จุดเด่นของหลักสูตร

สาขาวิชาการบัญชีของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด นักศึกษาจะได้เรียนรู้ด้านการบัญชีการเงิน การจัดการบัญชี การจัดทำงบประมาณ การตรวจสอบบัญชี ระบบการจัดเก็บภาษี และมีความสามารถในการสื่อสารแนวคิดที่มีความซับซ้อนได้อย่างกระชับ ได้ใจความ นักศึกษาจะมีทักษะความสามารถด้านการทำงานการบัญชี รวมถึงทักษะความสามารถด้านสังคมที่ทำให้นักศึกษาแสตมฟอร์ดแตกต่าง โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้ครอบคลุมใน 5 หัวข้อหลัก ดังนี้

 • การบัญชีการเงิน (Financial Accounting)
 • การบัญชีบริหาร (Management Accounting)
 • การตรวจสอบบีญชี (Audit)
 • ภาษีอากร (Taxation)
 • ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System)

ทางเลือกหลักสูตรปริญญาตรี แบบสองปริญญา – Dual Degree Option

นักศึกษาสาขาการเงินและการธนาคาร สามารถเลือกเดินทางไปศึกษาต่อในโครงการปริญญาตรี แบบสองปริญญา ที่ University of the West of England หรือ University of Northampton ที่ประเทศอังกฤษ เป็นเวลา 1 ปี โดยนักศึกษาจะได้รับวุฒิการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดและจากมหาวิทยาลัยที่เลือกเรียนในประเทศอังกฤษ

   

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล Silver Learning Partner จาก ACCA หรือ Association of Chartered Certified Accountants นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ได้ร่วมมือกับ Chartered Institute of Management Accountants หรือ CIMA สถาบันที่จัดสอบและให้การรับรองประกาศนียบัตร “ผู้ชำนาญด้านการบัญชีจัดการ” ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก โดยนักศึกษาสาขาการบัญชีจะได้รับการยกเว้นรายวิชา 10 วิชา ในการสอบของ CIMA นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตร Diploma in Management Accounting จาก CIMA เมื่อผ่านการสอบ Operational Case Study (OCS) อีกด้วย

ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม

สาขาการบัญชีของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในหลากหลายธุรกิจ อาทิ องค์กรของภาครัฐต่างๆ บริษัทที่ปรึกษาด้านการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม (ERP) บริษัทตรวจสอบบัญชี สถาบันการบัญชีระหว่างประเทศ รวมไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่างๆ ซึ่งทุกความร่วมมือจะช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง และได้เพิ่มพูนประสบการณ์เพื่อนำไปใช้ในการทำงานจริงในอนาคต

วิทยากรพิเศษและกิจกรรมเพื่อสังคม

นอกจากนักศึกษาจะได้เรียนรู้จากอาจารย์ของแสตมฟอร์ดแล้ว นักศึกษาสาขาการบัญชียังจะได้เรียนรู้กรณีศึกษาและฟังประสบการณ์จากวิทยากรพิเศษและผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทชั้นนำในหัวข้อที่หลากหลาย นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้เข้าร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ห้องปฏิบัติการ Bloomberg Financial Markets Lab

สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยของห้องปฏิบัติการ Bloomberg Financial Markets Lab โดยนักศึกษาจะได้ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือเหมือนกับมืออาชีพตัวจริง พร้อมเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และสถานการณ์ทางการเงินและการบัญชีจากบริษัทชั้นนำ

โอกาสทางอาชีพ

 • Financial Accountant
 • Auditor
 • Managerial Accountant
 • Forensic Accountant
 • Tax Accountant
 • Financial Controller
 • Consulting
 • Treasury Analyst
 • Business Analyst
 • Trader
 

เรื่องราวความสำเร็จ ของนักศึกษา

รับข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณเพื่อรับข้อมูลหลักสูตร เกณฑ์รับเข้าศึกษาต่อ รายละเอียดทุนการศึกษา และอีกมากมาย!