จุดเด่นของหลักสูตร

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลของธุรกิจ การมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีจะช่วยเปิดประตูสู่โอกาสทางอาชีพอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

โปรแกรมการสอนที่ทันสมัยและนำไปใช้ได้จริง
สัมผัสประสบการณ์การประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในรูปแบบต่างๆสำหรับโลกในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นักศึกษาจะได้เรียนรู้มุมมองของภาษาอังกฤษศึกษาในแบบดั้งเดิม อาทิ งานประพันธ์ วรรณคดี และบทละครต่างๆ รวมถึงการประยุกต์ใช้และฝึกฝนภาษาอังกฤษแบบสมัยใหม่ในมุมมองที่เป็นสากล

ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
นักศึกษาจะได้เรียนรู้ในหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์และประเมินข้อมูลต่างๆ การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และการทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมถึงการสื่อสารอย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ

วิธีสอนภาษาแบบบูรณาการภาษาและเนื้อหา
วิธีสอนภาษาแบบบูรณาการภาษาและเนื้อหา หรือ Content and Language Integrated Learning (CLIL) จะเป็นการเรียนในเนื้อหาวิชาต่างๆ พร้อมไปกับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษไปอย่างต่อเนื่อง นักศึกษาจะได้เพิ่มทักษะกระบวนการคิดและระดับการใช้ภาษาอังกฤษที่สูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อจบการศึกษา

 

โดยหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด มุ่งเน้นให้นักศึกษานำทฤษฎีภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้จ้างงานในยุคปัจจุบันที่มีความต้องการในการสรรหาบุคคลากรที่มีทักษะภาษาอังกฤษที่เชี่ยวชาญในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การสื่อสารเชิงธุรกิจ การเขียนรายงานต่างๆ ฯลฯ โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • การทำงานอย่างอิสระ
 • การบริหารจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การวางแผนและทำวิจัยงานเขียน
 • การตีความและเข้าใจความเนื้อหา แนวความคิด และทฤษฎีต่างๆ
 • การอภิปรายแสดงความคิดเห็น
 • การทำงานเป็นกลุ่มเพื่อนำเสนอไอเดียและข้อมูล
 • การนำเสนอความคิดและข้อโต้แย้งอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
 • หลักการการวิเคราะห์ประเมินทางเลือกต่างๆ ในหลากหลายมุมมอง
 • การใช้เหตุผลในเชิงวิเคราะห์และนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการวิเคราะห์

แนวทางในการประกอบอาชีพ

เมื่อจบการศึกษาในหลักสูตรนี้ นักศึกษาจะสามารถทำงานได้ในหลากหลายสาขาอาชีพที่ต้องใช้ทักษะภาษาอังกฤษ เช่น

 • นักเขียน / ผู้สื่อข่าว
 • นักแปล / ล่าม
 • บรรณาธิการ
 • นักพิสูจน์อักษร
 • เจ้าหน้าที่สถานฑูต
 • พนักงานองค์กรระหว่างประเทศ
 • ผู้จัดการด้านการสื่อสาร
 • ผู้ชำนาญการด้านภาษาอังกฤษ
 • มัคคุเทศก์
 • ผู้ดูแลโครงการระหว่างประเทศ

รับข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณเพื่อรับข้อมูลหลักสูตร เกณฑ์รับเข้าศึกษาต่อ รายละเอียดทุนการศึกษา และอีกมากมาย!