จุดเด่นของหลักสูตร

สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศเป็นหลักสูตรที่เปิดกว้างที่จะทำให้ได้เห็นมุมมองทุกด้านของธุรกิจ ที่แสตมฟอร์ด นักศึกษาจะได้เรียนรู้ในสังคมนานาชาติ ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากทั้งคณาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นจากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก พบกับอาจารย์ที่มีความรู้และประสบความสำเร็จในการบริหารธุรกิจจากหลากหลายประเทศ ที่จะมา นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีต่างๆ และลงมือปฏิบัติจริงผ่านการทำโปรเจคร่วมกับภาคอุตสาหกรรมและบริษัทชั้นนำ พร้อมฟังบรรยายจากวิทยากรพิเศษและผู้เชี่ยวชาญในวิชาต่างๆ รวมถึงการได้ฝึกงานกับบริษัทชั้นนำเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานจริงในอนาคต

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชา (Specialized Certificates) ได้จากความสนใจและความถนัด ดังนี้

Leadership and Management
การเป็นผู้นำและการจัดการ – สำหรับนักศึกษาที่ต้องการความรู้และเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการประสบความสำเร็จในการบริหารบริษัทระหว่างประเทศ

International Trade
การค้าระหว่างประเทศ – นักศึกษาจะได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในการพัฒนาความสัมพันธ์กับนานาประเทศ และศึกษากลยุทธ์ในการทำการค้าระหว่างประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความแตกต่างของสภาพแวดล้อมให้ประสบความสำเร็จ

ทางเลือกหลักสูตรปริญญาตรี แบบสองปริญญา – Dual Degree Option

Kendalll College at NLU     SolBridge Stamford Dual Degree

 • BBA – International Business Management
 • BA Business – International Business

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ สามารถเลือกเรียนแบบสองปริญญาได้ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศเกาหลีใต้ 

Kendall College at National Louis University เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับระดับสากลด้านการศึกษาระดับนานาชาติ ตั้งอยู่ในมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยชิคาโกเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากที่สุดเมืองหนึ่งของโลก 

SolBridge International School of Business มหาวิทยาลัยที่มีบรรยากาศและสัมคมที่เป็นนานาชาติ ตั้งอยู่ในเมืองแทจอน ประเทศเกาหลีใต้ โดยเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ 5 ของประเทศ และถูกยกให้เป็นเมืองแห่งอนาคตและศูนย์กลางทางด้านวิทยาศาสตร์ 

นักศึกษาจะได้เรียนรู้และอาศัยอยู่ในประเทศที่นับว่ามีความสำคัญในด้านธุรกิจของโลก อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของบริษัทข้ามชาติที่ประสบความสำเร็จมากมาย เมื่อสำเร็จหลักสูตร นักศึกษาจะมีความพร้อมในการเริ่มต้นเส้นทางอาชีพในธุรกิจที่หลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยนักศึกษาที่เลือกเดินทางไปศึกษาต่อที่ Kendall College at National Louis University ประเทศสหรัฐอเมริกา และ SolBridge International School of Business ประเทศเกาหลีใต้ จะได้รับปริญญาบัตร 2 ใบ จากมหาวิทยาลัยในประเทศที่เลือก และจากมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

คุณจะได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะทางด้าน

 • ธุรกิจระหว่างประเทศ
 • การเป็นผู้ประกอบการ
 • การพัฒนาธุรกิจ
 • การจัดการข้ามวัฒนธรรม
 • การวิเคราะห์ธุรกิจ
 • สร้างโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจ
 • นำเสนอโครงการได้อย่างมั่นใจ

คุณจะสามารถ:

 • เริ่มธุรกิจของตัวเองได้
 • บริหารแรงงานนานาชาติ
 • เปิดตัวสินค้าใหม่ในประเทศใหม่/ตลาดใหม่
 • ช่วยขยายการเติบโตของบริษัทข้ามชาติ
 • ริเริ่มและขยายการเติบโตและองค์กรเพื่อสังคม
 • ขยายธุรกิจครอบครัว
 • สร้างรูปแบบธุรกิจแบบยั่งยืน

แนวทางในการประกอบอาชีพ

บัณทิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้จะมีความพร้อมที่จะก้าวสู่เส้นทางอาชีพที่หลากหลายทั่วโลก

 • เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ
 • นักวิเคราะห์ธุรกิจ
 • ผู้จัดการด้านนำเข้า / ส่งออก
 • เจ้าหน้าที่บัญชีระหว่างประเทศ
 • เจ้าหน้าที่การตลาดระหว่างประเทศ
 • เจ้าของธุรกิจ
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจs

รับข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณเพื่อรับข้อมูลหลักสูตร เกณฑ์รับเข้าศึกษาต่อ รายละเอียดทุนการศึกษา และอีกมากมาย!