ผศ. ดร. รัชยา ภักดีจิตต์ ไทย

อาจารย์ประจำหลักสูตร MPA

Ph.D. (PA), Ramkhamhaeng University

ดร. รัชยา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และปริญญาเอก สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีประสบการณ์ 20 ปี ด้านการสอนในมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทย