Trial Class BPA & BBA “วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2019”

ทดลองเรียนวิชา Leadership and Social Responsibility (ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบต่อสังคม) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) และ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A.) โดย พลโท ดร.สุชาต อดุลย์บุตร

MBA Online “ทดลองเรียนจริง หลักสูตร ป.โท ออนไลน์” “วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562”

มาลองสัมผัสประสบการณ์เรียนออนไลน์จริง ในหัวข้อ “Challenge of HR..รู้ทันความท้าทายการจัดการทรัพยากรมนุษย์” กับ ดร. เพชรรัตน์ โล้วิชากรติกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร และทำความรู้จัก Stamford MBA Online

Stamford Admission Day – เปิดสอบตรง ป.ตรี ปี 2563

เปิดสอบตรงปริญญาตรี ปี 2562 ทุกสาขาวิชา ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตพระราม 9 และวิทยาเขตหัวหิน

MBA Program Review & Admission Day “วันเสาร์ที่ 15 มิิถุนายน 2562”

อะไรคือสิ่งที่ทำให้ Stamford MBA ไม่เหมือนใคร? – ค้นหาคำตอบกันได้ที่งาน “Admission Day” Stamford เปิดบ้านให้คุณได้รู้จักหลักสูตร MBA ของเราให้มากขึ้น พูดคุยกับอาจารย์ พร้อมไขทุกข้อสงสัย

MBA Trial Class Challenge : Uplifting Your Service “วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2019”

มาพบกันอีกครั้งในงาน Stamford MBA Trial Class รู้จักกลุ่มสาขาวิชาเลือก ยอดฮิต และร่วมกิจกรรมจำลองชั้นเรียน สัมผัสบรรยากาศการเรียน MBA จริง กับ ดร. กิจจิโชค นิธิเสถียร อาจารย์ประจำหลักสูตร MBA กับห้วข้อ “Uplifting Your Service..กลยุทธ์ยกระดับคุณค่าธุรกิจงานบริการ”

MBA Online หลักสูตรสำหรับ “คนยุคใหม่” “วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562”

มาทำความรู้จักกับหลักสูตร Stamford MBA Online เพียง Log-in เข้ามาฟังรีวิวหลักสูตรและกลุ่มวิชาเลือก สุดฮิต 3 กลุ่ม International Business Management, Brand Communication และ Digital Marketing