จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรการเงินและการธนาคารที่แสตมฟอร์ดจะครอบคลุม 3 หัวข้อหลักของการตัดสินใจด้านการเงิน คือ การลงทุน สถาบันการเงิน และการเงินธุรกิจ นักศึกษาจะมีความเข้าใจในทางทฤษฎีพร้อมทั้งทักษะและความเชี่ยวชาญทางการปฏิบัติโดยมืออาชีพด้านการเงินและธนาคาร

ทางเลือกหลักสูตรปริญญาตรี แบบสองปริญญา – Dual Degree Option

นักศึกษาสาขาการเงินและการธนาคาร สามารถเลือกเดินทางไปศึกษาต่อในโครงการปริญญาตรี แบบสองปริญญา ที่ University of the West of England หรือ University of Northampton ที่ประเทศอังกฤษ เป็นเวลา 1 ปี โดยนักศึกษาจะได้รับวุฒิการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดและจากมหาวิทยาลัยที่เลือกเรียนในประเทศอังกฤษ

ห้องปฏิบัติการ Bloomberg Financial Markets Lab

stamford bloomberg financial markets lab

สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยของห้องปฏิบัติการ Bloomberg Financial Markets Lab นักศึกษาจะได้ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือเหมือนกับมืออาชีพตัวจริง จำลองการซื้อขายหุ้น พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์จากธุรกิจจริงแบบเรียลไทม์ พร้อมฝึกฝนกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินจาก Bloomberg ที่จะมาเป็นวิทยากรพิเศษให้กับนักศึกษาแสตมฟอร์ดในชั้นเรียน นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมและรับประกาศนียบัตรจาก Bloomberg ได้อีกด้วย

เนื้อหาหลักสูตรของสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ได้รับการรับรองว่ามีความสอดคล้องกับ CFA Program Candidate Body of Knowledge ถึง 70%  อีกทั้งยังมุ่งเน้นการปลูกฝังมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ หรือ CFA Institute Code of Ethics and Standards od Practice เป็นการปูทางให้นักศึกษามีความพร้อมในการสอบ Chartered Financial Analyst หรือ CFA ซึ่งเป็นคุณวุฒิด้านวิชาชีพการเงินและการลงทุนที่มีมาตรฐานสูงและได้รับการยอมรับระดับสากล

ความร่วมมือกับภาคธุรกิจ

หลักสูตรการเงินและการธนาคารของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ได้ร่วมมือกับ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางด้านการเงินโดยตรง รวมไปถึงโอกาสในการฝึกงาน เข้าร่วมการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และกิจกรรมต่างๆ อีกด้วย

การศึกษาดูงาน

นักศึกษาสาขาการเงินและธนาคารจะได้มีโอกาสในการเดินทางไปศึกษาดูงานที่บริษัทต่างๆ รวมถึงสถาบันทางการเงิน อาทิ  บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (มหาชน) จำกัด (ประเทศไทย) และธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น การศึกษาดูงานจะช่วยให้นักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์ และมีความรู้ความเข้าใจการทำงานในบรรยากาศจริงของแต่ละภาคส่วนของอุตสาหกรรม รวมไปถึงการได้พบปะและพูดคุยกับตัวแทนของบริษัทต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและนำไปต่อยอดในการทำงานในอนาคต

โครงการฝึกงาน 480 ชั่วโมง

ที่แสตมฟอร์ด นักศึกษาสาขาการเงินและธนาคารจะได้เพิ่มประสบการณ์การทำงานจริง ผ่านโครงการฝึกงานในบริษัทชั้นนำต่างๆ มากมาย

คุณจะได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะทางด้าน:

 • การวิเคราะห์ทางการเงิน
 • การลงทุน
 • การธนาคารพาณิชย์
 • เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ซึ่งรวมถึงการใช้งาน Bloomberg Terminal
 • การซื้อขายหลักทรัพย์
 • การบริหารจัดการลงทุน
 • การวิเคราะห์สินเชื่อ

คุณจะสามารถ:

 • วิจัย แปลความ และวิเคราะหฺข้อมูลทางการเงิน
 • ประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทน
 • อธิบายการทำงานร่วมกันและความเชื่อมโยงของส่วนต่างๆ ของระบบการเงินได้
 • จำลองการวิเคราะห์การลงทุนและการบริหารการซื้อขายหลักทรัพย์
 • ได้รับประกาศนียบัตรจากบลูมเบิร์ก
 • นำเสนอความคิดและบทวิเคราะห์ได้อย่างมั่นใจ
 • ทำงานร่วมกับทีม แก้ไขความขัดแย้ง และมีทักษะการต่อรองได้อย่างดี

แนวทางในการประกอบอาชีพ

 • นักวางแผนด้านการเงิน
 • นายหน้าซื้อขายหุ้น (Stockbroker)
 • นักวิเคราะห์ตราสารทางการเงิน
 • นักวิเคราะห์การลงทุน
 • ผู้จัดการการเงิน
 • นักวิเคราะห์การตัดสินใจลงทุนในโครงการต่างๆ
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อ
 • นักวิเคราะห์เครดิตสินเชื่อ
 • นักวิเคราะห์การเงิน
 • ผู้จัดหาเงินทุนสำหรับโครงการ
 • ตัวแทนประกันภัย
 • ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความเสี่ยง
 • ผู้ดูแลการจำนอง

Student Testimonials

รับข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณเพื่อรับข้อมูลหลักสูตร เกณฑ์รับเข้าศึกษาต่อ รายละเอียดทุนการศึกษา และอีกมากมาย!