หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) เรียนแบบออนไลน์

จุดเด่นของหลักสูตร

สัมผัสประสบการณ์การเรียนออนไลน์แบบอินเตอร์แอคทีฟ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองคนทำงานและผู้ประกอบการต่างๆ ที่มีเวลาน้อย โดยให้อิสระในการเรียนรู้จากที่ไหน และเมื่อไหร่ก็ได้ ในขณะเดียวกัน ก็เปิดโอกาสให้ผู้เรียนออนไลน์สามารถเรียนรู้ และโต้ตอบ หรือขอคำปรึกษาจากอาจารย์และพูดคุยกับเพื่อนร่วมชั้น ผ่านระบบการเรียนออนไลน์ สามารถเพิ่มโอกาสการธุรกิจ และสร้าง connection ได้เสมือนเรียนในชั้นเรียนจริง ประกอบกับการพัฒนาความรู้เชิงลึก ด้วยการเรียนวิชาเลือกเฉพาะด้านที่สนใจ (Specialized Studies) เพิ่มเติมได้

คลิกเพื่อชมวีดิโอแนะนำหลักสูตร https://youtu.be/ITFBJDtwLGg

Interactive Online Learning Experience:
แสตมฟอร์ดเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยที่ออกแบบการเรียนรู้ผ่านระบบ Blackboard Collaborate™ ที่ได้รับความไว้วางใจจากกว่า 19,000 สถาบันใน 100 ประเทศ ผู้เรียนสามารถโต้ตอบ ถกประเด็นคำถาม หรือขอคำปรึกษาจากอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นเรียนผ่านระบบได้ทันที โดยสามารถแบ่งส่วนของการศึกษาผ่านหลักสูตรออนไลน์ของแสตมฟอร์ด ได้ดังนี้

  • Weekly Tutorial Session (Real-Time)   3 ชม. ต่อสัปดาห์
  • การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Non Real-Time)  ประมาณ 2-3 ชม. ต่อสัปดาห์*
  • พบวิทยากรพิเศษ นักธุรกิจที่มีชื่อเสียง และดูงาน (ด้วยตนเองหรือผ่านระบบออนไลน์)

*ตารางอาจมีการปรับให้เหมาะสมกับนักศึกษาแต่ละท่าน

Electives:

นอกจากการพัฒนาความรู้ด้านการบริหารธุรกิจอย่างครบถ้วนและเข้มข้นแล้ว ยังสามารถเลือกวิชาเสริมความรู้เฉพาะด้านที่สนใจได้ (Electives) จาก 2 กลุ่มวิชา ได้แก่

 • International Business Management (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
 • Digital Marketing (การตลาดดิจิทัล)

Learning Content Developed by Industry:
เนื้อหาในหลักสูตรผ่านการร่วมกันออกแบบโดยแสตมฟอร์ดและผู้เชียวชาญจากอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ด้าน Brand Management กับ Leo Burnett, Strategic Marketing กับ Tarad.com, Supply Chain Logistics กับ DKSH.

Trusted by Global Awards:
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดคว้ารางวัล Blackboard Catalyst Award นวัตกรรมการศึกษาชนะเลิศอันดับ 1 จากกว่า 85 มหาวิทยาลัยทั่วโลก

No Compromise on Network:
หลักสูตรของเราถูกออกแบบมาให้ผู้เรียนสามารถโต้ตอบกับผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นเรียนได้ และผู้เรียนยังสามารถพบและพูดคุยแบบ face-to-face กับผู้นำด้านธุรกิจที่มาร่วมเป็นวิทยากรพิเศษได้ ทั้งยังสามารถมองเห็นการนำเสนอเนื้อหา พร้อมถกเถียงประเด็นต่างๆ ได้ในขณะการเรียนการสอน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และรับประสบการณ์เรียนเหมือนนั่งเรียนในห้องเรียน และยังมีประสบการณ์ได้สัมผัสการเรียนแบบใหม่ที่น่าตื่นเต้นและทันสมัยอีกด้วย

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขาจากสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ก.พ.

หลักฐานประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ
 • สำเนาผลการเรียน (Transcript) 2 ฉบับ
 • สำเนาใบปริญญาบัตร 2 ฉบับ
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว 3 รูป
 • สำเนาประวัติการศึกษาหรือประวัติการทำงาน (Resume/CV) 1 ฉบับ

Outcomes

"หลักสูตร MBA Online เป็นหลักสูตรที่เข้าใจและเข้าถึง Learning Channel ที่ทันสมัย และไม่เพียงแต่เลือก Channel ที่คนรุ่นใหม่ใช้แต่ต้องมองไปถึงนวัตกรรมใหม่ๆ ของการเรียนรู้ ให้อิสระทางความคิดและการเดินทาง สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าผู้เรียนอยู่ที่ไหน หรือ ในเวลาใด ทำให้สามารถพัฒนาทักษะเพื่อเอาไปใช้ในการทำงานหรือสร้างธุรกิจของตนเองได้อย่างไร้ขอบเขต"
ผศ. ดร. เอก ชุณหชัชราชัย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย, อาจารย์ประจำหลักสูตร MBA Online

รับข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณเพื่อรับข้อมูลหลักสูตร เกณฑ์รับเข้าศึกษาต่อ รายละเอียดทุนการศึกษา และอีกมากมาย!