพาะธุรกิจที่เป็นเอกลักษณ์ จะเอื้อให้นักศึกษาได้จะแสดงประสิทธิภาพในการเป็นเจ้าของธุรกิจ โดยนักศึกษาจะได้ทำการนำเสนอไอเดียในการทำธุรกิจให้แก่นักลงทุนที่สนใจ เพื่อให้ได้รับเงินทุนในการทำธุรกิจ และสามารถทำธุรกิจได้ในที่สุดด้วยความช่วยเหลือจากที่ปรึกษามืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจด้านต่างๆ

แนวทางในการประกอบอาชีพ

 • เจ้าของธุรกิจ
 • นักวิเคราะห์ธุรกิจ
 • ผู้จัดการโครงการ
 • นักวิเคราะห์การลงทุน
 • ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
 • ผู้จัดการด้านการพัฒนาการตลาด
 • ผู้จัดการด้านการบริการ
 • นักวางแผนธุรกิจ
 • ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
 • ผู้จัดการแบรนด์

รับข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณเพื่อรับข้อมูลหลักสูตร เกณฑ์รับเข้าศึกษาต่อ รายละเอียดทุนการศึกษา และอีกมากมาย!